تبیین و تحلیل عوامل موثر بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش تبیین و تحلیل عوامل موثر بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی بود.
روش‌شناسی: روش انجام پژوهش، کیفی و به روش تحلیل محتوی بود. اطلاعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران والیبال بدست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، مربیان و بازیکنان فدراسیون و باشگاه های والیبال و تیم های ملی والیبال ایران و همچنین اساتید دانشگاهی صاحب نظر در زمینه والیبال بود. جمع آوری داده ها با روش نمونه گیری هدفمند و با انجام 18 مصاحبه عمیق انفرادی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به مرحله اشباع نظری انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده از مصاحبه ها در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در تحلیل داده ها شش عامل مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، مربیان کارآمد، فرآیند استعدادیابی، سرمایه گذاری بر تیم های پایه، منابع مالی و مادی، اردوهای آمادگی و مسابقات تدارکاتی به عنوان عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی تبیین شد. همچنین خلاء مهمی که کارشناسان در این راه بر آن تاکید می کردند، حمایت های مالی و معنوی از مربیان و قهرمانان ملی بود.
نتیجه‌گیری: توجه به عوامل تبیین شده، خصوصا حمایت مالی و معنوی از مربیان و قهرمانان، ضمن تثبیت وضعیت موجود، می تواند به پیشرفت هر چه بیشتر والیبال ایران در سطح قهرمانی کمک نماید. همچنین عوامل تبیین شده می تواند به عنوان یک برنامه و نقشه راه توسط دیگر فدراسیون های ورزشی در جهت پیشرفت هر چه سریعتر مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation and analysis of effective factors on progress of the Iran Volleyball at championship level

نویسندگان [English]

 • Jabar Seifpanahi Shabani 1
 • Amin Khatibi 2
1 Assistant professor of Department of Sport Sciences, University Of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Assistant professor of Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran university Of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this research was to explain and analyze the effective factors on progress of the Iran volleyball at the championship level.
Methodology: The research was done using the qualitative approach and content analysis method. The required information was obtained from literature review and the interviews with experts of volleyball. The study population included managers of volleyball federation and clubs, the coaches and players of volleyball clubs and the national volleyball team players, as well as expert professors in the field of volleyball. Sampling was purposive and the 18 deep and semi-structured interviews were conducted to achieve theoretical saturation. The data was analyzed in three levels of open, axial and selective coding.
Results: In the analysis of data, six factors were detected as effective factors on the progress of the Iran volleyball; strategic planning and management, efficient coaches, talent identification process, investment into youth grassroots teams, financial and material resources, training camps and friendly fixtures. Also experts stressed on financial and moral support of coaches and national champions as an important gap.
Conclusion: Regarding the explained factors, financial and moral support of coaches and national champions in particular, can contribute to further progress of the Iran volleyball in addition to stabilization of the existing status. Also, the explained factors can be used as a plan and road map by other sports federations in order to faster progress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Progress
 • Volleyball
 • Talent identification
 • Strategic planning
 • Championship sport
 • Ø     افتخاری، عذرا؛ بنار، نوشین؛ امامی، مینا؛ منصور صادقی، منیژه. (1395). ارائه مدل اندازه گیری موانع توسعه والیبال قهرمانی زنان ایران در سه سطح کلان، میانی و خرد. مطالعات مدیریت ورزشی، سال هشتم، شماره 40، صص: 39-60.
 • Ø     اقدسی، محمد تقی. عبدوی. فاطمه. (1389). بررسیوضعیتورزشقهرمانیاستانآذربایجانشرقیوتوصیهبرایتوسعةآن. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. شماره 4، صص: 23-30.
 • Ø     امیرتاش، علی محمد. (1387). توسعه هندبال تیمی به عنوان یک ورزش قهرمانی از دیدگاه ورزشکاران و مربیان دانشگاهی مرد. نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، جلد اول، شماره 11، صص: 97-109.
 • Ø       بازرگان، عباس. (1389). روش های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری. چاپ دوم. نشر دیدار.
 • Ø       براون، جیم. (1390). استعدادیابیدرورزش:نحوهشناساییورشدورزشکارانبرجسته. ترجمة سعید ارشم و الهام رادنیا، چاپ اول، تهران، نشر علم و حرکت.
 • Ø     تند نویس، فریدون. قاسمی، محمد هادی. (1386). مقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان و صاحب نظران در مورد راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیک کشور. سال پانزدهم، شماره 4، صص: 17-29.
 • Ø     حسینی، سید شاهو. حمیدی، مهرزاد. قربانیان رجبی، آسیه. سجادی، سید نصرالله. (1392). شناساییقوتها،ضعفها،فرصتهاوتهدیدهایاستعدادیابیدرورزشقهرمانی جمهوریاسلامیایرانوتنگناهاوچالشهایفرارویآن. مدیریت ورزشی. شماره 17، صص: 29-54.
 • Ø       سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. (1381). سندراهبردینظامجامعتوسعهتربیتبدنیوورزشکشور،مؤلفهتوسعهورزشقهرمانی.
 • Ø  سجادی، سید نصرالله. (1379). بررسی علل ناکامی تیم های ملی فوتبال جوانان در مسابقات آسیایی 1978- 1998. طرح پژوهشی. پژوهشکده تربت بدنی و علوم ورشی.
 • Ø  سیف پناهی شعبانی، جبار؛ گودرزی، محمود؛ حمیدی، مهرزاد؛ خطیبی، امین. (1390). طراحیوتدوینراهبردتوسعةورزشقهرمانیاستانکردستان. مدیریت ورزشی، شماره 8، صص: 57-73.
 • Ø  علی حسینی، بهناز؛ بحرالعلوم، حسن؛ نعمتی، نعمت الله. (1394). ارتباط کارآمدی مربیگری با لذت و تعهد ورزشی والیبالیست ها (مطالعه موردی: استان سمنان). پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ، سال یازدهم، شماره 22 صص: 95-103.
 • Ø  علی دوست قهفرخی، ابراهیم. سجادی، سید نصرالله. محمودی، احمد. ساعتچیان، وحید. (1393). بررسیاولویتهاوراهکارهایپیشرفتورزشقهرمانیجودویکشور. دوره 6، شماره 2، صص: 231-246.
 • Ø  فراهانی، ابوالفضل. عبدوی بافتانی، فاطمه. (1385). امکانات و تجهیزات پایگاه های ورزش قهرمانی و نقش آن در توسعه ورزش کشور. حرکت. شماره 29، صص: 69-83.
 • Ø  قره خانی، حسن. احسانی، محمد. کوزه چیان، هاشم. خبیری، محمد. فولادی حیدرلو، سودابه. نوبخت، فرزاد. (1390). بررسیمهمترین موانعاقتصادیخصوصیسازیباشگاههایفوتبالایران. پژوهش در علوم ورزشی، شماره 9، صص:  125-136.
 • Ø  کشتی دار، محمد؛ طالب پور، مهدی؛ شیر مهنجی، فاطمه. (1391). بررسیوضعیتموجودوالیبالایرانباارائةبرنامةاجراییدرراستایبهبودمستمر. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13، صص: 13-32.
 • Ø  محمد تقی پور طهرانی، پروانه. (1386). مقایسةدیدگاهورزشکاران،مربیانوصاحبنظراندر موردراهکارهایپیشرفتورزشتکواندوزنانکشور. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. صص:  93-96.
 • Ø  مظفری، سید امیر احمد. الهی، علیرضا. عباسی، شهامت. احدپور، هنگامه، رضایی، زین العابدین. (1391). راهبردهایتوسعةنظامورزشقهرمانیایران. مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 13، صص: 33-48.
 • Ø     منظمی، امیر حسین. سوخته زاری، سعید. حدادی، فرخ. رستمی نژاد، مظهر. گودرزی، محمود. اشرفی حافظ، اصغر. (1392). تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور.پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال دوم، شماره 2، صص: 109-118.
 • Ø     منظمی، مریم. علم، شهرام. شتاب بوشهری، سیده ناهید. (1390). تعیینعواملمؤثربرتوسعةتربیتبدنیوورزشبانوانجمهوریاسلامیایران. مدیریت ورزشی، شماره 10، صص: 151- 168.
 • نوروزی سید حسینی، رسول؛ کوزه چیان، هاشم؛ احسانی، محمد؛ فیض عسکری، سیامک؛ نوروزی سید حسینی، ابراهیم. (1391). ارتباط رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان با تعهد ورزش شمشیربازان نخبه ایران. مدیریت ورزشی، شماره 14، صص: 139-159.
  • Ø Amorose, A. J., Anderson-Butcher, D. (2007). Autonomy-supportive coaching and self-determined motivation in high school and college athletes: A test of self-determination theory. Psychology of Sport and Exercise, 8(5): 654-670.
  • Ø Andrews, D. L., Mason, D. S. & Silk, M. L. (2006). Qualitative Methods in Sport Studies. Berg Publication. New York.
  • Ø Audas, Rick., Dobson, Stephen., Goddard, John,. (2002). the impact of managerial change on team performance in professional sports. Journal of Economics and Business, 54: 633–650.
  • Ø Brouwers, Jessie,. Sotiriadou, Popi,. De Bosscher, Veerle. (2014). Sport-specific policies and factors that influence international success: The case of tennis. Sport Management Review.http://dx.doi.org/10.1016/j.smr.2014.10.003
  • Ø De Bosscher, Veerle., De Knop, Paul., van Bottenburg, Maarten., Shibli, Simon., Bingham, Jerry. (2009). Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries. Sport Management Review, 12(3): 113–136.
  • Ø Fairley, Sheranne., Snyder, Kevin., Kellett, Pamm., Brad Hill. (2013). When professional athletes change sports: Sport development, sanctity of contract, and restraint of trade in the NRL. Sport Management Review, 16: 111–119.
  • Ø Ferkins, Le. David, Sh. (2010). Developing Board Strategic Capability in Sport Organizations: The National-Regional Governing Relationship. Sport Management Review; 13: 235- 254.
  • Ø Gillbertson, D. W. (2000). Transformational leadership in Australasian sport organizations. New Zealand Innovation and Competitiveness Project Victoria University of Wellington. pp:65-81.
  • Ø Paul, Singh (2008). Facilities, Equipment and Supplies: Bringing Multi-Disciplinary SportsFacilities to the Rural Areas Will Unleash a Massive Pool of Potential Sports Stars. M. A.
  • Ø Phillips, Pamm. & Newland, Brianna. (2014). Emergent models of sport development and delivery: The case of triathlon in Australia and the US. Sport Management Review. 17: 107–120.
  • Ø Sotiriadou, K. & Shilbury, D. (2009). Australian Elite Athlete Development: An Organizational Perspective. Sport Management Review, 12: 137–148.
ØTruyens, J., De Bosscher, V., Heyndels, B., & Westerbeek, H. (2013). A resource-based perspective on countries’ competitive advantage in elite athletics. International Journal of Sport Policy and Politics. http://dx.doi.org/10.1080/19406940.2013.839954