ارائۀ مدل پیامدهای حامی گری در تیم فوتبال استقلال: تصویر حامی، وابستگی به تیم، آگاهی از حامی و قصد خرید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه کردستان

چکیده

هدف: هدفاز تحقیق حاضر بررسی رابطه بین موفقیت تیم و درگیرشدن در ورزش با قصد خرید به همراه متغیرهای میانجی تصویر حامی، وابستگی به تیم و آگاهی از حامی در تیم فوتبال استقلال بود.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ هواداران تیم فوتبال استقلال بودند که حداقل یکبار بازی­های این تیم را از ورزشگاه تماشا کرده‏اند و حجم نمونه 420 نفر تعیین شد. داده­های تحقیق با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته جمع­آوری شد. برای تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی (فراوانی، درصد) و استنباطی (تحلیل عاملی تائیدی، مدل معادلات ساختاری) استفاده شد.
یافته­ها: یافته­های تحقیق نشان داد که به جز مسیرهای موفقیت تیم به تصویر حامی، آگاهی از حامی به قصد خرید و تناسب حامی-تیم به قصد خرید بقیۀ مسیرها معنی‏دار بودند که از بین مسیرهای معنی‏دار، مسیر بین درگیر شدن در ورزش در وابستگی به تیم و وابستگی به تیم در قصد خرید دارای بیشترین میزان تاثیر را داشت.
نتیجه گیری: مدیران تیم­ها و شرکت­ها می­توانند با همکاری هم و با ایجاد تصویر مثبت از حامی و همچنین با افزایش وابستگی هواداران به تیم محبوبشان، قصد خرید محصولات حامی مالی را در هواداران افزایش دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Presentation of Sponsoring Consequences Model in Sport: Sponsor Image, Team Attachment, Sponsor Awareness and Purchase Intention

نویسندگان [English]

 • sardar mohammadii 1
 • mojtaba ghasemi 2
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between team achievement and sport involvement in the purchase intention with mediator variables sponsor image, team attachment and sponsor awareness.
Methodology: The research method was descriptive survey. The statistical population were all fans of Esteghlal team that at least one game from the stadium to watch the team and sample size was determined 420. The Research data were collected to use of questionnaire that was taken from previous research. To analyze the data, was used descriptive statistics (frequency, percentage) and inferential statistics (SEM).
Results: The findings showed that except paths team achievement to sponsor image, sponsor awareness to purchase intention, and sponsor – team fit to purchase intention, was significant other paths. Among the significant paths, the highest impact, was the path between sport involvement to team attachment and the path team attachment to purchase intention.
Conclusion: The teams and corporations managers can be increase purchase intention of sponsor products by fans, together and create a positive image of the sponsor as well as the increased dependence fans to their favorite team.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ponsor
 • Team Achievement
 • Sport Involvement
 • Purchase Intention
 • کریمی، محمدرضا. طالب پور، مهدی. حدادیان، علیرضا (1395). تدوین مدل رفتار هوادار در حمایت­گری ورزشی، تحقیقات بازاریابی نوین، 2(21)، صص 189-202.
 • مشبکی اصفهانی، اصغر. یاراحمدی، علی. کاشی پزان جوان، عاطفه. ناصری، علی (1393). بررسی نقش نیازهای خودتعریفی طرفداران بر قصد خرید آنها از محصولات و خدمات شرکت­های حامی باشگاههای ورزشی(مطالعه موردی: طرفداران باشگاه والیبال پیکان)، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 2(5)، صص 129-150.
 • ملک اخلاق، اسماعیل. اکبری، محسن. آل طه، سیدحسن (1395). حمایت ورزشی و تاثیر آن بر دلبستگی به برند و وفاداری مشتریان: مطالعه تیم والیبال کاله، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 1(8).
  • Ø Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior Action control (pp. 11-39): Springer.
  • Ø Alexandris, K., Tsaousi, E., & James, J. (2007). Predicting sponsorship outcomes from attitudinal constructs: The case of a professional basketball event. Sport Marketing Quarterly, 16(3), 130.
  • Ø Alexandris, K., Tsiotsou, R. H., & James, J. D. (2012). Testing a hierarchy of effects model of sponsorship effectiveness. Journal of Sport Management, 26(5), 363-378.
  • Ø Alonso-Dos-Santos,M., Vveinhardt, J., Calabuig-Moreno, F., & Montoro-Ríos, F. (2016). Involvement and Image Transfer in Sports Sponsorship. Engineering Economics, 27(1), 78-89.
  • Ø Bachleda, C., Fakhar, A., & Elouazzani, Z. (2016). Quantifying the effect of sponsor awareness and image on the sports involvement–purchase intention relationship. Sport Management Review, 19(3), 293-305.
  • Ø Baker, M. J., & Churchill Jr, G. A. (1977). The impact of physically attractive models on advertising evaluations. Journal of Marketing research, 538-555.
  • Ø Bibby, D. N., Woodside, A., Megehee, C., & Ogle, A. (2009). Brand image, equity, and sports sponsorship. Perspectives on Cross-Cultural, Ethnographic, Brand Image, Storytelling, Unconscious Needs, and Hospitality Guest Research, 3, 21.
  • Ø Biscaia, R., Correia, A., Rosado, A. F., Ross, S., & Maroco, J. (2013). Sport sponsorship: The relationship between team loyalty, sponsorship awareness, attitude toward the sponsor, and purchase intentions.
  • Journal of Sport Management, 27, 288-302.
  • Ø Biscaia, R., Correia, A., Ross, S., & Rosado, A. (2014). Sponsorship effectiveness in professional sport: an examination of recall and recognition among football fans. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 16(1), 2-18.
  • Ø Chebli, L., & Gharbi, A. (2014). The Impact of the Effectiveness of Sponsorship on Image and Memorizing: Role of Congruence and Relational Proximity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 913-924.
  • Ø Demirel, A., & Erdogmus, I. E. (2014). Corporate Investment in Sport Sponsorship and its Evaluation. Athens Journal of Sports, 1(3), 173-187.
  • Ø Eshghi, K., Kazemi, R. M., Aghazadeh, H., & Hedayatnia, A. (2013). Evaluating Sport Sponsorship Model among Soccer Fans in Iran. Business and Management Research, 2(2), 37.
  • Ø Filo, K., Funk, D., & O'Brien, D. (2010). The antecedents and outcomes of attachment and sponsor image within charity sport events.Journal of Sport Management, 24(6), 623-648.
  • Ø Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research.
  • Ø Fisher, R., & Wakefield, K. (1998). Factors leading to group identification: A field study of winners and losers. Psychology & Marketing, 15(1), 23-40.
  • Ø Grohs, R., & Reisinger, H. (2014). Sponsorship effects on brand image: The role of exposure and activity involvement. Journal of business Research, 67(5),1018.
  • Ø Gwinner, K., & Bennett, G. (2008). The impact of brand cohesiveness and sport identification on brand fit in a sponsorship context. Journal of Sport Management, 22(4), 410-426.
  • Ø Gwinner, K., & Swanson, S. R. (2003). A model of fan identification: Antecedents and sponsorship outcomes. Journal of services marketing, 17(3), 275-294.
  • Ø Henseler, J., Wilson, B., Götz, O., & Hautvast, C. (2007). Investigating the moderating role of fit on sports sponsorship and brand equity. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 8(4), 34-42.
  • Ø Hong, J. (2011). Sport fans’ sponsorship evaluation based on their perceived relationship value with a sport property. International Journal of Sport Management and Marketing, 9(1-2), 116-131.
  • Ø Javalgi, R. G., Traylor, M. B., Gross, A. C., & Lampman, E. (1994). Awareness of sponsorship and corporate image: An empirical investigation. Journal of advertising, 23(4), 47-58.
  • Ø Johar, G. V., Pham, M. T., & Wakefield, K. L. (2006). How event sponsors are really identified: A (baseball) field analysis. Journal of Advertising Research,46(2), 183-198.
  • Ø Jordan, J. S., Walker, M., Kent, A., & Inoue, Y. (2011). The frequency of nonresponse analyses in the Journal of Sport Management. Journal of Sport Management, 25(3), 229-239.
  • Ø Kim, Y., Lee, H.-W., Magnusen, M. J., & Kim, M. (2015). Factors Influencing Sponsorship Effectiveness: A Meta-Analytic Review and Research Synthesis. Journal of Sport Management, 29.
  • Ø Ko, Y. J., Kim, K., Claussen, C. L., & Kim, T. H. (2008). The effects of sport involvement, sponsor awareness and corporate image on intention to purchase sponsors' products. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 9(2), 6-21.
  • Ø Ko, Y. J., & Kim, Y. K. (2014). Determinants of Consumers’ Attitudes Toward a Sport Sponsorship: A Tale from College Athletics. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 26(3), 185-207.
  • Ø Koronios, K., Psiloutsikou, M., Kriemadis, A., Zervoulakos, P., & Leivaditi, E. (2016). Sport Sponsorship: The Impact of Sponsor Image on Purchase Intention of Fans. Journal of Promotion Management, 22(2), 238-250.
  • Ø Lacey, R., & Close, A. G. (2013). How fit connects service brand sponsors with consumers' passions for sponsored events. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 14(3), 57-73.
  • Ø Lascu, D.-N., Giese, T. D., Toolan, C., Guehring, B., & Mercer, J. (1995). Sport involvement: A relevant individual difference factor in spectator sports. Sport Marketing Quarterly, 4, 41-46.
  • Ø Levin, A. M., Joiner, C.,& Cameron, G. (2001). The impact of sports sponsorship on consumers' brand attitudes and recall: The case of NASCAR fans. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 23(2), 23-31.
  • Ø Lings, I. N., & Owen, K. M. (2007). Buying a sponsor's brand: the role of affective commitment to the sponsored team. Journal of Marketing Management, 23(5-6), 483-496.
  • Ø Lu, L.-C., Chang, W.-P., & Chang, H.-H. (2014). Consumer attitudes toward blogger’s sponsored recommendations and purchase intention: The effect of sponsorship type, product type, and brand awareness. Computers in Human Behavior, 34, 258-266.
  • Ø Nassis, P., Theodorakis, N. D., Alexandris, K., Tsellou, A., & Afthinos, Y. testing the role of team identification.
  • Ø O'Reilly, N., & Madill, J. (2012). The development of a process for evaluating marketing sponsorships. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 29(1), 50-6.
  • Ø Olson, E. L. (2010). Does sponsorship work in the same way in different sponsorship contexts? European Journal of Marketing, 44(1/2), 180-199.
  • Ø Penna, D., & Guenzi, P. (2014). How to use a sponsorship platform to support an international master brand strategy: The UniCredit UEFA champions league sponsorship. Journal of Brand Management, 21(2), 133-149.
  • Ø Pope, N. K., & Voges, K. E. (2000). The Impact of Sport Sponsorship Activities, Corporate Image, and Prior Use on Consumer Purchase Intention. Sport Marketing Quarterly, 9(2).
  • Ø Ratten, V., Ratten, H., Kyoum Kim, Y., Jae Ko, Y., & James, J. (2011). The impact of relationship quality on attitude toward a sponsor. Journal of Business & Industrial Marketing, 26(8), 566-576.
  • Ø Roy, D. P., & Cornwell, T. B. (2004). The effects of consumer knowledge on responses to event sponsorships. Psychology & Marketing, 21(3), 185-207
  • Ø Runyan, R. C., Tsiotsou, R., & Alexandris, K. (2009). Delineating the outcomes of sponsorship: sponsor image, word of mouth, and purchase intentions. International Journal of Retail & Distribution Management, 37(4), 358-369.
  • Ø Santomier, J. (2008). New media, branding and global sports sponsorship. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 10(1), 9-22.
  • Ø Shank, M., & Beasley, F. (1998). Fan or fanatic: Refining a measure of sport involvement. Journal of sport behavior, 21(4),43.
  • Ø Simmons, C. J., & Becker-Olsen, K. L. (2006). Achieving marketing objectives through social sponsorships. Journal of Marketing, 70(4), 154-169.
  • Ø Spears, N., & Singh, S. N.(2004). Measuring attitude toward the brand and purchase intentions. Journal of Current Issues & Research in Advertising,26(2),5366
  • Ø Speed, R., & Thompson, P. (2000). Determinants of sports sponsorship response. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 226.
  • Ø Tanvir, A., & Shahid, M. (2012). Impact of sports sponsorship on brand image and purchase intention. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 4(2), 659.
  • Ø Tsiotsou, R. H. (2013). Investigating the role of enduring and situational involvement with the program context on advertising effectiveness. Journal of Marketing Communications, 19(2), 114-135.
  • Ø Turco, D. (1995). The effects of sport sponsorship on product recall and corporate image. Paper presented at the World Marketing Congress.
  • Ø Wakefield, K. L., & Bennett, G. (2010). Affective intensity and sponsor identification. Journal of advertising, 39(3), 99-111.
  • Ø Walraven, M., Koning, R. H., & van Bottenburg, M. (2012). The effects of sports sponsorship: A review and research agenda. The marketing review, 12(1), 17-38.
  • Ø Wann, D. L., & Branscombe, N. R. (1993). Sports fans: Measuring degree of identification with their team. International Journal of Sport Psychology.
  • Ø Wann, D. L., Melnick, M. J., Russell, G. W., & Pease, D. G. (2001). Sport fans: The psychology and social impact of spectators: Routledge.
  • Ø Westberg, K. (2006). The effect of corporate societal marketing on consumer attitudes: A comparison of strategies.
  • Ø Woodside, F. M., & Summers, J. (2012). The impact of sponsorship awareness in low involvement settings. Contemporary Management Research, 8(3).
  • Ø Zaharia, N., Biscaia, R., Gray, D., & Stotlar, D. K. (2016). No More'Good'Intentions: Purchase Behaviors in Sponsorship. Available at SSRN 2759687.