ارزیابی عنصر ترویج از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی در لیگ برتر فوتبال استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف: این پژوهش از میان عناصر مختلف آمیخته بازاریابی ورزشی، سعی در ارزیابی عنصر ترویج در لیگ برتر فوتبال مازندران در دو وضعیت موجود و مطلوب دارد.
روش‌شناسی: روش ‌انجام تحقیق توصیفی بود. مدیران ستادی ادارات کل ورزش و جوانان، اعضای هیأت‌رئیسه هیأت­های فوتبال و مربیان تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال مازندران به تعداد 126 نفر به‌ عنوان جامعه آماری پژوهش به پرسشنامه تعدیل‌یافته‌ای با روایی مناسب و پایایی 94/0 پاسخ دادند. به‌منظور‌آزمون فرضیه تحقیق از آزمون‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک  در  نرم افزارآماری 17 SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: از نظر آزمودنی‌ها، تفاوت معنی‌داری میان دو وضع موجود و مطلوب آمیخته ترویج وجود دارد؛ به گونه‌ای که با توجه به میانگین رتبه، وضعیت موجود دارای امتیاز کمتری نسبت به وضع مطلوب می‌باشد. بنابراین، در وضعیت موجود توجه بسیار کمتری به مؤلفه ترویج درآمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال مازندران می‌گردد.
نتیجه‌گیری:  مسئولان و دست اندرکاران لیگ برتر فوتبال در این استان باید به‌منظور برطرف کردن شکاف بین وضع موجود و مطلوب، تدابیرلازم را بیندیشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promotion Element Evaluation of Combined Sport Marketing Elements in Mazandaran’s Football Super League

نویسندگان [English]

  • Mostafa Tahmasbpour Shafiei
  • Farideh Alizadeh
M.A of Sport Management
چکیده [English]

 
Objective: This research tries to evaluate promotion element among the various elements of combined sport marketing in teams of Mazandaran’s football super-league in the two existing and desirable situations.
Methodology: This method of research was descriptive. The population of the study included staff managers of youth and sport organizations, board members of the football associationss and football coaches in Mazandaran super league (N=126) who answered a modified quetionnaire with appropriate validity and stability (0.94). To examine the research hypothesis were used  the parametric and non-parametric statistical tests  in software of spss 17 .
Results: Findings showed that there is a meaningful difference between existing and desirable situations of promotion mix. According to the mean ranking, the scores of  existing situation was lower than the desirable situation. It means that in the existing situation has been paid less attention to promotion indicator in combined marketing of Mazandaran’s football super-league.
Conclusion: Therefore, football’s super league officials of the province should remove the gap between the existing and desirable situations through of required devises.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: combined marketing
  • promotion
  • football super-league