بررسی رابطه فعالیت بدنی با سلامت اجتماعی مردم شهر تالش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه یزد

2 دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فعالیت بدنی با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر تالش انجام شده است.
روش­شناسی: در این پژوهش که به روش پیمایش انجام شد، 380 نفر از ساکنان شهر تالش به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب (PPS) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مقیاس فعالیت بدنی از سبک زندگی سلامت محور و سلامت اجتماعی کییز (1998) بود. اعتبار ابزار به شیوه محتوایی و صوری تایید شد و ضریب آلفای کرونباخ به مقدار 75/0، نشانگر مطلوبیت پایایی ابزار پژوهش بود.
یافته­ها: یافته‌ها نشان داد میانگین سلامت اجتماعی به طور معنی‌داری در بین مردان (08/38) بیشتر از زنان (58/36) و در بین افراد متأهل (53/37) بیشتر از افراد مجرد (35/37) بود (05/0 ≤ P). نمرات فعالیت بدنی در مردان (37/9 = Mو 101/2 =SD) به طور معنی‌داری بیشتر از زنان با (86/8 = Mو 855/1=SD) بود (05/0 ≤ P). بین فعالیت بدنی و سلامت اجتماعی و ابعاد آن رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود داشت؛ به طوریکه با بیشتر شدن میزان فعالیت بدنی میزان سلامت اجتماعی و ابعاد آن نیز افزایش می یابد.
نتیجه­ گیری: مطابق با یافته های این تحقیق می توان ادعا نمود که ترویج، تقویت و توسعه فعالیت بدنی افراد جامعه به سلامت اجتماعی بیشتر آن ها و در نتیجه جامعه ای سالم و بهنجار منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of relationship between physical activity and social health of Talesh citizens

نویسندگان [English]

 • Mehraban Parsa 1
 • MohammadReza Niknejad 2
 • sayed puya Rasulinejad 3
1 Assoc prof., Yazd University
2 Ph.D. of sport management, Mazandaran University
3 Ph.D. student of political sociology, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Objective: This study aimed to investigate the relationship between physical activity and social health of Talesh citizens.
Methodology:In this study, were selected 380 residents of the Talesh city using cluster sampling with PPS (Probability Proportional to Size). Data collection instrument included Physical Activity Scale for the healthy lifestyle and Keyes’s social health (1998). The content and face validity of the instrument was approved and Cronbach's alpha’s value is 0.75 which is desirable.
Results: Findings showed that the men’s social health mean score (M=38.08) diffiered significantly from women’s (M=36.58).The married people’s social health mean score (37.53) was also higher than the single’s (M=37.35). Furthermore, the men’s physical activity mean score (M=9.37, SD=2.101) diffiered significantly from women’s (M=8.86, SD=1.855). There was significant relationship between physical activity and social health as well as its dimensions so the more physical activity is the higher social health and the dimensions are.
Conclusion: According to the results, it is claimed that the promotion, enrichment and development of physical activity lead to the more social health and finally the population of the society is healthy and normal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physical activity
 • Social health
 • Social integration
 • Social acceptance
 • احمدی، مالک؛ نمازی زاده، مهدی و بهزادنیا، بهزاد (1392). ارتباط بین نیازهای پایه ای روانشناختی و شاخص های بهزیستی (فضیلت گرا و لذت گرا) در فعالیت بدنی معلولان جسمی- حرکتی، مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره 6، صص:104-95.
 • اسکندری، لاله (1388). بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده علوم اجتماعی.
 • الهام پور، حسین و پاک سرشت، محمد جعفر (1382). بررسی الگوی گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، شماره 10، صص: 62-39.
 • امیرنژاد، سعید؛ رضوی، سید محمدحسین و منانی، معصومه سادات (1387). تاثیر یک دوره تمرینات ورزشی منتخب بر رشد اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان پسر، مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان، صص: 42-39.
 • انورالخولی، امین (1381). ورزش و جامعه، ترجمه حمیدرضا شیخی، تهران، انتشارات سمت.
 • باباپورخیرالدین، جلیل؛ طوسی، فهیمه و حکمتی، عیسی (1380). بررسی نقش عوامل تعیین کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز، فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره 16، صص: 26-8.
 • پارسامهر، مهربان؛ بلگوریان، مستانه و سعیدی مدنی، سید محسن (1392). بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی در میان نوجوانان، مدیریت ورزشی، دوره پنجم، شماره 2، صص: 127-109.
 • پارکس، جانت بی؛ آرکی زنگر، بورلی و کوارتومن، جرومر (1385). مدیریت ورزشی معاصر، ترجمه سید محمدحسین رضوی و محسن بلوریان، چاپ اول، آمل، شمال پایدار.
 • پروین، ستار (1386). پیشگیری از جرم با تاکید بر پیشگیری اجتماعی از جرم، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره 1، صص: 152-137.
 • جعفری، سیمین و رحمانیان، زاهده (1392). تاثیر تمرین های هوازی بر خلق بیماران سندروم روده تحریک پذیر، مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره 3، صص: 72-63.
 • حاتمی، پریسا (1389). بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.
 • رحمانی، احمد؛ بخشی نیا، طیبه و قوامی، سید سعید (1385). نقش ورزش در گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 12، صص: 50-33.
 • رستمی، ربابه؛ چهارده چریک، مجید؛ طالبی، راضیه و رضایی، مونا (1392). پیش بینی عملکردهای حرکتی و شناختی بر اساس حالات خلقی در سالمندان فعال و غیرفعال، مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره 5، صص: 12-1.
 • سازمان ملی جوانان (1381). بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی اهل قلم.
 • سلطانیان، محمدعلی (1380). بررسی و مقایسه میزان انحراف اجتماعی جوانان و نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار استان سمنان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان.
 • شارع پور، محمود و حسینی راد، علی (1387). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی (مطالعه موردی شهروندان 29-15 ساله شهر بابل)، حرکت، شماره 37، صص: 153-131.
 • شیخ صراف، بهاره؛ فتح الهی شورابه، فضل اله؛ جلالی دهکردی، خسرو و فرامرزی، محمد (1393). اثر 8 هفته فعالیت ورزشی ترکیبی بر سازه های سلامت قلبی- عروقی در مردان غیر فعال پس از ترک مواد مخدر، پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دوره دهم، شماره 20، صص 72-59.
 • صادقپور، اکرم؛ صادقپور، معصومه و سلطان حسینی، محمد (1393). بررسی ارتباط بین سطوح فعالیت بدنی با سلامت روان (مطالعه موردی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، مجله دانشکده پزشکی تهران، سال سی و دوم، شماره 274، صص: 11-1.
 • صالحی هیکویی، مریم (1384). بررسی رابطه متقابل بین سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل شخصی و جنسیت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده علوم اجتماعی.
 • صداقت زادگان، شهناز (1384). جامعه پذیری از طریق ورزش، فصلنامه المپیک، سال سیزدهم، شماره 4، صص: 71-61.
 • صداقت زادگان، شهناز (1377). عوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری و قشر اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.
 • صدیق سروستانی، رحمت الله (1383). فرهنگ و نابرابری رفتارهای ورزشی، فصلنامه المپیک، سال دوازدهم، شماره 1، صص: 106-89.
 • عبدلی، بهروز؛ رمضان زاده، حسام و عابدان زاده، رسول (1392). ارتباط بین نیمرخ های انگیزشی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان، مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره 5، صص: 100-85.
 • عطارزاده حسینی، سید رضا و سهرابی، مهدی (1386). توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد نسبت به فعالیتهای حرکتی و ورزشی، مجله المپیک، شماره 37، صص: 48-37.
 • فتحی، سروش (1388). تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره 4، صص: 173-145.
 • قارنی، صدیقه (1380). دینداری و بزهکاری در میان جوانان دانش آموز، چاپ اول، تهران، موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 • قدسی، علی محمد؛ افشارکهن، جواد و عطارد، احمد (1392). بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت های ورزشی، مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، سال یازدهم، شماره 2، صص: 196-167.
 • موسوی،سید جعفر، اسلامی مرزنکلاته، محمد مهدی و خوش فر، غلامرضا (1393). بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران (مطالعه موردی شهر گرگان)، آمایش جغرافیایی فضا، دوره چهارم، شماره 11، صص: 62-41.
 • مهدی پور، محمد؛ دمیرچی، ارسلان و بابایی، پروین (1393). مقایسه اثر دو فعالیت شدید هوازی و بی هوازی بر سطح سرمی BDNF، پلاکتهای خون و عملکرد حافظه میان مدت افراد میانسال فعال، پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دوره دهم، شماره 20، صص: 34-23.
 • لهسایی زاده، عبدالعلی؛ جهانگیری، جهانگیر و تابعیان، حسن (1385). بررسی عوامل موثر بر علاقه دانشجویان به ورزش: مطالعه موردی دانشجویان علوم پزشکی شیراز، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 47، صص: 106-95.
 • نقی زاده، حسن و اکبرزاده، حسین (1392). تاثیر تمرین هوازی متوسط با مصرف ویتامین E بر ظرفیت ضد اکسایشی تام پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب عضلانی دانشجویان پسر فعال، پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دوره نهم، شماره 17، صص: 42-27.
 • نوابخش، مهرداد و جوانمرد، کمال (1392). بررسی جامعه شناختی کارکرد ورزش بر انسجام اجتماعی در ایران دهه هشتاد (مورد مطالعه کرمان)، سال هفتم، شماره 3، صص: 36-1.
 • هاشم ورزشی، سید عبداله و فلاح محمدی، ضیاء (1391). تغییرات هورمون پاراتیروئید و نشانگر تشکیل استخوان به دنبال یک جلسه فعالیت استقامتی حاد در دختران جوان غیرفعال، پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دوره هشتم، شماره 16، صص: 40-29.
 • هزارجریبی، جعفر و ارفعی عین الدین، رضا (1390). اوقات فراغت و سلامت اجتماعی، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 10، صص: 63-39.
 • هیوز، گوردون (1380). پیشگیری از جرم (کنترل اجتماعی، ریسک و مدرنیته اخیر)، ترجمه علیرضا کلدی و محمدتقی جغتایی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
  • Ø Agnew, R., & Petersen, D. M (1989). Leisure and Delinquency, Social Problems, 6(4), 323-349.
  • Ø Bailey, C. I (1981). Sport and exchange theory, Sociology of Sport, Perspective, Susan Greendorger, Andrew Yiannliks, USA: Liesure Press, 33.
  • Ø Coakly, J. J (2007). Sport in society, Mc Graw-Hill Humanities Social.
  • Ø Cox, B.J., Enns, M.W., & Clara, I. P (2002). The multidimensional structure of perfectionism in clinically distressed and college student samples, Psychological Assessment, 14: 365-373.
  • Ø Davis, B., & Menard, S (2013). Long term impact of youth sports participation on illegal behavior, The Social Science Journal, 50: 34–44.
  • Ø Fortier, M. S., Valerand, R. J., Briere, N. M., & Provencher, P. J (1995). Competitive and Recreational Sport structures and gender: A test of their Relationship with Sport Motivation, Journal of Sport Psychology, 26: 15-24.
  • Ø Fox, K., & Richards, L (2002). Sport and leisure, Office for National Statistics publisher, London.
  • Ø Glover, D. D (2003). Character Education, 43 Fitness activities for comty building, USA, Human Kinetics.
  • Ø Keyes, C. M (1998). Social well-bing, Social Psychology Quarterly, 61(2): 121-140.
  • Ø Keyes, C. L. M., & Shapiro, a (2004). Social Well-Being in the United States: A Descriptive Epidemiology, Pp. 350-372 in How Healthy Are We? A National Study of Well-Being at Midlife, edited by Orville G. Brim, Carol Ryff and Ronald Kessler. Chicago: University of Chicago Press.
  • Ø Lemieux, P., McKelvie, S.J., & Stout, D (2002). Self-reported hostile aggression in contact athletes, no contact athletes and non-athletes, Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology, 4: 42-56.
  • Ø Sebire, S. J.,Jago, R., Fox, K. R., Page, A. S., Brockman, R. Thompson, J. L. (2011). Associations between childrens social functioning and Physical activity participation are not mediated by Social acceptance: a cross-sectional study, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8 (106): 1-9.
  • Ø Song, Z., Zhang, J. (2011). Research on the relationship between Physical activity and Social Health of university students, Modern Preventive Medicine, 27 (16), p: abstract.
  • Ø Stoeber, J., Otto, K., Pescheck, E., Becker, C., & Stoll, O (2007). Perfectionism and competitive anxiety in athletes: Differentiating striving for perfectionism and negative reactions to imperfection, Personality and Individual Differences, 42: 959-969.
  • Ø Viljalmsson, A & Jansdottir, G (2003). Gender differences in physical activity in older children and Adolescents: the central role of organized sport, Journal of Social Science & medicine, 56, 48-57.
  • Ø Research in Sport, Physical Education and Recreation, 2004, 26(1):9-23.