بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در لیگ برتر والیبال مطالعه موردی: تماشاگران مازندرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار مدیریت ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، مدرس دانشگاه

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر برحضور تماشاگران مازندرانی در لیگ برتر والیبال تدوین شده است.
روش‌شناسی: این تحقیق به لحاظ شیوه گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی _پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه تماشاگران حاضر در مسابقات لیگ برتر والیبال مردان ایران در سال92-91 بین تیم کاله با تیم­های سایپا، متین­ ورامین و پیکان تشکیل دادند. تعداد361 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته شامل عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در4حوزه اقتصادی، جذابیت بازی، اولویت­های تماشاگران و تسهیلات و امکانات با 26 گویه بود. روایی پرسشنامه توسط 9تن از متخصصین تربیت بدنی تایید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه شد. در این تحقیق از آمار توصیفی برای طبقه­بندی و خلاصه کردن یافته­ها و برای تجزیه و تحلیل یافته­ها از آمار استنباطی(آزمون تی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس ) و (مدل­سازی معادلات ساختاری در نرم­افزار لیزرل) استفاده شد.
یافته‌ها: براساس نتایج تحقیق، عوامل جذابیت، اولویت­های تماشاگران و امکانات و تسهیلات ارتباط معناداری با تمایل به حضور و جذب تماشاگران داشتند اما عامل اقتصادی تأثیری بر حضور تماشاگران نداشت(p<0/05). نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری نشان داد که عامل امکانات و تسهیلات (95/11 =t، بارعاملی 89/0) بیشترین تاثیر را در بین عامل­ها داراست و عامل جذابیت(61/7=t، بارعاملی 65/0) کمترین اثر را داشت.
نتیجه‌گیری: توجه به عوامل جذابیت، اولویت­های تماشاگران و تسهیلات و برنامه­ریزی جامع و دقیق، جهت بهبود این عوامل، می­تواند نقش پررنگی در جذب تماشاگران والیبال به سالنها در ایران داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Effective Factors on Spectators’ Attendance in Volleyball Premier League: A Case Study of Mazandaran Spectators

نویسندگان [English]

 • reza rajabzadeh 1
 • Mehdi Talebpoor 2
 • AliAkbar Mirzapour 3
1 Ph.D. Student of Sport management, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Prof. of sports management, Ferdowsi University of Mashhad
3 M.A. of Sport management, Instructor of University of Mazandaran
چکیده [English]

Objective: The purpose of study was to identify the effective factors on Mazandaran spectators’ attendance in volleyball league.
Methodology: According to data collection, it was a descriptive survey. The statistical population included all the spectators in 2012-13 season of the men's volleyball premier league in competitions between Kaleh volleyball team with Saipa volleyball team, Matin Varamin volleyball team and Peykan volleyball team. There were 361 (persons) selected as the sample size based on Morgan’s table. Data collection tool was a 26-items structured questionnaire including the effective factors on spectators’ attendance in terms of economics, attractiveness of the game, priorities of spectators, and facilities. Validity was confirmed by nine physical education experts and reliability was measured using Cronbach's alpha (α=0.85). In this study, descriptive statistics was used for classifying and summarizing the findings. Moreover, the inferential statistics (t-test using the SPSS software and structural equation modeling in LISREL software) was used to analyze data.
Results: According to the results of t-test, attractiveness of the game, priorities of spectators and facilities factors were significantly related to spectators’ attendance tendency. But, the economics factor does not have an impact on spectators’ attendance (p <0.05). The results of structural equation modeling showed that the facilities factor had the greatest impact among factors (factor load=0.89, t=11.95) and the attractiveness factor had the least effect (factor load=0.65, t=7.61).
Conclusion: Considering the attractiveness, priorities of spectators, and facilities, as well as an accurate and comprehensive planning to improve these factors can play a big role to attract the spectators to the volleyball clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spectators
 • Volleyball premier league
 • Attendance
 • Attractiveness
 • Facilities
 • Economics
 • اژدری، محمد؛ ترک فر، احمد؛ مقدسی، مهرزاد؛ رستمی، قربان(1390 ). تاثیر عامل اولویت های تماشاگران بر جذب آنان به مسابقات لیگ برتر، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 • المیری، مجتبی؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ سلطان حسینی، محمد؛ نصراصفهانی، علیرضا؛ رحیمی، محمد(1388). بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه ها ،نشریه مدیریت ورزشی، شماره 3، صص: 73-61.
 • دهقان قهفرخی ،امین؛ خضری، عبدالرحمن، خضری؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ حمایت طلب، رسول(1389). بررسی انگیزه های حضور هوادارن بازی های تیم ملی فوتبال ایران، مدیریت ورزشی، شماره6 ،ص ص 168-153.
 • غفوری، فرزاد؛ قاسمی، حمید؛ خلیلی، علی اصغر(1390). اندازه گیری ملی گرایی بعنوان انگیزه هواداران تیم ملی ایران، ششمین همایش ملی تربیت بدنی.
 • فلاحی، احمد؛ اسدی، حسن؛ خبیری، محمد (1388). مقایسه عوامل موثر بر حضور تماشاچیان گاهگاهی، منظم و متعصب در مسابقات لیگ برتر فوتبال، نشریه حرکت، شماره 2، صص: 270-247.
 • قدیمی، بهرام(1390). ورزش در شهر تهران ( فراتحلیل مطالعات ورزش جوانان، بانوان و سالمندان)، چاپ اول، تهران، اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
 • معصومی، سیاوش (1387). بررسی انگیزه ها و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در بازی فوتبال، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 • نعمتی، نعمت الله؛ فرشاد، تجاری؛ زارعی، علی؛ گنجویی فریده، اشرف(1391). آزمون مدل نظری عوامل موثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ایران، مطالعات مدیریت ورزشی شماره 13، دوره 4، صص: 122-107.
 • وثوقی، منصور؛ خسروی نژاد، محسن(1388). بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال، پژوهش نامه علوم اجتماعی، دوره سوم، شماره اول، صص: 140- 117.
 • یارقلی، حمیدرضا؛ غفوری، فرزاد؛ فراهانی، ابوالفضل(1390). نقش تماشای مسابقات ورزشی روی فعالیت بدنی تماشاگران و ارتباط آن با امکانات و تجهیزان ورزشی، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی.
  • Ø Abel, Correia & Sandra, Esteves (2007). An exploratory study of spectators’ motivation in football, Sport Management and Marketing, 2) 5/6(: 572-590.
  • Ø Aminuddin Yusof & Lee Hooi See (2008). Spectator Perceptions of Physical Facility and Team Quality: A Study of a Malaysian Super League Soccer Match, Research Journal of Internatıonal Studıes, 8: 132-140.
  • Ø Athanasopoulou, Pinelopi; Douvis, John; Skourtis, George; Zafeiropoulou, Gioula; Siomkos, George; ASSIOURAS, Ioannis (2012).  Investigating the Importance of Sports Facilities & Staff  for Football Fans, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 2(1).
  • Ø Caro, L. M., & Garcia, J. A. M. (2009). Consumer satisfaction with a periodic reoccurring sport event and the moderating effect of motivations, Sport Marketing Quarterly, 16(2): 70-81.
  • Ø DeSchriver, T. D. & Jensen P. E. (2002). Determinants of spectator attendance at NCAA Division II football contests, Journal of Sport Management, 16(4): 311 – 330.
  • Ø Javanmardi, Ehsan & Noghondarian, Kazem (2011). A Study of Factors Affecting the Demand for Watching Football in Stadiums, Sport Management International Journal, 7(2): 5.
  • Ø Jeffry, D. James, S. Ross, D. (2004). Comparing sport consumer motivations across multiple sports, Sport Marketing Quarterly, 13(1): 17-25.
  • Ø Junk-uk won, and kaoru kitamura,(2006). Motivation factors affecting sport consumption behavior of k-league spectator, International journal of sport and health science, 4: 233-251.
  • Ø Karkon, h; Mehdipoor, A; Kashef,M; Sifuriyan, M; Mohamadi, R (2014). Prioritization factors affecting presence of Tabriz Tractor Team audience in the Iran competitions league, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2014, The special issue in Management and Technology(Feb. 2014)|: 233-240, www.amiemt-journal.com
  • Ø Kim, S; Greenwell, C; Andrew, D. P. S; Lee, J; & Mahoney, D. F. (2009). An analysis of spectator motives in an individual combat sport: A study of mixed martial arts fans. Sport Marketing Quarterly, 17: 109-119.
  • Ø Lim, H. T. & Kim, C. J. (2009). Effects of decision making factors of professional sports spectators on their repurchase intention. The Journal of Physical Education, 43 (6): 779-787.
  • Ø Noll, R(2003). ‘The organization of sports leagues’, Oxford Review of Economic Policy, 19(4): 530-551.
  • Ø 23. Pease, D. G., & Zhang, J. J. (2009). Socio-motivational factors affecting spectator attendance at professional basketball games, International Journal of Sport Management, 2: 31-59.
  • Ø Raeisi, mojtaba& alam, shahram& khodayari, abas (2013). A comparision between affecting factors in football and volleyball spectator attendance study of saipa-alborz club, annals of Biological Research, 4(5): 56-61.
  • Ø Rishe, P., & Mondello, M. (2004). Ticket price determination in professional sports: An empirical analysis of the NBA, NFL, NHL, and Major League Baseball, Sport Marketing Quarterly, 13(2): 104-112.
  • Ø Yousof Al-Thibiti, (2004). A Scale Development for Sport Fan Motivation, Department of Sport Management, Recreation Management, and Physical Education, In partial fulfillment ofthe requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Florida state university.