دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-57 
1. نقش مدیریت و برنامه‌ریزی مسابقات فوتبال در امنیت ورزشگاه‌ها

صفحه 1-14

مهر علی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده؛ تریسی تیلور؛ رسول فرجی


2. توسعه ورزش روستایی با محوریت ورزش‌های بومی و محلی

صفحه 15-29

عبدالحمید پاپ زن؛ حسین آگهی؛ مهنا شاهمرادی


9. چالش‌های استقرار شش سیگما در سازمان‌های ورزشی

صفحه 111-123

محمدرحیم رمضانیان؛ زهرا تسلیمی؛ زهرا روحانی؛ الهه مدادی نانسا


10. بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی درس تربیت‌بدنی مدارس دوره ابتدایی

صفحه 124-135

ابراهیم صالحی عمران؛ محمد جوادی پور؛ سمیه محمدی زاد