رابطه گردشگری ورزشی با توسعه ابعاد منتخب شهری در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین گردشگری ورزشی با توسعه ابعاد منتخب شهری شامل از دیدگاه کارشناسان و دست­اندرکاران در شهر تهران انجام گرفته است.
 روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه محقق  ای ساخته بود که جهت سنجش روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات اساتید مدیریت و برای بررسی روایی سازه و دسته‌بندی سؤال‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. پایایی سؤال‌های پرسشنامه با انجام پژوهش راهنما و با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ (95/0r=) تایید شد. نمونه آماری پژوهش ، 150 نفر ازکارشناسان بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی، مدیران و دست‌اندرکاران برگزاری رویدادهای ورزشی تهران بودند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی توسط نرم‌افزارهای SPSS و LISREL صورت گرفته است.
یافته‌ها:یافته­هایحاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشانگر وجود رابطه معنی دار میان متغیر گردشگری ورزشی و متغیرهای توسعه اشتغال­زایی، ایجاد درآمد و کاهش فقر و سرمایه­گذاری بود. اگرچه کلیه روابط معنی­دار بود، اما رابطه میان متغیر گردشگری ورزشی با متغیر ایجاد درآمد و کاهش فقر از سایر روابط قوی‌تر بود.
نتیجه‌گیری: رویدادهای ورزشی برگزار شده در شهر تهران، علاوه بر فواید کوتاه­مدت و مستقیم می­تواند فواید بلندمدت و غیر­مستقیمی برای شهر داشته باشد .
واژه­های کلیدی: گردشگری ورزشی، اشتغال­زایی، درآمد، سرمایه ­گذاری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Sport Tourism and Selected Dimensions of Urban Development

نویسندگان [English]

  • Taraneh karimi 1
  • Afshar Honarvar 2
  • Farideh Ashraf Ganjoei 3
1 MSC in sport Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Assistant professor, K.N.Toosi University of Tecnology
3 Assistant professor, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Abstract
Objective: The aim of this research was to investigate the relationship between sport tourism and selected dimensions of civil development from the experts and officials point of view, including: job creation, generateing income, decreasing poverty and investment in Tehran.
Methodology: The research method was descriptive and survey. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. To approve the content validity of questionnaire, sport management professors’ views  and to analyze the construct validity and classify the questions based on specific objectives of the study, exploratory factor analysis were used. The reliability of survey was confirmed by a pilot study and Chronbach's Alpha coefficient (r= 0.95). Statistical sample of the research was composed of 150 individuals: experts in tourism department of Cultural Heritage Organization, managers and other authorities  who had participated in the Tehran sports’ event. The data were analyzed by factor analysis and inferential level methods and figured out by SPSS and LISREL softwares.
Results: Results of confirmatory factor analysis showed significant relationships between sport tourism and variables: job creation, investment, and generating income and decreasing poverty. In spite of that all relations were significant, but the relationship between sport tourism and "generating income and decreasing poverty" was stronger.
Conclusions: The results indicated that meanwhile sports events being held in Tehran have short term and direct advantages, they can also have some long-term and indirect advantages for the city. Therefore by planning, the sport events are not considered solely as the factor of spending considerable expenses, but also can be a profit provider factor in different aspects of urban development.

Key words: sport tourism, job creation, income, investment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport tourism
  • job creation
  • income
  • Investment