رابطه بین سازمان یادگیرنده و آمادگی سازمانی برای تغییر در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دپارتمان تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف:. هدف این پژوهش تعیین رابطه بین ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی سازمانی برای تغییر در کارشناسان وزارت ورزش و امور جوانان می‌باشد.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران به تعداد 300 نفر بودند که 169 نفر به‌عنوان نمونه آماری به پرسشنامه‌های ابعاد سازمان یادگیرنده (DLOQ) و آمادگی سازمانی برای تغییر را پاسخ دادند. ابتدا از آزمون کولموگراف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده‌ها ، سپس جهت آزمون فرضیه‌ها از آزمون‌های ناپارامتریک ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن، ضریب همبستگی اتا و رگرسیون چند متغیری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین سازمان یادگیرنده و آمادگی سازمانی برای تغییر رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین از بین ابعاد سازمان یادگیرنده، بعدهای یادگیری مداوم، تحقیق و جستجو، یادگیری تیمی، سیستم‌های ادغام شده، ارتباط سیستمی و رهبری راهبردی با آمادگی سازمانی برای تغییر رابطه معنی داری داشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می‌شود که مسئولان وزارت ورزش و جوانان با تدوین مدل سازمان یادگیرنده زمینه تغییر و حرکت به سمت یادگیرنده بودن وزارت ورزش و جوانان را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Learning Organization and Organizational Readiness for Change on the Experts of Ministry of Sport and Youth

نویسنده [English]

  • Ali Mohammad Safania
Department of Physical Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]


Objective: The aim of this research is to determine the relation between dimentions of learning organization and organizational readiness for change on the experts of ministry of sport and youth.
Methodology: This research is descriptive and correlational. The statistical society was all of experts in the ministry. They were 300 experts that 169 of them answered to Dimension's Learning Organizations Questionnaire (DLOQ) and organizational readiness for change. First, the Kolmogorov-Smirnov test was used for data analysis and to determine normal data distribution, then the correlation coefficient spearman, correlation coefficient Ata, and multivariate regression were used for examination of hypothesis .
Results: The results of this research, show that there is a significant relationship between learning organization and organizational readiness for change. In addition, among the dimensions of the learning organization, there was meaningful relationship between continuous learning, research and study, group learning, merged systems, systematic relation and strategic leadership with organizational readiness for change.
Conclusion: Based on the research results, it is offered that experts of the sport and youth ministry provide a base for change and movement to being a learning-based organization with creating the model of the learning organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning organization
  • organizational readiness
  • change