تحلیل راهبردی فوتبال استان گلستان و ارائة استراتژی‌های مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش طراحی استراتژی فوتبال استان گلستان براساس تحلیل سوات و تدوین استراتژی مناسب بود.
روش­شناسی: تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی  و با هدف کاربردی انجام گرفته است . جامعه آماری این پژوهش شامل تمام صاحب­نظران فوتبال استان گلستان بود و نمونة موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیأت­ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت و داوران انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رستمی و همکاران (1393) بود که روایی آن براساس نظر متخصصان (محتوایی) تایید و پایایی آن (95/0=α) گزارش گردید. همچنین از ماتریس ارزیابی عوامل درونی (IFE)، ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی (EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته­ها و استراتژی های مناسب استفاده شد.
یافته­ها: تعداد مناسب مدارس فوتبال در استان، کیفیت نامطلوب زمین­های فوتبال استان گلستان، جمعیت جوان استان و وجود استعدادهای فراوان در فوتبال گلستان، و تغییر سبک زندگی مردم به سمت عدم فعالیت بدنی وزندگی ماشینی به ترتیب به‌عنوان مهم­ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس ماتریس عوامل درونی (32/2) و عوامل بیرونی (92/1) وضعیت راهبردی فوتبال استان گلستان در منطقه WT قرار دارد.
نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گلستان استفاده شود.بنابراین استراتژی­های تدوین نظام جامع خصوصی‌سازی، تدوین و اجرای نظام جامع جذب، تربیت و به سازی نیروی انسانی متخصص، افزایش منابع و اعتبارات مالی هیأت فوتبال، وکمک به گسترش فوتبال پاک در استان جهت برون­رفت از وضعیت موجود فوتبال استان گلستان شناسایی و پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SWOT Analysis of Golestan Province’s Football and Delivering Suitable Strategies

نویسندگان [English]

 • Shahram Shafiee 1
 • Hesham Rostami 2
 • Hossein Mamashloo 3
 • Samaneh Deh Panah 4
1 Assistant Professor, Department Sports Management, University of Guilan
2 PhD student, University of Guilan
3 MA in Sports Management, University of Guilan
4 MAs in Sports Management, University of Guilan
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was the strategic analysis of Golestan province’s football and formulation of suitable strategies.
Methodology: This descriptive-analytical research has been conducted with an applied purpose. The statistical population included all Golestan province’s football experts. Through purposive sampling, the sample was selected out of managers, experts of organizations and boards, school and university sport educators, and veteran players, coaches and referees (n=50). The research tool included Rostami et al.’s questionnaire (2014) whose (content) validity was confirmed by experts. The instrument was reported with high reliability (=α0.95). To analyze data and find the suitable strategies, the external and internal factors evaluation matrix were used.
Results: The good number of football schools in the province, undesirable quality of football fields, plenty of talented people, and the changed life style towards the lack of physical activity and machine life were identified as the most important strength, weakness, opportunity, and threat respectively. Additionally, according to the matrix of internal factors (2.32) and matrix of external factors (1.92), the strategic position of Golestan province’s football is the WT strategy.
Conclusion: According to the results of SWOT analysis matrix, it is necessary to employ stability strategy or defensive strategy in managing football development in Golestan province. Therefore, the strategies to make comprehensive privatization system, make and implement of comprehensive recruiting system, train and develop specialist, increase financial resources and credit of football board, help to develop football without corruption have been identified and proposed to remove current condition of football in Golestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • SWOT analysis
 • Golestan's football
 • internal factors
 • external factors
 • development strategy
 • افتخاری، عذرا (1393). بررسی موانع توسعه فوتبال بانوان ایران، پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشگاه شمال.
 • اونق، مفید؛ غفرانی، محسن؛ فراهانی، ابوالفضل (1389). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان گلستان، پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
 • آفرینش خاکی، اکبر؛  تندنویس، فریدون؛ مظفری، سید امیر احمد، (1384). مقایسة دیدگاه­های اعضای هیأت علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعة ورزش همگانی، نشریة علوم حرکتی و ورزش، شماره 5، صص: 22-1.
 • بدری آذرین، یعقوب؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد؛ اسدی، حسن، (1386). بررسی وضعیت ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور، نشریة حرکت، شمارة 32، صص: 116-97.
 • جلالی فراهانی، مجید؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد؛ اسدی، حسن، (1383). بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامة فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب و فیفا برای ارائة الگوی بهینه، نشریة حرکت، شماره 19، صص: 183-171.
 • جلیلیان، غلامرضا؛ خبیری، محمد، (1384). توصیف وضعیت باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران و مقایسة آن با باشگاه­های لیگ­های برتر کشورهای چین، مالزی و انگلستان، نشریة علوم حرکتی و ورزش، شمارة 5، صص: 54-41.
 • حسینی، شاهو؛ حمیدی، مهرزاد؛ قربانیان رجبی، آسیه؛ سجادی، سید نصرالله، (1392). شناسایی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش­های فراروی آن، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 17، صص: 54-29.
 • حسینی، گلاله؛ حمیدی، مهرزاد؛ تجاری، فرشاد، (1389). تعیین موقعیت استراتژیکی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، نشریة پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، شمارة 4، صص:54-37.
 • خبیری، محمد؛ معماری، ژاله، (1389). تحلیل سوات تکواندو ایران، نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، صص: 30-13.
 • خسروی زاده، اسفندیار؛ حمیدی، مهرزاد؛ یداللهی، جهانگیر؛ خبیری، محمد، (1387). طراحی و تدوین استراتژی کمیتة ملی المپیک، دو فصلنامة مدیریت و توسعة ورزش، شمارة 1، صص: 25-11.
 • رستمی، هشام، رمضانی­نژاد، رحیم؛ شفیعی، شهرام؛ (1393). طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT، پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
 • رضوی، سید محمدحسین؛ نیازی، سید محمد؛ برومند دولق، محمدرضا، (1392). طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی، نشریة پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شمارة 1، صص: 60-49.
 • سیف پناهی شعبانی، جبار؛ گودرزی، محمود؛ حمیدی، مهرزاد؛ خطیبی، امین، (1390).  طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان کردستان، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 8، صص: 73-57.
 • شعبانی بهار، غلامرضا؛ پارساجو، علی، (1391). تحلیل راهبردی درونی و بیرونی (SWOT Analysis) ادارة کل تربیت­بدنی استان همدانT نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، شمارة 13، صص: 296-281.
 • عبدی، حامد؛ جلالی فراهانی، مجید؛ سجادی، نصرالله، (1387). مطالعة تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در ایران و انگلستان، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 4، صص: 135-119.
 • غفرانی، محسن؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، نصرالله؛ جلالی فراهانی، مجید؛ مقرنسی، مهدی، (1388). طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان، نشریة حرکت، شمارة 39، صص: 131-107.
 • غفرانی، محسن؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، نصرالله؛ جلالی فراهانی، مجید؛ مقرنسی، مهدی؛ نقیب طباطبائی، سید علی؛ علی­دوست قهفرخی، ابراهیم، (1389). طراحی وتدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 4، صص: 190-169.
 • فرد آر، دیوید (1392). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان، محمد اعرابی، چاپ بیست و هفتم، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 • قدمی، مصطفی؛ مشکینی، ابوالفضل؛ پژوهان، موسی؛ پاکدوست، نوشین، (1390). تعیین استراتژی­های توسعة شهرهای متکی بر صنعت استخراج نفت با استفاده از روش SWOT، آنالیز IEA و ماتریس QSPM (نمونة مورد مطالعه:شهر دوگنبدان)، نشریة برنامه­ریزی و آمایش فضا، دورة 15، شمارة 3 (پیاپی 71)، صص: 58-39.
 • گودرزی، محمود؛ نصیرزاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ وطن دوست، مریم، (1388). طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان کرمان، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 17، صص: 172-149.
 • گودرزی، محمود؛ هنری، حبیب، (1386). طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور، نشریة پژوهش در علوم ورزشی، دورة 5، شمارة 14، صص: 54-33.
 • گودرزی، مهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ گودرزی، مهدی، (1392). طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش دانشجویی اداره کل تربیت­بدنی دانشگاه پیام نور، نشریة پژوهش در ورزش دانشگاهی، شمارة 5، صص: 134-117.
 • محمد کاظمی، رضا؛ تندنویس، فریدون؛ خبیری، محمد، (1387). بررسی عنصر قیمت از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی در لیگ حرفه­ای فوتبال ایران و مقایسه وضعیت موجود با لیگ­های کره جنوبی و ژاپن، نشریة علوم حرکتی و ورزش، شمارة 12، صص: 132-121.
 • محمدی، شهریار؛ اشرف گنجویی، فریده؛ یوسفی، بهرام، (1391). بررسی وضعیت موجود فناوری اطلاعات و تدوین استراتژی­های آن در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، شمارة 14، صص: 174-155.
 • مرادی چالشتری، جواد؛ مرادی، محمدرضا؛ نوروزیان قهفرخی، سهیلا؛ جعفری، اکرم، (1392). بررسی موانع اثرگذار بر جذب سرمایه­گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 17، صص: 147-129.
 • مظفری، سید امیراحمد؛ الهی، علیرضا؛ عباسی، شهامت؛ هنگامه، احدپور؛ رضایی، زین­العابدین، (1391)، راهبردهای توسعة نظام ورزش قهرمانی ایران، نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، دورة 4، شمارة 13، صص: 48-33.
 • نادری نسب، مهدی؛ احسانی، محمد؛ خبیری، محمد؛ امیری، مجتبی؛ قره­خانی، حسن، (1390). بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور، نشریة مدیریت ورزشی، دورة 3، شمارة 9، صص: 27-5.
 • ندری، حمزه، (1388). طراحی استراتژی توسعة ورزش همگانی استان لرستان، پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال.
 • نظری، وحید؛ رضوی، سید محمدحسین؛ حسینی، سید عماد؛ رئیسی، مجتبی، (1392). تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران، نشریة پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، دورة 3، شمارة 5، صص: 90-73.
 • الهی، علیرضا؛ پورآقایی اردکانی، زهرا، (1383). بررسی وضعیت استادیوم‌های فوتبال کشور در مقایسه با استانداردهای اروپایی، نشریة حرکت، شمارة 19، صص: 79-63.
 • الهی، علیرضا؛ سجادی، نصرالله؛ خبیری، محمد؛ ابریشمی، حمید، (1388). موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 1، صص: 202-189.
  • Ø Green, Mick, & Collins, Shane. (2008). Policy, politics and path dependency: Sport development in Australia and Finland. Sport management review, 11(3): 225-251.
  • Ø Manzo, Kate, (2012). Development through football in Africa: Neoliberal and postcolonial models, Geoforum, 43: 551-560.
  • Ø New Zealand Football Facilities Strategy, (2010-2021). Document.
  • Ø Seatter Graham, (2006). "New Zealand soccer strategic plan", our games your game the world game.
  • Ø Sener, Irge. and Anil Karapolatgil, Ahmet. (2015). Rules of the Game: Strategy in Football Industry, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207: 10 – 19.
  • Ø Skinner, James, Zakus, Dwight H, & Cowell, Jacqui. (2008). Development through sport: Building social capital in disadvantaged communities. Sport management review, 11(3): 253-275.
  • Ø Soccer Development Strategy, City of Wagga Wagga of Australia (2012). Document.
  • Ø Sotiridou, Popi, 2013. Sport development planning: The Sunny Golf Club, journal of sport management review, 16: 514-523.
  • Ø The FA Football Development Strategy, 2001-2006. Document.
  • Ø The haringey football development plan (2009-2012). Document. www.haringey.gov.uk.