روایی و پایایی پرسشنامه هنرآفرینی شغل (JCS) در ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 استادیار مدیریت ورزشی مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن

چکیده

هدف: هنرآفرینی شغل بر خلاف طراحی شغل، فرایندی کارمندمحور و مرتبط با ارزشمندشدن شغل است. با توجه به عدم وجود ابزار دقیق ارزیابی این پدیده در منابع انسانی، پژوهش حاضر با هدف بومی­سازی پرسشنامه هنرآفرینی شغل (JCS) در کارمندان ورزشی طراحی شده است.
روش‌شناسی: تعداد 191 کارمند ستادی وزارت ورزش و جوانان به طور تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و همکاران (1970) انتخاب شدند و به پرسشنامه 21 گویه­ای هنرآفرینی شغل تیمز و همکاران (2012) پاسخ دادند. همچنین روایی صوری و محتوایی اولیه پرسشنامه به وسیله 17 نفر از اساتید دانشگاه و بخشی از نمونه آماری مورد تأیید قرار گرفت. 
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که بر اساس 64 درصد واریانس کل و با حذف دو گویه 6 و 21، همان چهار عامل افزایش منابع ساختاری، کاهش به تأخیر انداختن تقاضاهای شغلی، افزایش منابع اجتماعی و افزایش چالش در تقاضاهای شغلی منعکس­کننده هنرآفرینی شغل در نیروی انسانی ورزشی به شمار می­روند. به طور ویژه، عامل افزایش منابع اجتماعی شغل بهترین منعکس­کننده هنرآفرین کردن شغل برای منابع انسانی در ورزش بود (65/0 R2=).
نتیجه‌گیری: بر این اساس باید بیان کرد که محققان برای طراحی مطالعات خود در حوزه منابع انسانی در ورزش می­توانند نسخه 19 گویه­ای موجود در این پژوهش را با روایی و پایایی مناسبی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of Job Crafting Scale (JCS) in Sport

نویسندگان [English]

 • Gholam Reza Shabani Bahar 1
 • Mohsen Loghmani Loghmani 2
1 Professor of Sport Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
2 Assistant Professor of Sport Management, Shafagh Institute of Higher Education, Tonekabon
چکیده [English]

Objective: In contrast to job design, job crafting is staff-based and it makes work meaningful. Regarding lack of exact questionnaire to evaluate this phenomenon, this research has been conducted with aim of localizing the job crafting scale (JCS) in sport.
Methodology: There were 191 staff in the ministry of youth affairs and sports randomly selected by Krejcie and Morgan table (1970) and they responded to 21 items questionnaire of job crafting scale by Tims et al (2012). Also, initial face validity and reliability of questionnaire were confirmed by 17 professors as well as some individuals of statistical sample.
Results: The exploratory factor analysis showed that the four components including rise of structural job resources, decline of hindering job demands, rise of social job resources, and rise of challenging job demands reflected job crafting of sport human resource (accounting for 64% of the total variance) excluding item 6 and item 21. In particular, rise of social job resources component was the strongest component of job crafting in the sport human resources (R2= 0.65).
Conclusion: The researchers can use the 19-items job crafting scale to do research in the scope of sport human resource.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job crafting
 • Job demands-resources model
 • exploratory factor analysis
 • confirmatory factor analysis
 • Ministry of sport and youth affairs
 • رمضانی­ نژاد، رحیم؛ لقمانی، محسن؛ پورسلطانی، حسین (1393، الف). مطالعه تجربی مدل ویژگی‌های شغل در ورزش: شواهدی از داوران فوتبال. مدیریت ورزشی، شماره 6 (3)، صص: 559-574.
 • رمضانی­نژاد، رحیم؛ لقمانی، محسن؛ پورسلطانی، حسین (1393، ب). مقایسه ویژگی­های شغلی داوران فوتبال ایران. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی،شماره 2 (4) پیاپی 8، صص: 55-66.
 • رمضانی­نژاد، رحیم؛ همتی­نژاد، مهرعلی؛ شفیعی، شهرام؛ قلیچ­زاده، مریم؛ لقمانی، محسن (1393، ج). بررسی ویژگی­های شغلی دبیری تربیت بدنی بر اساس مدل JCM. پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شماره 6 (2)، صص: 63-79.
 • سجادی، سید نصرالله (1392). مدیریت سازمان‌های ورزشی. تهران: انتشارات سمت.
 • شعبانی­بهار، غلامرضا (1391). اصول و مبانی مدیریت در سازمان­های ورزشی. همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
 • شعبانی­بهار، غلامرضا؛ عرفانی، نصراله؛ گودرزی، محمود؛ منصف، علی (1393). کاربرد مدل تحلیل مسیردر تبیینشاخص­های مؤثر بر موفقیت ورزشی تیم­های ایران در رویدادهای بین­المللی. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 3 (11)، صص: 117-131.
 • طالب­پور، مهدی؛ لقمانی، محسن؛ روحانی، میثم؛ ایرانی، وحید (1392).طراحی مدل پیش­بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفه­ای فوتبال ایران. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 2 (2)، صص: 79-90.
 • عیدی، حسین؛ رمضانی­نژاد، رحیم؛ یوسفی، بهرام؛ ملک­اخلاق، اسماعیل (1393). معرفی ابزار اندازه­گیری اثربخشی فدراسیون­های ورزشی بر مبنای رویکرد ارزش­های رقابتی. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 6 (22)، صص: 63-84. 
  • Ø Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands−resources model: State of the art, Journal of Managerial Psychology, 22: 309–328.
  • Ø Berg, J. M., & Dutton, J. E. (2008). Crafting a fulfilling job: Bringing passion into workRetrieved, form the website of Positive Organizational Scholarship on April, 15, 2011.
  • Ø Berg, J. M., Dutton, J. E., & Wrzesniewski, A. (2013). Job crafting and meaningful work. In B.
  • Ø Chelladurai, P. (2006).  Human Resource Management in Sport and Recreation.  Human Kinetics, Champagne, IL. 
  • Ø Chelladurai, P. (2013). A personal journey in theorizing in sport management. Sport Management Review, 16: 22–28.
  • Ø Crawford, E. R., LePine, J. A., & Rich, B. L. (2010). Linking job demands and resources to employee engagement and burnout: A theoretical extension and met analytic test. Journal of Applied Psychology, 95: 834–848.
  • Ø Eydi, H., Ramezanineghad, R., Yosefi, B., Sajjadi, S. N., & Malekakhlagh, E. (2011). Compressive Review of Organizational Effectiveness in Sport. Sport Management International Journal, 7 (1): 5-21.
  • Ø Fried, Y., Grant, A. M., Levi, A. S., Hadani, M., & Slowik, L. H. (2007). Job design in temporal context: A career dynamics perspective. Journal of Organizational Behavior, 28: 911–927.
  • Ø Grant, A. M.(2013). Give and Take: A Revolutionary Approach to Success. New York: Viking Press.
  • Ø Grant, A. M., Alexander, K., Griespeck, A., Jaffe, A., Kagan, K., Kamin, M., Kemereling, C., Long, S., Nagel, G., Paulding, T., & Swayne, J. (2007). Crafting task significance in service work: Meaning-making through defference-making. Manuscript submitted for publication. University of Michigan.
  • Ø Grant, A. M., Berg, J., & Cable, D. M. (2014). Job titles as identity badges: how self-reflective titles can reduce emotional exhaustion. Academy of Management Journal, 57 (4): 1201-1225.
  • Ø Grant, A. M., Fried, Y., & Juillerat, T. (2010). Work Matters: Job Design in Classic and Contemporary Perspectives. American Psychological Association Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Washington D.C.: APA Books.
  • Ø Ibrahim, A., Eydi, H., Ramezanineghad, Hemmatinejad, M. A. (2013). Designing Organizational Effectiveness in Iraqi Sport Federations. Sport Management International Journal, 8 (1): 44-56.
  • Ø Karina Nielsen & Johan Simonsen Abildgaard (2012). The development and validation of a job crafting measure for use with blue-collar workers, Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations, 26 (4): 365-384.
  • Ø Kooji, D. T. A. M., Tims, M., & Kanfer, R. (2015). Successful Aging at Work: The Role of Job Crafting. Chapter 9, Book: Aging Workers and the Employee-Employer Relationship. Part II, Springer International Publishing,: 145-161. DOI: 10.1007/978-3-319-08007-9_9.
  • Ø Kulik, C. T., Oldham, G. R., & Hackman, J. R. (1987). Work design as an approach to person–environment fit. Journal of Vocational Behavior, 31: 278–296.
  • Ø LePine, J. A., Podsakoff, N. P., & LePine, M. A. (2005). A meta-analytic test of the challenge stressor–hindrance stressor framework: An explanation for inconsistent relationships among stressors and performance. Academy of Management Journal, 48,: 764–775 Retrieved from Business Source Premier Database.
  • Ø Neilsen, K., & Abildgaard, J. S. (2012). The development and validation of a job crafting measure for use with blue-collar workers. Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations, 26)4(: 365-384.
  • Ø Oldham, G. R., & Hackman, J. R. (2010). Not what it was and not what it will be: The future of job design research. Journal of Organizational Behavior, 32: 463–479.
  • Ø Pfeffer, A. (1981). Power in Organization. New York.
  • Ø Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Van Rhenen, W. (2009). How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism. Journal of Organizational Behavior, 30: 893–917.
  • Ø Tims, M., Bakker, A. B., & Derks, D. (2012). Development and validation of the job crafting scale. Journal of Vocational Behavior, 80: 173_186.
  • Ø Tims, M., Bakker, A. B., Derks, D. (2014). Daily job crafting and the self-efficacy – performance relationship. Journal of Managerial Psychology, 29 (5): 490-507.
  • Ø Tims, M., Bakker, A. B., Derks, D. (2015). Examining Job Crafting from an Interpersonal Perspective: Is Employee Job Crafting Related to the Well-Being of Colleagues? Applied Psychology: An International Review, DOI: 10.1111/apps.12043.
  • Ø Tims, M., Bakker, A.B., & Derks, D. (2013). The impact of job crafting on job demands, job resources, and well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 18: 230–240.
  • Ø Winand, M., Vos, S., Claessens, M., Thibaut, E., & Scheerder, J. (2014).  A unified model of non-profit sport organizations performance: perspectives from the literature.  Managing Leisure. 19 (2): 121-150.
  • Ø Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of Management Review, 26: 179–201.