رابطه اخلاق کار و رضایت شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه اخلاق کار و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی است.
روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی (95 نفر) بودند. از دو پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991) با 41 سؤال و اخلاق کاری هیان و همکاران (2004) با 23 سؤال برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها، به ترتیب 89/0= α و 91/0= α محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره در سطح معنی‌داری 01/0 ≥ p تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین اخلاق کاری و رضایت شغلی کارکنان، رابطه مثبت (703/0=r) و معنی‌داری وجود دارد (01/0>p). همچنین بین سه بُعد اخلاق کاری یعنی بُعد حمایت مدیریت ارشد از رفتار اخلاقی (487/0=r)، بُعد جو اخلاقی سازمان (686/0=r) و بُعد رفتار اخلاقی و موفقیت شغلی در سازمان (469/0=r) با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی‌داری مشاهده شد (01/0>p). نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که دو متغیر جو اخلاقی سازمان و حمایت مدیریت ارشد از رفتار اخلاقی پیش‌بین معنی‌داری برای رضایت شغلی کارکنان می‌باشند (01/0>p)؛ اما متغیر رابطه رفتار اخلاقی و موفقیت شغلی در سازمان اختلاف معنی‌داری را نشان نداد.
نتیجه‌گیری: به‌طور خلاصه می‌توان گفت، ایجاد محیطی اخلاقی در سازمان می‌تواند سبب افزایش رضایت شغلی کارکنان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Work Ethic and Job Satisfaction Among Employees of Sport and Youth Offices in Northern Khorasan Province

نویسنده [English]

  • Mahmood Fazel Bakhsheshi
Assistant Professor, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]


Objective: The aim of the present study was to investigate the relationship between work ethic and job satisfaction among employees of sport and youth organizations of Northern Khorasan province.
Methodology: The statistical society included all sport and youth organization employees of Northern Khorasan province (N=95). To collect data, the standard job satisfaction questionnaire of Wysocki and Krumm (1991) with 41 items and the work ethic questionnaire of Hyan et al (2004) with 23 items were used. The reliability of questionnaires were α=0.89 and α=0.91 respectively. The data were analyzed by Pearson correlation coefficient and Multivariate linear regression in level of (p≤ 0.01).
Results: The results showed a positive significant relationship(p<0.01)  between job satisfaction and work ethic (r=0.703). Moreover,there was significant relationship among the three dimensions of work ethic of senior management support of ethical behavior (r=0.487), the ethical climate of the organization (r=0.686), and ethical behavior and career success in the organization (r=0.469) with job satisfaction  (p<0.01). Regression analysis showed that the variables of ethical climate and senior management support of ethical behavior are significant predictors of job satisfaction (p<0.01). But, the relationship between ethical behavior and career success did not show any significant differences.
Conclusion: According to the results of this study, the ethical environment can certainly increase job satisfaction among employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: ethical behavior
  • ethical climate
  • career success
  • job satisfaction