بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان تربیت‌بدنی شهر ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

2 استاد دانشگاه ارومیه

3 استادیار رفتار حرکتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی صلاحیت­های حرفه­ای معلمان تربیت‌بدنی شهر ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی و نمونه پژوهش شامل 175 نفر معلم زن و مرد تربیت‌بدنی مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر ارومیه است که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار و روایی مناسب (96/0) استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده­ها با استفاده از آزمون آماری تی همبسته نشان داد که بین مؤلفه‌های مدیریت، رهبری، محیط یادگیری، نظارت و ارزشیابی، برنامه­ریزی و توسعه حرفه­ای در وضعیت موجود با وضعیت مطلوب تفاوت وجود دارد. در مؤلفه مسئولیت­های قانونی تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و مطلوب مشاهده نشد. در مولفه تدریس معلمان از مهارت لازم برخوردار بودند (05/0P<)
نتیجه‌گیری: در کل نتایج بیانگر برخی تفاوت­ها در وضعیت موجود و مطلوب صلاحیت­های حرفه­ای معلمان تربیت‌بدنی شهر ارومیه است. پیشنهاد می­شود مسئولین امر با استفاده از روش­های مؤثر آموزشی مانند برگزاری دوره­های ضمن خدمت و کارگاه­های آموزشی این اختلاف­ها را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the professional competence of Urmia physical education teachers based on the current and desired condition

نویسندگان [English]

 • Behzad Ahadi 1
 • Mir Hassan Seyyed Ameri 2
 • Malek Ahmadi Ahmadi 3
1 PhD student, Sports Management, University of Urmia
2 Professor, University of Urmia
3 Assistant Professor in Motor Behaviour, Young Researchers and Elite Club, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to evaluate the professional competence of Urmia physical education teachers based on current and desired condition.
Methodology: The study is a descriptive-correlational study and sample which are randomly selected consists of 175 male and female physical education teachers in elementary, middle and secondary schools of Urmia city. The research tool was structured questionnaire with appropriate validity and reliability (0.96).
Results: The results of data analysis using paired t-test showed that there is difference among the management component, leadership component, learning environment component, monitoring and evaluation component, planning and professional development component in current condition and desired condition. In the legal responsibilities component, the significant difference was not observed between current and desired condition. In the teaching component, teachers had the necessary skill (P<0.05).
Conclusion: The results suggest some differences in current and desired condition of professional competence of Urmia physical education teachers. It is recommended that the authorities reduce these differences using effective methods of training such as in-service courses and workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional competence
 • Physical education teachers
 • Current condition
 • desired condition
 • امیر احمدی، مالک؛ کاشف، سیدمحمد و احدی، بهزاد (1392). مطالعه عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده فعالیت بدنی نوجوانان 12-17 سال استان آذربایجان غربی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی.
 • افشار نژاد، طاهر؛ همتی نژاد، مهر علی و رمضانی نژاد، رحیم (1384). بررسی اثر شرکت در مسابقات علمی - تخصصی روی عملکرد حرفه‌ای معلّمان تربیت‌بدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه گیلان.
 • ایرجی نقندر، رامین؛ مهرپویان، پیمان و پورسلطانی­زرندی، حسین (1390). سنجش میزان تعهد سازمانی معلمان تربیت‌بدنی جدید الاستخدام استان خراسان رضوی در سال 1389، مجموعه مقالات ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران، صص: 11-1.
 • ایزدی یزدان آبادی، احمد و حاج محمدشفیع، فرزانه (1387). طراحی و تدوین استانداردهای عملکرد معلّمان در فرآیند یاددهی- یادگیری، مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، سال نهم، شماره 17، صص: 154-131.
 • بنیان، عباس و کاشف، مجید (1393). تفاوت آگاهی‌های حقوقی و مسئولیت‌های مدنی مربیان ورزش زن و مرد در رویدادهای ورزشی، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 4(پیاپی 8)، صص: 90-79.
 • رضوی، سیّدمحمّدحسین؛ شعبانی بهار، غلامرضا و سجادی، احمد (1390). تحلیل عوامل تأثیرگذار در کیفیت‌بخشی درس تربیت‌بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلّمان ورزش، پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال هفتم، شماره 14، صص: 112-103.
 • رمضانی، علیرضا (1386). برنامه درسی تربیت‌بدنی، مجله رشد تربیت‌بدنی، دوره 7، شماره 4، صص: 12.
 • زندی، بهمن و فراهانی، ابوالفضل (1387). مطالعه تطبیقی وضعیت تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش ایران با کشورهای آمریکا و کانادا، دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، جلد دوم، شماره 12، صص: 109-97.
 • سبحانی نژاد، مهدی و زمانی منش، حامد (1391). شناسایی ابعاد معلّم اثربخش و اعتبارسنجی مؤلفه‌های آن توسط دبیران دوره متوسطه شهر یاسوج، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال نهم، دوره دوم، شماره 5 (پیاپی 32)، صص: 81-68.
 • سلیمان پور، محبوبه و دایی زاده، حسین (1391). بررسی تطبیقی ضوابط جذب معلّم در آموزش‌وپرورش ایران، ژاپن، آلمان و انگلستان، مجموعه مقالات همایش ملی رسالت معلّم در چشم‌انداز ایران 1404، دانشگاه فرهنگیان (مرکز تربیت معلّم شهید رجائی)، بابل، صص: 15-1.
 • طاهری، مرتضی؛ عارفی، محبوبه؛ پرداختچی، محمدحسن و قهرمانی، محمد (1392). کاوش فرآیند توسعه حرفه­ای معلمان در مراکز تربیت معلم: نظریه داده بنیاد، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال دوازدهم، شماره 45، صص: 176-149.
 • ظهرابی، هاشم؛ شهلایی، جواد؛ سلمان، زهرا و باقری، مهدی (1390). رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و عملکرد معلّمان تربیت‌بدنی استان فارس، مجموعه مقالات ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران، صص: 8-1.
 • قورچیان، نادرقلی و محمودی، امیرحسین (1383). تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی دوره راهنمایی و ارائه الگوی مناسب، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال سوم، شماره 8، صص: 134-107.
 • قهرمانی فرد، کامیار و سید عباس زاده، میرمحمد (1391). طراحی و اعتبارسنجی مدل بومی استانداردهای حرفه‌ای معلّمان در محیط‌های یاددهی-یادگیری در مدارس متوسطه دولتی پسرانه شهر تبریز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات.
 • کریمی، فریبا (1387). مطالعه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلّمان دوره ابتدایی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره 4، صص: 166-151.
 • کریمی، فریبا (1390). صلاحیت‌های حرفه‌ای معلّم در عصر جهانی‌شدن، مجموعه مقالات سومین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، صص: 10-1.
 • ملکی، حسن (1388). صلاحیت‌های حرفه معلمی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات مدرسه.
 • همتی نژاد، مهرعلی؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ رضایی کمنی، امیر؛ افشارنژاد، طاهر و شفیعی، شهرام (1387). ارزشیابی سیستم ارزشیابی عملکرد معلّمان تربیت‌بدنی، نشریه حرکت، شماره 38، صص: 128-111.
  • Ø AL-Busafi, M., Larion, A., & Dearing, J (2013). Coach education – a developing international discipline of knowledge. International Journal of Sport Studies, 3(1): 1-19.
  • Ø Bahrami, A., Shetab Booshehri, S.N., Aslani, N., & Rahmani, N (2012). How to use Physical education teachers from Ahvaz about information technology (capabilities, obstacles and solutions). International Journal of Sport Studies, 2(11): 537-541.
  • Ø Chroinin, D.N., Tormey, R., & Sullivan, M.O (2012). Beginning teacher standards for physical education: Promoting a democratic ideal, Journal of Teaching and Teacher Education, 28: 78-88.
  • Ø Cimer, A (2007). Effective teaching in science: A review of literature, Journal of Turkish Science Education, 4(1): 20-44.
  • Ø Gefen, D., Straub, D. W., & Boudreau, M. C. (2000). Structural equation modeling and regression: Guidelines for research and practice. Communications of the Association for Information Systems, 4(7): 1-70.
  • Ø Haney, J.E (2005). The Influence of Professionalization on the Recruitment of Prospective Teachers as Perceived by Texas Teachers of the Year, Phd Dissertation, Texas University.
  • Ø Hayes, S., Capel, S., Katene, W., & Cook, P (2008). An examination of knowledge prioritisation in secondary physical education teacher education courses, Journal of Teaching and Teacher Education, 24: 330–342.
  • Ø Hemmati Nejad, M.a., & Hassani, M (2014). A Survey of Safety Behaviors in High School Physical Education Teachers in Markazi Province of Iran. International Journal of Sport Studies, 4(6): 686-693.
  • Ø Huntly, H. (2008). Teachers` Work: Beginning Teachers` Conceptions of Competence. The Australian Educational Researcher. 35(1): 235-252.
  • Ø Huo, J (2013). The Research of the Implementation and Innovation of PE Teaching Methods, Journal of Beijing Sport University, 1: 84-90.
  • Ø John, C. K. L., Wing, P. L., & Yuk, Y. L (2003). Teachers Evaluation and Effectiveness in Hong Kong: Issues and Challenges, Journal of Personnel in Education, 17(1): 41-65.
  • Ø Knijnik, J., & Curry, Ch (2014). “I know PE is important but I don’t feel confident teaching it”: Australian Primary pre-service teachers’ feelings and thoughts about teaching Physical Education. International Journal of Sport Studies, 4(3): 289-296.
  • Ø Koster, B., & Mieke, B. (2005). Quality requirements for Teacher educators. Teaching and Teacher Education. 21(2), 45-55.
  • Ø Namvar, M., & Razavi, S.M.H (2014). Study of physical education teachers capabilities in Farhangian University in providing active teaching methods. International Journal of Sport Studies, 4(6): 706-710.
  • Ø NASPE. (2009). National Association for Sport and Physical Education, Available from: http://www.aahperd.org/naspe/standards/nationalStandards: 1-35.
  • Ø Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Ludtke, O., & Baumert, J (2011). Professional development across the teaching career: Teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities, Teaching and Teacher Education, 27(1): 116-126.
  • Ø Unesco (2008). ICT Competency standards for teachers Competency Standards Modul, Available from: http://www.unesco.org/en/competency-standards-teachers: 8-9.
  • Ø Yin, Z.H., Mao, L.H., Wang, X.Z., Ji. L., & Phillip, C.W (2013). Dialogue, Discipline and Power: An Analysis of Three-dimensional Framework for PE Teachers Professional Development, Journal of Beijing Sport University, 2: 100-104.
  • Ø Zare, A., Nouraii, T., & Sharifian, E (2014). Evaluation of the Physical Education curriculum of the elementary school from viewpoint of Physical Education teachers of Kerman province (Iran). International Journal of Sport Studies, 4(5): 623-630.