طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش های بومی سنتی بلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

2 استادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش های بومی سنتی بلوچستان بود.
روش­شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ورزشکاران، خبرگان، داوران، مربیان، مدیران و کارشناسان ورزش های بومی سنتی بلوچستان بود. حجم نمونه آماری (370 نفر ) بود که با استفاده از جدول مورگان محاسبه شد و نحوه انتخاب نمونه ها به صورت طبقه ای تصادفی بود و با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف (7/3 = Z) مشخص شد که توزیع داده ها نرمال است (05/0P<). ابزار تحقیق پرسشنامه باز و بسته بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید خبره مدیریت ورزشی(5 نفر) و پایایی پرسشنامه بسته با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 93/0 تایید شد.
یافته ­ها: داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون خی 2، آزمون فریدمن و تجزیه و تحلیل SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتیجه ­گیری: پس از تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها و تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی، ورزش های بومی سنتی بلوچستان، محرز شد که اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان و هیات های ورزش روستایی عشایری بلوچستان می بایست از استراتژی WO (محافظه کارانه) در مورد توسعه ورزش های بومی سنتی بلوچستان استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and formulation of Baluchestan’s indigenous traditional sports development strategies

نویسندگان [English]

 • Malek Mohammad Mohammadi 1
 • Mohsen Ghofrani 2
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Hormozgan University, Bandar-Abbas, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Objective: The main goal of this research was to design and formulate the development strategies for indigenous traditional sports in Baluchestan.
Methodology: The statistical population of this study was all athletes, experts, referees, coaches, administrators and specialists of indigenous traditional sport in Baluchestan. The sample size (n= 370) is obtained using Morgan Table and it was based on stratified random sampling. The Kolmogorov Smirnov test (Z=3.7) also showed that the data distribution is normal (P<0.05). We used the open-ended and closed-ended questions. The validity of the questionnaire was confirmed by five sports management professors and the reliability of the closedended questions were verified using the Cronbach’s alpha test where the coefficient was 0.93.
Results: The research data was analyzed by descriptive statistics, Chi-Square test, Friedman test, and SWOT.
Conclusion: After examining the strengths, weaknesses, opportunities and threats, the assessment matrix of internal and external factors about the indigenous traditional sports in Baluchestan indicated that general directorate of Youth and Sport rural/tribal sports delegations in Sistan and Baluchestan province should consider the WO (conservative) strategy for developing the indigenous traditional sports in this province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • indigenous traditional
 • Development
 • opportunities
 • threats
 • اداره ورزش و جوانان شهرستان سراوان(1393). کارشناس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی بلوچستان.
 • آقاجانی، طهمورث؛  جبارف، رشید؛ مشفق، مصطفی بوف (1393). تاثیر بازی بر مهارتهای اجتماعی کودکان، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره سوم، تابستان 1393، صص: 102-98.
 • اچ ایگورانسف، جی؛ مک، دانل (1383). استقرار مدیریت استراتژیک، ترجمه­ی زندیه، تهران انتشارات سمت، صص:39-21.
 • بدری، آذرین (1385). بررسی وضیعت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور، دانشگاه تهران، رساله دکتری، صص: 65-51.
 • بلوچی، رامین، (1373). بررسی وضعیت موجود بازی ها و ورزش های بومی محلی استان ایلام، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، صص: 58-40.
 • تندنویس، فریدون(1386). مقایسه دیدگاه ورزشکاران مربیان وصاحب نظران رشته ورزشی ژیمناستیک در مورد راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیک کشور، دانشگاه تهران رساله دکتری، صص: 81-60.
 • حسینی ،گلاله ؛ حمیدی، مهرزاد؛ تجاری، فرشاد (1391) . تدوین برنامة راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی. مجله مدیریت ورزشی، زمستان 1391، دوره،4، شماره 15، صص: 33-15.
 • خسروی زاده ، اسفندیار (1387). مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک، دانشگاه تهران، رساله دکتری، صص: 89-62.
 • رضوی،سید محمد حسین؛ نیازی،سید محمد؛ برومند دولق، محمد رضا (1391). طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی. مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 1، تابستان 93، صص: 60-49.
 •  روحی دهکردی، میترا(1392). بنیاد پداگوژی بازی های بومی و محلی ایرانی و اهمیت آنها در گسترش ابعاد جسمانی و روانی دانش آموزان دوره ابتدایی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره پنجم، شماره 14، بهار 1392، صص: 83-66.
 • سیف پناهی شعبانی، جبار (1390). طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 8، صص: 73-57.
 • فرد آر، دیوید (1382). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسانیان و سید محمد اعرابی، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی، صص: 65-42.
 • گودرزی، محمود؛ نصیر زاده، عبد المهدی ؛ فراهانی، ابوالفضل؛ وطن دوست، مریم (1388). طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان کرمان، مجله مدیریت ورزشی،  تابستان 92، شماره 17، صص: 172-149.
 • مهیار، عباس (1385). بازی های محلی (اشاره ای به بازی های توفارقان )، مجلات تخصصی نور، هنر و مردم، سال هفدهم، شماره 193، صص:69-66.
 • نادری نسب، مهدی؛ احسانی، محمد؛ خبیری، محمد؛ امیری، مجتبی (1390). تعیین رویکرد مناسب توسعه فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با رویکردهای چند کشور منتخب، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 10، پاییز 1390، صص: 111-105.
 • نصیر زاده، عبدالمهدی (1386) . طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی کرمان، نشریه علوم پژوهشی حرکت، شماره 10، صص: 37-17.
 • نوفرستی، کیانوش (1393). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمان فوتبال استان سیستان و بلوچستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، صص: 66-45.
 • نیازی، مرجان (1390).  پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی وضعیت بازیهای بومی و محلی استان گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، صص: 39-20.
 • هریسون، جفری؛ جان، کارون (1382). مدیریت استراتژیک، بهروز قاسمی، انتشارات هیئت، صص: 81-65.
 • هنرور، افشار(1391). شیوه های احیا، ترویج و ارتقای ورزش ها و بازی های بومی و محلی در کشور، دورة 6، شمارة 3، صص: 493 -  509.
  • Ø Akinemi A. (2009). “Traditional Sports & Games in Nigeria”. National Institute for Sports, Lagos, Nigeria, 230-236.
  • Ø Ansoff H.I. (2005), 'Comment on Henry Mintzberg's rethinking strategic planning". Long range plan, 27 (3) : 32-31.
  • Ø Blair, S. N. I M. Booth, I. Gyarfas, H. Iwane, B. Mari, V. Matsudo. Et al (2003). “Development of public policy and phsyically activity inititatives internationally”. Sport Medicine 21:157-163.
  • Ø Burnet, C. & W.J. Hollander.  (2004) “Indigenous games research report”. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 2004, 26(1):9-23.