طراحی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار گروه آمار دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش طراحی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران با استفاده از تحلیل عاملی است.
روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی بود که اطلاعات به روش میدانی جمع آوری شد؛ که در آن 251 نفر از کارکنان فدراسیون های ورزشی تیمی و انفرادی در سال 1393 شرکت داشتند. روایی محتوایی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه بوسیله ی آزمون آلفای کرونباخ (98/0=α) مورد تأیید قرار گرفت. 
یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری پرسشنامه ای شامل 6 بعد عوامل مدیریتی با 12 سؤال، عوامل اقتصادی و محیطی با 11 سؤال، عوامل سازمانی با 11 سؤال، عوامل روانی با 8 سؤال، عوامل فرهنگی و اجتماعی با 8 سؤال و عوامل فردی با 3 سؤال فراهم آورد. همچنین شاخص های برازندگی (854/2=CMIN/DF) و (086/0=RMSEA) نشان دهنده ی مناسب بودن ابزار تدوین شده بود.
نتیجه گیری: از ابزار طراحی شده با توجه به روایی و پایایی مناسب آن می توان به عنوان معیاری برای سنجش بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی استفاده کرد. شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری و تعیین میزان آن ها بوسیله ی ابزار طراحی شده می تواند گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون ها باشد. جهت معتبر شدن پرسشنامه ی تدوین شده به پژوهشگران پیشنهاد می شود این ابزار را در سایر سازمان های ورزشی مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Instrument to Assess the Factors Affecting Human Resource Productivity in Iran Sports Federations

نویسندگان [English]

 • Seyyedeh Ozra MirKazemi 1
 • Samaneh Rastgoo 2
 • Mohammad Khorashadizadeh 3
1 Associate Professor of Sports Management, University of Birjand
2 Ph.D. student of sport management, Shahroud University of Technology
3 Assistant Professor, Department of Statistics, University of Birjand
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to design an instrument to assess human resource productivity of Iran sports federations using factor analysis.
Methodology: This was a descriptive-analytical study that data was collected by field method. The sample was 251 employees in the team and individual sports federations in 2014. The content validity of instrument was verified by expert panel method and the construct validity was measured using exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. Also, the reliability was evaluated by Cronbach’s alpha method (α=0.98).
Results: The results presented a six-dimension questionnaire including 12-itms management factor, 11-items economics and environment, 11-items organizational factor, 8-items mental factor, 8-items social and cultural factor and finally 3-items individual factor. Also, the fit indexes (CMIN/DF=2.854, RMSEA=0.086) defined the model fit.
Conclusion: Regarding the high reliability and validity, the designed instrument can be used to measure human resource productivity in sports federations. Identifying the factors affecting productivity and their impact magnitude can improve human resource productivity in sports federations. To assess the instrument validity, we offer to use this instrument in the research about other sports organizations too.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human resource productivity
 • factor analysis
 • Validity
 • Reliability
 • Sports federation
 • امیر احمدی، مالک؛ کاشف، سیدمحمد و احدی، بهزاد (1392). مطالعه عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده فعالیت بدنی نوجوانان 12-17 سال استان آذربایجان غربی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی.
 • افشار نژاد، طاهر؛ همتی نژاد، مهر علی و رمضانی نژاد، رحیم (1384). بررسی اثر شرکت در مسابقات علمی - تخصصی روی عملکرد حرفه‌ای معلّمان تربیت‌بدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه گیلان.
 • ایرجی نقندر، رامین؛ مهرپویان، پیمان و پورسلطانی­زرندی، حسین (1390). سنجش میزان تعهد سازمانی معلمان تربیت‌بدنی جدید الاستخدام استان خراسان رضوی در سال 1389، مجموعه مقالات ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران، صص: 11-1.
 • ایزدی یزدان آبادی، احمد و حاج محمدشفیع، فرزانه (1387). طراحی و تدوین استانداردهای عملکرد معلّمان در فرآیند یاددهی- یادگیری، مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، سال نهم، شماره 17، صص: 154-131.
 • بنیان، عباس و کاشف، مجید (1393). تفاوت آگاهی‌های حقوقی و مسئولیت‌های مدنی مربیان ورزش زن و مرد در رویدادهای ورزشی، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 4(پیاپی 8)، صص: 90-79.
 • رضوی، سیّدمحمّدحسین؛ شعبانی بهار، غلامرضا و سجادی، احمد (1390). تحلیل عوامل تأثیرگذار در کیفیت‌بخشی درس تربیت‌بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلّمان ورزش، پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال هفتم، شماره 14، صص: 112-103.
 • آقایی، نجف (1390). بررسی مقایسه ای تأثیر عوامل دموگرافی، اقتصادی و اجتماعی بر بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهر تهران، پژوهشنامه ی مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، سال هفتم، شماره 14، صص: 130-113.
 • بردبار، غلامرضا (1392). عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد، مدیریت سلامت، شماره 16(51). صص: 70-83.
 • رضایی صوفی، مرتضی؛ شعبانی، عباس (1392). بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده ی شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دورة 2، شمارة 2 (6 پیاپی)، صص: 42-33.
 • سبحانی، یزدان؛ هنری، حبیب؛ شهلایی، جواد؛ احمدی، علیرضا (1392). رابطه ی فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی، مدیریت ورزشی،  شماره 17، صص: 73-55.
 • طالقانی، غلامرضا؛ تنعمی، محمد مهدی؛ فرهنگی، علی اکبر؛ زرین نگار، محمدجعفر (1390). بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره ور ی (مطالعه ی موردی: بانک سامان)، مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 3، شماره 7، صص: 130-115.
 • عاشوری، فیروزه؛ فتاحی، افروز (1392). بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه ی مقطع کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی.
 • عیدی، حسین؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ یوسفی، بهرام؛ سجادی، نصرالله؛ ملک خلاق، اسماعیل (1390). طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد ارزش های رقابتی، پژوهشنامه  مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، سال هفتم، شماره 14، صص: 30-15.
 • فنجانچی، مریم؛ صدری، آرزو؛ سعیدی، شهرام (1392). افزایش بهره وری نیروی انسانی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت سیمان صوفیان، ماهنامه علمی- تخصصی فن آوری سیمان، شماره 59، صص: 59-49.
 •  لطیفیان، احمد؛ دعایی، حبیب الله (1392). ترسیم مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد)، مجله پژوهش های مدیریت عمومی ، سال ششم، شماره 20.
 • مسعودی، حمید (1391). آموزش لیزرل در چند دقیقه، برگرفته از سایت: www.ues.ac.ir/files/AAPC/dianati/lisrelbook_2.pdf
 • ناظم، فتاح؛ شیخی، عباس محسن (1388). بررسی رابطه ی بین موضع کنترل، جو سازمانی و بهره وری کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان تهران، فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره 13، صص: 11-22.
  • Ø Bahadori M, Teimourzadeh E., Masteri Farahani (2013). Factors Affecting Human Resources’ Productivity in a Military  Health Organization, Iranian Journal of Military Medicine, 15(1): 77- 86.
  • Ø Bandara, K.M.N.S, Weligodapola, M (2012).  A Study on the Relationship between Labour Productivity and Motivation; With Special Reference to Hirdaramani Group of Companies, PNCTM, 1: 7-12.
  • Ø Burns N, Groves SK (2003). Understanding Nursing Research: conduct, critique, and utilization, 3thed. Philadelphia.
  • Ø Giganac Caille Am, Oermann MH (2001). Student and faculty perceptions of effective clinical in structors in AND programs, 40 (8): 347-530.
  • Ø Jafargholi, Ebrahim, Nozari, Vali, Mohammadzadeh, Younes (2014). Effect of Human Resources Management’s Functions on Promotion of Job Satisfaction in the Staff of Ministry of Sport and Youth, J. Life Sci. Biomed. 4(4): 333-337, Scienceline Publication.  ISSN 2251-9939.
  • Ø Jones DC, Kalmi P, Kauhanen A. (2006). Human resource management policies and productivity: new evidence from an econometric case study, Oxford Review of Economic Policy. 22(4):526-38.
  • Ø Karimi, Mohammad, Chaghouee, Yahya Hamidpour, Morteza., (2014). Determination of effective factors on human resources productivity Case Study: Iranian Airport Company, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2 (1): 117-123. www.amiemt.megig.ir.
  • Ø Mahamid, I. (2013). Principal Factors Impacting Labor Productivity of Public Construction Projects in Palestine: Contractors’ Perspective, International Journal of Architecture, Engineering and Construction. 2(3): 194-202.
  • Ø Mehrabian F, Nasiripour AA, Raeisi P (2010). Measurement Component of Effective Manpower Productivity, the Scientific Journal of Guilan University of Medical Sciences. 19(74): 58-59.
  • Ø Tabibi sJ, Maleki MR, Delgoshaei B (2009). Writing Successful Theses, Dissertations, Research Projects and Scientific Articles.
ØShokooh Sadrabadi, Gholam Reza, Eghbali, Lotfali, Masoumi, Khashayar, Saboori, Davood., (2014). Identifying Effective Factors on Increasing Labor Productivity in Municipality of Shiraz (Sadra), Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, The special issue in Management and Technology: 419-424, www.amiemt-journal.com.