تدوین سناریوهای ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی در افق 1404

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد ـ دانشکده علوم ورزشی

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

هدف: این تحقیق با بهره­گیری از رویکردهای مدیریت استراتژیک و برنامه­ریزی سناریویی، بر پایه سند چشم­انداز افق 1404 کشور به بررسی آینده­ های محتمل پیش روی ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی پرداخته است.
روش شناسی: در این تحقیق ترکیبی از روش­­های تحلیل تاثیر متقابل و سناریونویسی استفاده شده است تا بتواند پیچیدگی و گستردگی موضوع تحقیق را پوشش دهد و مدلی جامع و انعطاف پذیر را استخراج کند. در این تحقیق از نرم­ افزارهایMICMAC  و  SCSENARIOWIZARDبرای تحلیل اثرات متقابل متغیرها و تهیه سبد سناریوها استفاده شده است.
یافته ها: به منظور تحقق اهداف پژوهش، با مرور ادبیات و با استفاده از پنل خبرگان، نیروهای پیشران تاثیرگذار در توسعه ورزش قهرمانی استخراج شد و پس از تایید روایی و پایایی آن ها، در جلسات پنل خبرگان میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر یک از آن­ها بر روی یکدیگر به دست آمد. پس از تحلیل ساختاری و استخراج دو عدم قطعیت کلیدی به نام حمایت حامیان مالی و سیاست­های خصوصی سازی، سناریوهای نهایی تدوین و با استفاده از نظرات خبرگان، آینده­های ممکن برای آن­ها ترسیم گردید.
نتیجه گیری: در انتها با توجه به سناریوهای مستخرج پیشنهاد می­ گردد در شرایط آشوب و پر از رقابت فعلی، اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی به مثابه نهادی هوشمند، برنامه­ریزی­های خود را بلند مدت و با توجه به الگوهای آینده اندیشی و آینده نگاری انجام دهد. همچنین همواره با درصد عوامل محیطی نسبت به وقوع هر یک از سناریوها هشیار بوده و با بررسی و ارزیابی هر یک از استراتژی­های خود در صورت وقوع هر یک از سناریوها، شناخت جامعی از آینده به دست آورد و در صورت لزوم استراتژی‌های جدیدی را تدوین و جایگزین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drawing the scenario of elite sports of Khorasan Razavi province in 1404 horizon

نویسندگان [English]

 • fereshte adib roshan 1
 • Mehdi Talebpour 2
 • hosein peymanizad 3
1 PhD Student of Sport management of Islamic Azad University Mashhad Branch.
2 Professor of Ferdowsi University of Mashhad (sport management).
3 Associate Professor of Islamic Azad University Mashhad Branch.
چکیده [English]

Objective: This research discusses future development of elite sports based on national perspective by using strategic management approaches relying on scenario– based planning models.
Methodology: In this study has been used cross– impact analysis, and scenario-base planning have offered flexible and Comprehensive planning combination in proposing new style in foresight of sports development. Among used innovations, employing of Micmac and Scenario wizard software to cross– impact analysis and creating scenario carts can be mentioned.
Results: In order to realize the research goals based on drawing the stable guideline of elite sports, first, by monitoring the literature and by using Panel of experts, proceeding forces having an impact on developing championship sports have been derivated. Then. After verification of their validity and durability by experts, in ponded sessions applying structured analysis matrix other has been assessed. Finally, using two key factors, with properties like having impact and uncertainlyEffectiveness and impact, the scenario logic is designed and finds scenarios is represented. The result of analyzing factor, derivation of two key factors including backing up of financial supporters and scenarios called "sprint", “relay race”, “high jumping” and “water pit”, than alternative position of them was determined.
Conclusion: Finally, regarding the scenarios extracted, it is suggested that in the current chaotic and competitive situation, Youth and Sports General Directorate of Khorasan Razavi make long term plans and focus on foresight patterns. Besides, it should be conscious about the likelihood of each scenario by thorough and continuous environmental scanning and capture a comprehensive knowledge of the future by investigating and evaluating each of its strategies in case of happening each scenario and if necessary, it should formulate and replace new strategies

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scenarios
 • elite sports
 • future study
 • world peace
 • Structural Analysis
 • ادیب­روشن، فرشته (1394). ترسیم فضای سناریویی ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی در افق 1404. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 • امیری، مجتبی؛ نیری، شهرزاد؛ صفاری، مرجان؛ دلبری راغب، فاطمه (1391). رسانه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 1 (پیاپی 69)، صص 38-9.
 • بل، وندل (2003). مبانی آینده­پژوهی، ترجمه مصطفی تقوی و محسن محقق (1392). چاپ اول، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری­های دفاعی. صص 101-122.
 • بنار، نوشین؛ رمضانی­نژاد، رحیم؛ خبیری، محمد؛ کاظم­نژاد، انوشیروان؛ ملک اخلاق، اسماعیل (1392). بررسی اهداف حمایت ورزشی در لیگ­های برتر ایران. فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره (14)، صص 176-161.  
 • پیمان­فر، محمد حسن؛ الهی، علیرضا؛ حمیدی، مهرزاد (1391). موانع زیربنایی نظام ورزش کشور در اجرای برنامه­های راهبردی. فصلنامه اجتماعی فرهنگی، شماره 3: 145-155. 
 • رضاییان قیه­باشی، احد؛ کاظمی، معصومه (1393). تصویرپردازی و کلان تصاویر آینده سیاست جهانی؛ تصویرپردازی روشی مناسب برای شناخت آینده در جهان پیچیده، فصلنامه مطالعات میان رشته­ای در علوم انسانی، دوره ۶، شماره ۳، صفحات 173-200.
 • شوارتز، پیتر(2011). هنر دورنگری برنامه ریزی برای آینده در دنیایی با عدم قطعیت، ترجمه علیزاده، عزیز(1390)، چاپ دوم، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی (گروه پژوهشی دانش و فناوری آینده اندیشی). صص 211-217.
 • طاهری دمنه، محسن (1394). بررسی تصاویر آینده­ی جامعه ایرانی در ذهن جوانان تحصیل­کرده؛ رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • گودرزی، محمود؛ اسدی، ‌حسن؛‌ خبیری،‌ محمد؛‌ دوستی،‌ مرتضی (1391). سیاست و ورزش. انتشارات موج قلم. صص 81-95.
 • مشتاقیان، سهیل؛ اعتباریان، اکبر؛ نمازی زاده، مهدی؛ افخمی، مهرداد (1392). بررسی تجارب مدیران، کارشناسان و ورزشکاران در مورد دلایل ناکامی ایران در مسابقات المپیک 2008 پکن در حیطة منابع انسانی و مالی، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره (18)، صص 98-71.
 •  ملکوتیان،‌ مصطفی (1388). ورزش و سیاست. فصلنامه سیاست،‌ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،‌ دوره 29،‌ شماره 2،‌ صص 301-316.
 • Ø Arianne C. Reis., Carvalho Vieira, m., de Sousa-Mast, F.r (2016). Sport for Development’’ in developing countries: The case of the Vilas Olı´mpicas do Rio de Janeiro. Sport Management Review. 19: 107–119.  Journal homepage: www.elsevier.com/locate/smr.
 • Ø Roper, C (2016). Futures intelligence: Applying Gardner to public relations, Public Relations Review 42: 258–263.
 • Ø Gholami, h., Rezaei, G., Zameri Mat, H., Sharif, N,. (2016). State-of-the-art Green HRM System: sustainability in the sports center in Malaysia using a multi-methods approach and opportunities for future research. Journal of Cleaner Production 124: 142-163. 
 • Ø Wright, D., Finn, F, Rphael Gellert b, Serge Gutwirth b, Philip Schütz c, Michael Friedewald c, Silvia Venier d, Emilio Mordini. (2014). Ethical dilemma scenarios and emerging technologies. Technological Forecasting & Social Change 87: 325–336.
 • Ø Marshall B. J (2014). The home disadvantage in championship competitions: team sports. Psychology of Sport and Exercise 15(2014) 392- 398. 
 • Ø Morgan, Dennis (2015); the dialectic of utopian images of the future within the idea of progress, futures, vol. 66, pp 106 – 119.
 • Ø Verity, J. (2002). Maximising the marketing potential of sponsorship for global brands. European Business Journal, 14(4), 161–173.
 • Ø Adedoyi, Arianne C. Reis -Olowe a, Mohamed Medhat Gaber a , Carlos M. Dancausa a , Frederic tahl b , João G.(2016). A  rule  dynamics  approach  to  event  detection  in  Twitter  with  its  application  to  sports  and  politics. Expert Systems with Applications 55: 351–360.
 • Ø Jennifer   E.   Bruening, Jon   Welty Peachey, Justin   M.  Evanovich, Rhea  D.   Fuller, Cassandra   J.   Coble Murty, Vernon E.   Percy, Lauren A.   Silverstein, Michael Chung. (2015). “Managing sport for social   change:   The   effects of   intentional design and   structure in   a sport-based   service learning initiative”. Sport Management Review 18 (2015) 69–85.
 • Ø Jessie   Brouwers, Popi  Sotiriadou, Veerle De Bosscher. (2015). Sport-specific policies and   factors that   influence  international. Sport Management Review 18: 343–358.
 • Ø Bundgaard   Iversen, Graham Cuskelly. (2015). “Effects of   different   policy   approaches on sport facility utilisation   strategies”. Sport Management Review.  18 (2015). 529–541.
 • Ø Tavormina, A, L, Bayon,K.K., Baker,T.A. (2014). Empirical Examination of the Sport Brand Love Model in Professional Sports. North American Society for Sport Management Conference, 368-369.
 • Ø Sport Management Association of Australia and New Zealand Managing. “sport for social change: The state of play” Sport Management Review. 18 (2015) 1–5
 • Ø Sietske A., Veenman (2013). Futures studies  and   uncertainty  in   public   policy:  A  case   study on  the   ageing  population  in   the   Netherlands. Journal of Futures, 53, 42–52.
 • Ø Popi  Sotiriadou. (2013). Sport  development  planning:  The Sunny Golf Club. Sport  Management  Review  16  (2013)  514–523.
 • Ø Emma   Sherry, Schulenkorf, N., Laurence, C (2015). “Managing  sport  for  social   change:   The   state  of   play”. Sport  Management  Review  18: 1–5.
 • Ø Biscaia, R., & Correia, A (2013). Sport Sponsorship: The Relationship Between Team Loyalty, Sponsorship Awareness, Attitude Toward the Sponsor, and Purchase Intentions. Journal of Sport Management, 27: 288–302.
 • Ø De Bosscher, V., De Knop,P., van Bottenburg, M., Shibli, S., Bingham, J (2009). Explaining international sporti ng success: An International comparison of elite sport systems and policies in six Countries. Sport Management Review, 12: 113-136. 
 • Ø John Ratcliffe, Ela Krawczyk. (2011).Imagineering city futures: The use of prospective through scenarios in urban planning. Futures 43 (2011) 642–653.
 • Ø Gordon, T. 1994. “Trend Impact Analysis” , AC/UNU Millennium project.
 • Ø Son, hyeonju, (2013), images of the future in South Korea, futures, 52, pp.1-11.
 • Ø Hoffman, Jeanne (2014), Alternative images of china in 2035: A case study of tamkang university workshops, journal of futures studies, 19(1), pp 13 – 34