عوامل موثر بر گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش فارس

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد داریون، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، داریون، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

هدف: هدف از مقاله حاضر، بررسی عوامل موثر بر گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال ایران می­باشد.
روش­شناسی: روش تحقیق پیمایشی از نوع کاربردی بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران به تعداد 420 نفر بود. که با استفاده از فرمول تعیین حجم کوکران تعداد 203 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. پرسشنامه تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق ساخته بوده، که روایی و پایایی آن با استفاده از روشهای رایج و معتبر مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق حاضر از روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه، تی مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه به وسیله نرم افزار SPSS استفاده گردید.
یافته­ها: نتایج تحقیق نشان داد در مجموع میزان گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال ایران در سطح متوسط حدود41 درصد بوده و رابطه معنی­داری بین شاخص­های تحصیلات، وضعیت تاهل، احساس عدم اطمینان از بازی، اهمیت نتایج بازی، اضطراب قبل از بازی، قومیت، محل تولد و گرایش به خرافات وجود دارد.
نتیجه­گیری: افزایش سطح تحصیلات و تقلیل اضطراب ناشی از بازی می­تواند نقشی اساسی در کاهش گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Factors Affecting the Propensity for Superstition among Football Players in Iran

نویسندگان [English]

 • alireza zare 1
 • Hakimeh Zare 2
 • Mehdi Emadi 3
1 Instructor, Fars Province
2 Young Researchers and Elite Club, Darion Branch, Islamic Azad University, Darion, Iran
3 Ph.D Student of Sport Management, Allameh Tabatabi University
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to analyze the factors affecting the propensity for superstition among football players in Iran.
Methodology: It is an applied and field study. Research population included the whole Iran pro league footballers (N=420). The sample size was 203 players selected by Cochran's Q formula. The tool was a structured questionnaire whose validity and reliability were verified. The statistical tests consisted of Pearson correlation, one-way ANOVA, independent t-test, and multiple regressions using SPSS software.  
Results: Results showed that the propensity for superstition generally had average value (average size = 41%). There was significant relationship between indexes of education, marital status, match uncertainty, match result’s importance, pre-game anxiety, ethnicity, and birthplace with the propensity for superstition (p<0.05).
Conclusion: Rise in educational level and match anxiety reduction can significantly influence the reduction of propensity for superstition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Superstition
 • players
 • football
 • افشانی، سیدعلیرضا؛ احمدی، اصغر (1388). میزاننوگراییوگرایشبهخرافاتدرشهریزد، پژوهشنامه علوم اجتماعی،   شماره 41، صص: 59-100.
 • جاهودا، گوستاو (1969) .روانشناسیخرافات، ترجمه محمدتقی براهنی (1371)، چاپ سوم، تهران، انتشارات البرز.
 • شاهنوشی، مجتبی (1388) .خرافاتوبرخیعللوزمینههایآن، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره 41، صص: 101-116.
 • صالحی امیری، رضا (1387). خرافهگرایی؛چیستی،چراییوکارکردها، پژوهشنامه شماره 23، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 • عسگری ندوشن، عباس ( 1388). توصیفیازمیزانگرایشبهخرافاتدرشهراهواز، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره 41، صص: 117-151.
 • فتحی، هوشنگ (1377). خشونت، فوتبال، سیاست، چاپ دوم. تهران، انتشارات مجرد.
 • فروغی، علی؛ عسگری مقدم، رضا ( 1388). بررسیمیزانگرایشبهخرافاتدربینشهروندان تهرانی، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره 41، صص: 9-58.
 • شریفی فرد، فریده (1386). بررسیمقدماتیخرافهپرستی،کنترلشخصی،خوشبینیوبدبینیدر ورزشکاراندروندانشگاهی، نشریه دانشجویی علمی –ورزشی نشاط ورزش دانشگاه شهید بهشتی تهران، شماره 8، صص: 16-20.
 • محسنی تبریزی، علیرضا (1383). وندالیسم، چاپ اول، تهران، انتشارات آن.
 • ارژنگ­زاده، علیرضا (1391). نقش جادو در فوتبال ایران؛ مشتریان لیگ برتری جادوگران را بشناسید. کد خبر 77394 http://old.jamnews.ir/   
 • همیلتون، ملکم (1995). جامعهشناسیدین، ترجمه محسن ثلاثی (1377)، چاپ اول، تهران، انتشارات تبیان.
  • Ø Becker, J (1975). Superstition in sport, International Journal of Sport Psychlogy, 6 (3): 148-152.
  • Ø Brooks, M (2009). Born believers: How your brain creates God. New Scientist Magazine, 201: 30-33.
  • Ø Bukhari, S.S., Pardhan, A., Khan, A.S., Ahmed, A., Choudry, F.J., Pardhan, K., Nayeem, K., Khan, M (2002). Superstitions regarding health problems in different ethnic groups in Karachi, Journal PakistanMedical ssociation, 52 (8): 383-7.
  • Ø Burger, J. M., Lynn, A. L (2005). Superstitious behavior among American and Japanese professional baseball players, Basic and Applied Social Psychology, 27:71-76.
  • Ø Campbell, C (1996). Half Belief and the Paradox of Ritual Instrumental Activism: A Theory various levels of involvement, Journal of Sport Behavior, 4: 137-148.
  • Ø Damisch, L., Stoberock, B., Mussweller, T (2010). Keep your fingers crossed! How Superstition improves performance, Psychological Science, 21: 1014-1020.
  • Ø Foster, K.R., Kokko, H (2009). The evolution of superstitious and superstition-like behavior,   Proceedings of the Royal Society B, 276: 31-37. 
  • Ø Griffiths, M.D., Bingham, C (2005). A study of superstitious beliefs among bingo players, Journal of Gambling Issues, 13 (1): 95-107.
  • Ø Langer, E. J., Roth, J (1975). Heads I win, tails its chance: The illusion of control as a function of the sequence of outcomes in a purely chance task, Journal of Personality &Social Psychology, 32(6): 51-955.
  • Ø Langer, E.J (1977). The psychology of chance, Journal for the Theory of Social Behaviour, 7:185-207.
  • Ø Lawrence, I (2005). The emergence of ‘sport and spirituality’ in popular culture, The Sport Journal, 8(2):1–5.
  • Ø Magyar, T.M., Chase, M.A (1996). Psychological strategies used by competitive gymnasts to overcome the fear of injury, Technique, 16: 1-5.
  • Ø Malinovski, B (1955). Magic, science and religion, New York: Doubleday Inc. (Anchor Books).
  • Ø Maranise, A.M.J (2013). Superstition & Religious Ritual: An Examination oftheir Effects and tilization in Sport, The Sport Psychologist, 27: 83-91.
  • Ø Miller, T (2008). Sport & spirituality: A comparative perspective, The Sport Journal, 11(3): 1–9.
  • Ø Mounicot, M (1998). Superstition and pre-game anxiety among male and female soccer players at various levels of play, a thesis for master degree of physical education, McGill University.
  • Ø Neil, G., Anderson, B., Sheppard, W (1981). Superstitions among male and female     athletes of various levels of involvement, Journal of Sport Behavior, 4: 137-148.
  • Ø Neil, G.1 (1982). Demystifying sport superstition, International Review of Sport Sociology, 1(17): 99-124.
  • Ø Peltzer, K., Renner, W (2001). Superstition, risk-taking and risk perception of accidents among South African taxi drivers, Accident Analysis and Prevention, 35 (1):619–623.
  • Ø Schippers, M.C., Van Lange, P.A.M (2006). The psychological benefits of superstitious rituals in top sport: A study among top sportspersons, Journal of Applied Social Psychology, 36: 2532–2553.
  • Ø Vyse, S.A (1997). Believing in magic: The psychology of superstition, New York: Oxford University Press.
  • Ø Wann, D. L., Grieve, F.G., End, C., Zapalac, R.K., Lanter, J.R., Pease, D.G., Fellows, B., Oliver, K., Wallace, A (2013). Examining the superstitions of sport fans: Types of superstitions, perceptions of impact, and relationship with team identification, Athletic Insight, 5: 21-44.
  • Ø Zivanovic, N., Randelovic, N., Savic, Z (2012). Superstitions and rituals in modern sport, Activities in Physical Education & Sport, 2(2): 115-128.