طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

3 دانشیار مدیریت مالی، دانشگاه گیلان

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مدلسازی عوامل و رویه‌های توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان بود.
روش­شناسی: روش تحقیق از نوع تحلیلی - پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد صاحب­نظر در زمینه توسعه ورزش همگانی (مدرسان، مدیران، کارشناسان و مربیان) در استان هرمزگان می‌باشد. نمونه‌ آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدلسازی (241 نفر) انتخاب و نظرخواهی شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق‌ساخته براساس مطالعه نظری (کتابخانه­ای) و تجربی (مصاحبه) شامل ایعاد اصلی محیطی، مدیریتی، منابع و رفتاری (66 گویه) بود. روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان (15 نفر)، پایایی توسط آلفای کرونباخ (94/0) و روایی سازه توسط تحلیل عامل تأییدی (برازش مطلوب) تأیید شد. جهت تحلیل یافته­ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری (Amos20) استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل عاملی الگوی پژوهش نشان داد که ساخت نظری تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است. تحلیل مسیر ابعاد توسعه ورزش همگانی استان نشان داد عامل محیطی بر عوامل مدیریت، منابع و رفتاری به ترتیب با ضرایب 90/0، 56/0 و 45/0 تأثیر گذار است. همچنین عامل مدیریت بر عامل­های رفتاری و منابع به ترتیب با ضرایب 97/0 و 91/0 و  عامل منابع با ضریب 66/0 بر سطح رفتاری اثرگذارند.
نتیجه­ گیری: براساس یافته­های پژوهش می­توان گفت که همگانی شدن ورزش در استان هرمزگان براساس چارچوب حمایت عوامل محیطی، مداخله مثبت عوامل مدیریتی، بسترسازی منابع و نهایتا از طریق عوامل رفتاری صورت می­پذیرد. بنابراین ضرورت دارد خط­مشی­های توسعه ورزش همگانی در این استان مبتنی بر الگو شناسایی و تحلیل شده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a development model of the sport for all in Hormozgan province

نویسندگان [English]

 • Mehdi Savadi 1
 • MehrAli Hemmatinejad 2
 • MohammadHassan Gholizadeh 3
 • HamidReza GoharRostami 4
1 Associate Professor of Sport Management, Islamic Azad University,Qeshm Branch
2 Professor of Sport Management, University of Guilan
3 Assist Prof., Financial Management, University of Guilan
4 Associate Professor of Sport Management, University of Guilan
چکیده [English]

Objective: The aim of this research was to design a development model of the sport for all in Hormozgan province.
Methodology: It was an analytical survey. The research population included all the experts in sport for all (lecturers at universities, managers, experts and coaches) in Hormozgan province. The number of 241 participants was selected in order to be interviewed to make a final model. The instrument was a structured questionnaire designed according to the theoretical studies (library study method) and experimental way (interview). The main dimensions included the environmental dimension, management dimension, resource dimension and behavioral which the questionnaire had 66 items in general. Face and content validity was confirmed by experts (15 people), reliability was measured by Cronbach’s alpha (α=0.94) and construct validity was verified using confirmatory factor analysis. The data was analyzed by structural equation modeling using Amos 20 software.
Results: The factor analysis defined the theoretical construction fit. The path analysis of dimensions about sport for all development indicated that the environmental dimension influenced 0.90 of the management dimension, 0.56 of the resource dimension and 0.45 of the behavioral dimension. Moreover, the management dimension influenced 0.97 of the behavioral dimension, and 0.91 of the resource dimension. Finally, the resource dimension influenced 0.66 of the behavioral dimension.
Conclusion: According to the findings, the development of sport for all in Hormozgan province depends on the environmental factors, managerial factors, resource and finally behavioral factors. Therefore, the policies to develop sport for all should be in line with the defined and analyzed model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport development
 • Development modeling
 • Development factors
 • Sport for all
 • Hormozgan province
 • اتقیا، ناهید(1386). نیازسنجی از اقشار مختلف زنان ایرانی در زمینه ورزش های همگانی. پژوهش در علوم ورزشی، شماره 17، صص: 15-31.
 • اسدی، حسن؛ شعبانی مقدم، کیوان (1392). مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای همگانی. انتشارات دانشگاه تهران.
 • اسدی دستجردی، حسن (1380).  نیاز سنجی و نظرسنجی از دانشجویان در خصوص فعالیت‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
 • آصفی، احمدعلی؛ خبیری، محمد؛ اسدی دستجردی، حسن؛ گودرزی، محمود (1393). بررسی عوامل سازمانی موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دهم، شماره 20، صص: 76-63.
 • آفرینش خاکی، اکبر؛ تندنویس، فریدون؛ مظفری،امیر احمد (1384). مقایسه دیدگاه های اهدای هیات علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانی، نشریه علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شماره5 ، صص: 22-1.
 • باقرپور، محمد مهدی (1387). بررسی و مقایسه انگیزه­های اصلی شرکت در ورزش همگانی و قهرمانی شهر رشت، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال.
 • تندنویس، فریدون (1380). جایگاه ورزش در اوقات فراغت زنان ایرانی، مجله حرکت، شماره 12 صص: 104 -87.
 • جعفری، مریم (1380). بررسی عوامل فرهنگی گرایش زنان به ورزش در تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
 • رمضانی نژاد، رحیم؛ واعظ موسوی، کاظم؛ مختاری، سید محمد رباب ( 1389). مقایسه کیفیت زندگی افراد شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش همگانی، حرکت، نشریه مدیریت ورزشی.
 • روشندل اربطانی طاهر(1386). تبیین جایگاه رسانه های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور". نشریه حرکت، شماره 33.
 • زاهدی، نسرین (1390). مقایسه و اولویت بندی راهکار های توسعه ورزش همگانی کشور از دیدگاه مدیران ،کارشناسان و صاحبنظران،  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال.
 • سمیع نیا، مونا؛ پیمانی زاده، حسین؛ جوادی پور، محمد (1392). آسیب شناسی راهبردی ورزش همگانی در ایران و ارائه راهکارهای توسعه بر اساس مدل swot  ، مدیریت ورزش پژوهش در علوم ورزشی، شماره 86، صص: 238  - 221.
 • شهبازی، مهدی؛ شعبانی مقدم، کیوان؛ صفاری، مرجان (1392). ورزش همگانی (ضرورت، موانع و راهکارها)، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیستم، شماره 76.
 • صفاری، مرجان ؛ شهرزاد، ندا (1389). بررسی تطبیقی سیاست های ورزش همگانی در کشور­های منتخب، دومین همایش ملی ورزش شهروندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
 • صفاری، مرجان (1391). طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی ایران، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
 • صفانیا، علی محمد؛ پیرعلی، میلاد؛ دوستی، مرتضی (1392). مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم، انتشارات بامداد کتاب.
 • طالب­پور، مهدی (1391). طرح پژوهشی تدوین برنامه راهبردی رشته علوم ورزشی، پژوهشگاه تربیت­بدنی.
 • غفرانی، محسن (1388). طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه حرکت، شماره 39.
 • غفوری، فرزاد (1386). مطالعه انواع ورزش های همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائه مدل برای برنامه ریزی های آینده، دفتر ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور، سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
 • قره، محمد علی (1383). بررسی وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان، رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 • قلی نیا، محمد جواد(1383). ایجاد زمینه و برنامه ریزی برای همگانی کردن ورزش تحقیقات ویژه توسعه کشور،  طرح مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تربیت بدنی.  
 • کشکر، سارا (1386). تجزیه و تحلیل عوامل بازدارنده زنان از مشارکت در فعالیتهای ورزش تفریحی شهر تهران، رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 • کاشف، میرمحمد(1379). بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه برای توسعه آن، چکیده مقالات چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، صص: 87-86.
 • مظفری، امیر احمد؛ قره، محمد علی (1384). وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان، نشریه علوم حرکت و ورزش، شماره 6، صص: 171-151.
 • ملایی، مینا (1393). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی استان­ها و ارائه الگوی پیشنهادی، رساله دکتری دانشگاه گیلان.
 • معتمدین، مختار؛ مددی، بهمن؛ عسکریان، فریبا (1388). توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریزی به ورزش همگانی، نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی، شماره 23، صص: 98-75.
 • واحد، رضا صابونچی؛ گودرزی، بیژن (1388). تبیین استراتژی ورزش همگانی استان اصفهان بر اساس مدل swot، مقالات هفتمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران.
  • Ø Atkinson, J. L., Sallis, J. F., Saelens, B. E., Cain, K. L., & Black, J. B. (2005). The association of neighborhood.
  • Ø Bornstein, D. B., Pate, R. R., & Pratt, M. (2009). A Review of the National Physical Activity Plans of Six Countries, Journal of Physical Activity and Health, 6) 2(: S245-S264.
  • Ø Cheng, S., Kozechian, H) ‌1998 (. A Comparative Study on Recreational Sports Participation Among the University Students, Available on http://www.isdy.net/pdf/eng/2007_22.pdf
  • Ø European Sport Management Quarterly, 11) 3(: 197–224.
  • Ø Girginov. Vassil. (2001). Strategic relations and sport policy making: the case of aerobic union and school sport federation, Bulgaria, Journal of sport management, 15, :173-b, 194.
  • Ø Gordon-Larsen, P., Nelson, M., Page, P., & Popkin, B. (2006). Inequality in the built environment underlies key health disparities in physical activity and obesity. Pediatrics, 117: 417-424.
  • Ø Gratton,Chris.Tylor,Peter.(2000).Economics of Sport and Recreation .Taylor & Francis Group.First published
  • Ø Green, M, (2006), “From ‘Sport for All’ to Not About ‘Sport’ at All? : Interrogating Sport Policy Interventions in the United Kingdom. European Sport Management Quarterly. 63: 217-238.
  • Ø Humbert, M., Chad, K., Spink, K., Muhajarine, N., Anderson, K., Bruner, M., et al. (2006). Factors that influence
  • Ø Koltyn, K.F. (2001). The association between physical activity and quality of life in older women. Women health issues, 11 (6): 471-80.
  • Ø Jackson, S.E. and Schuler, R.S. (1995), “Understanding human resource management in the context of organizations and their environments”, Annual Review of Psychology, 46) 1 :( 237-64.
  • Ø Lim, S. Y., Warner, S., Dixon, M., Berg, B., Kim, C., & Newhouse-Bailey, M. (2011). Sport participation across national contexts: A multilevel investigation of individual and systemic influences on adult sport participation,
  • Ø Mull, R., Kathryn, F., Bayless, G., Ross, C.M., Jamieson, L.M. (2005) Recreational Sport management. 4th ed. Champaign: Human Kinetics.
  • Ø Owen, N., Humpel, N., Leslie, E., Bauman, A., & Sallis, J. F. (2004). Understanding environmental influences on physical activity participation among high- and low-SES youth. Qualitative Health Research, 16: 467-483.
  • Ø Reed, J. A. & Phillips, A. (2005). Relationships Between Physical Activity and the Proximity of Exercise Facilities
  • Ø Schroll, M. Sehlettwein, D. Stavern, W. Van., Schlienger, J.L. (2002). Health related quality on life and physical performance. J Nutr. Health Aging, 6(1): 15- 19.
  • Ø Sugiyama, T. (2012). The Built Environment and Physical Activity Behaviour Change: New Directions for Research? Res Exerc Epidemiol, 14) 2(: 118-124.
  • Ø Sotiriadou, K. Shilbury, D,( 2008),  “The Attraction, retention/ Transation, and Nurturing Process of Sport Development: Some Australian Evidence. Journal of Sport Management. 22: 247-272.
  • Ø VVandendriessche, J. B., Barbara, F.R. Vandorpe., & Roel, V, (2012), “Variation in Sport Participation, Fitness and Motor Coordination with Socioeconomic Status among Flemish Children. Pediatric Exercise Science, 24:113-12.
  • Ø Walking, Review and research agenda, American Journal of Preventive Medicine, 27)1(: 67–76.
  • Ø Wicker, P., Breuer, C., & Pawlowski, T. (2009). Promoting Sport for All to Age-specific Target Groups: the Impact.