مطالعه‌ی جامعه‌شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور و ارائه مدل مطلوب (با رهیافت گراندد تئوری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

4 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

چکیده

هدف: ورزش پدیده‌ای سازمان یافته است که از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های آن همگانی بودن آن و به تعبیری ورزش همگانی است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه جامعه‌شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور و ارائه مدل مطلوب می‌باشد.
روش­شناسی: روش تحقیق در این پژوهش کیفی و از نوع گراندد تئوری است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از متخصصان و اساتید (مدیریت ورزشی و جامعه‌شناسی) می‌باشند که از طریق مصاحبه عمیق به جمع‌آوری اطلاعات از آن‌ها پرداخته شد. سپس داده‌های حاصل از 18 مصاحبه به روش تئوری سازی داده بنیاد، کدگذاری و تجزیه تحلیل گردید. همچنین نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.
یافته­ ها: بر اساس نتایج تحقیق و مدل به دست آمده می‌توان عنوان کرد که خانواده، رسانه جمعی، سیاست‌گذاری کلان و انسجام ساختارها و تجربه زیسته در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران مؤثر هستند.
نتیجه گیری: راهکار پیشنهادی این پژوهش ارائه مدل جامع برای همگانی شدن ورزش در کل کشور و همچنین وجود برنامه سیستماتیک بین همه نهادهای اجتماعی می‌باشد تا نهادینه کردن ورزش همگانی در زندگی روزمره مردم حیات یافته و به اجرا درآید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the sociological institutionalisation of pablic sport in the country and provide favourable model (with the approach of Grounded Theory)

نویسندگان [English]

 • Azam Shirouei 1
 • Sarah Kashkar 2
 • Reza Esmaili 3
 • Hossein Asadi 4
1 PhD in sociology of social group’s lecturer at Islamic Azad University, Tehran Electronic Branc
2 Associate professor of sports management Allameh Tabataba'i University
3 Assistant Professor of Sociology of Islamic Azad University, Khorasgan
4 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Ashtian
چکیده [English]

Objective: Organized sports phenomenon that can be studied from various aspects one of the most important aspects of sport is universal and in a sense it the aim of institutionalizing sociological study of sport in the country and a model is available and desirable.
Methodology: The research method is qualitative, grounded theory study. The population of this study consisted of 18 experts and professors (sports management and sociology) are through in-depth interviews were conducted to collect data from them. The data from 18 interviews grounded theory, was also encoded and analyze samples were selected through purposive sampling.
Results: Based on the results obtained and the model can be argued that Family, social media, institutionalized structure and lived experience of sport institute in Iran are effective
Conclusion: The proposed solution of this study is to provide a comprehensive model for all sports in the country and there is also a systematic program of all social institutions is to institutionalize the sport in everyday life life and be implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Institutionalization
 • Sport
 • family
 • mass media
 • formal education
 • the lived experience
 • انور خولی. امین. (1381). ورزش و جامعه. ترجمه حمیدرضا شیخی. تهران نشر سمت.
 • اتقیاء، ناهید. (1387). نیازسنجی ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارائه راهکارهای کاربردی "مجله علوم حرکتی و ورزش. سال ششم
 • استراوس، آنسلم و جولیت کوربین. (1387). اصول روش کیفی، نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها /ترجمه بیوک محمدی، چاپ دوم تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • ازکیا، مصطفی و غفاری، غلام‌رضا. (1386). جامعه‌شناسی توسعه، تهران انتشارات کیهان.
 • آذرنیا، هدایت. (1384). بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه تبریز به ورزش همگانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
 • بلانچارد، کندال. (1387). مردم‌شناسی ورزش، علیرضا حسن‌زاده، تهران نشر افکار.
 • -تندنویس، فریدون. (1384). مقایسه دیدگاه‌های اعضای هیئت‌علمی، مربیان، ورزشکار و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانی، مجله: پژوهش در مدیریت ورزشی تابستان 1384، شماره 5 ص 1 تا 22.
 • سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت‌بدنی و ورزش کشور. (1382). سازمان تربیت‌بدنی، توسعه محیط حقوقی.
 • جوادی پور، محمد و سمیع نیا، مونا. (1391). ورزش همگانى در ایران و تدوین چشم‌انداز، استراتژى و برنامه‌هاى آینده، نشریه پژوهش‌های کاربردى در مدیریت ورزشى، شماره 2، صص 30-21.
 • روشه، گی. (1387). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی عمومی، کنش اجتماعی، ترجمه هما زنجانی زاده، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد
 • سید عامری، میرحسن. (1394). نیازسنجی شهروندان ارومیه‌ای به ورزش همگانی، نشریه پژوهش‌های کاربردى در مدیریت ورزشى، شماره 2، صص 73-63.
 • شهبازی، مهدی؛ شعبانی مقدم، کیوان؛ صفاری، مرجان. (1392). ورزش همگانی (ضرورت، موانع و راهکارها).  مجلس و راهبرد :   زمستان 1392 , دوره  20 , شماره  76 ; صص 69 - 97.
 • صفاری، مرجان. (1392). طراحی مدل ورزش همگانی ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
 • غفوری، فرزاد. (1386). مطالعه انواع ورزش‌های همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائه مدل برای برنامه‌ریزی‌های آینده، دفتر ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور، سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران.
 • عطار زاده حسینی، سید رضا و سهرابی، مهدی. (1386). نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت‌های. حرکتی و ورزشی، فصلنامه المپیک، سال 15.
 • فدراسیون همگانی آمار ورزش کردن ۲۱ درصد مردم را از کجا آورده است؟(1395). خبرگزاری تسنیم.19 تیر 1395.http://www.tasnimnews.com/fa/news
 • قاسمی، حمید، مظفری، سید امیر احمد، امیرتاش، علی‌محمد. (1386). توسعه ورزش از طریق تلویزیون در.131- ایران، مجله پژوهش در علوم ورزشی، شماره 17، ص 14.
 • کوئن، بروس، (1386)، مبانی جامعه‌شناسی، محسن ثلاثی، تهران، توتیا.
 • کاشف، میر محمد. (1379). بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه‌هایی برای توسعه آن، طرح ملی زیر نظر شورای پژوهش‌های علمی ایران.
 • مظفری، سید امیر احمد و قره، محمدعلی. (1384). وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان، نشریه علوم حرکتی و ورزش.
 • محمدقلی نیا، جواد. (1383). ایجاد زمینه و برنامه‌ریزی برای همگانی کردن ورزش، طرح پژوهشی.
 • سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران (مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور). (1383). مطالعه تفصیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی، تهران: سیب سبز.
 • محمد پور، احمد. (1390). فراروش، بنیان‌های فلسفی و علمی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی، چاپ دوم، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
  • Ø Aman, M. S. Mohamed, M. and Omar-Fauzee, M. S. (2009). Sport for All and Elite Sport: Underlining Values and Aims for Government Involvement via Leisure Policy, European Journalof Social Sciences, Vol. 9, Pp: 659-668.
  • Ø Beaton, A. Funk, D. C. and Alexandris, K. (2009). Operationalzing a Theory of Participation in Physically Active Leisure, Journal of Leisure Research, Vol. 41, Pp: 177-203
  • Ø Beram, J. A. & Semotiuk, D. (1991). Sport for All: facts and fantasy in the United States andCanada. In J. Standeven (Eds.) Sport for All in the 90s. Aachen, Germany: Meyer and Meyer Verlag.
  • Ø Bornstein, D. B. Pate, R. R. & Pratt, M. (2009). A Review of the National Physical Activity Plans of Six Countries, Journal of Physical Activity and Health, Vol. 6, Pp: S245-S264.
  • Ø Berger, P.L. & Luckmann, T. (1967). The social constuction of reality. New York: Doubleday
  • Ø Hallmann, K. Wicker, P. and Breuer, C. (2011). Individual and Infrastructural Determinants of Participation in Different Sports, 19th Conference of the European Association for Sport Management.
  • Ø Kokolakakis, T. and Hallam, S. (2011). Analysis of the determinants of sports participation in Spain and England, The Journal of Applied Economics, Vol. 1, Pp: 1-32.
  • Ø Mull, R, Kathryn, F, Bayless, G, Ross, C, M, Jamieson, L, M. (1997). Recreation Sport Management, Human Kinetics.
  • Ø Neuman,L. (2006) social Reserch Methods: Quantitative and Qualitative Approaches Third Edition,London: Allyn and Bacon.
  • Ø Sallis, J. F. Cervero, R. B. Ascher, W. Henderson, Kraft, M. K. & Kerr, J. (2006). An Ecological Approch to Creating Active Living Communities, Annual Review of Public Health, Vol. 29, Pp: 27-29.
  • Ø Scott, R. W. (2001). Institutions and Organizations, Second ed. Sage, Thousand Oaks, CA.
  • Ø Strauss, A. and M. Corbin (1998) Basics of Qualitatative Research, London: sage publications.
  • Ø Torkildson, b. (1998). Homogenization, Americanization and Creolization of Sport: Varieties of Globalization, Sociology of Sport Journal, vol. ll, no 4.
  • Ø Tolbert, P.S. and Zucker, L.G. (1996), The Institutionalization of Institutional Theory, PP. 175-190, In Clegg, S. R. Hardy, C. and Nord, W. R. (Eds.), Handbook of Organization Studies, Thousand Oaks, Sage, CA