رابطه مسئولیت اجتماعی با خوش‌نامی باشگاه‌های بدن‌سازی استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، تربیت‌بدنی، گروه تربیت‌بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

هدف:  شواهد تجربی نشان می‌دهد، فعالیت­های مسئولیت اجتماعی می‌توانند از طریق تقویت خوش‌نامی پیامدهای مثبتی داشته باشند. لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه مسئولیت اجتماعی با خوش‌نامی باشگاه­های بدن‌سازی استان سیستان و بلوچستان بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه ورزشکاران رشته بدن‌سازی در استان سیستان و بلوچستان تشکیل می‌دادند که بر اساس جدول مورگان 384 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی و پرسشنامه خوش‌نامی رسلر بود. روایی پرسشنامه‌ها توسط 5 نفر از اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (89/0=α) و (93/0= α)، به دست آمد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، در بخش توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، همه ابعاد مسئولیت اجتماعی با خوش‌نامی باشگاه، رابطه مثبت و معنی­داری دارند. همچنین ابعاد قانونی (291/0=β)، اخلاقی (238/0=β)، انسان‌دوستی (206/0 =β) و اقتصادی با (190/0 =β) پیش‌بینی کنندۀ معنی­داری برای خوش‌نامی بودند.
نتیجه‌گیری: بنابراین، نیاز است مدیران باشگاه‌های بدن‌سازی توجه بیشتری به مسئولیت­های اجتماعی داشته باشند تا خوش‌نامی باشگاه‌های خود را تضمین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Social Responsibility and Reputation in Gym Clubs Of Sistan and Baluchestan

نویسنده [English]

  • Mohsen Ghofrani
Department of Physical Education and Sport Sciences, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Objective: Empirical evidence shows that social responsibility activities can have a positive impact by strengthening reputation. Therefore, the aim of this study was to determine the relationship between social responsibility and reputation of gym clubs in Sistan and Baluchestan.
Methodology: The methodology of research was descriptive correlational and according to its applicable purpose, the research was done in the field. The population of the study were all bodybuilders of Sistan and Baluchestan which according to Morgan Table, 384 of them were selected as the sample. Tools for data collection was a researcher-made social responsibility questionnaire and Reseller’s reputation questionnaire. Validity of questionnaires was confirmed by five Professors of physical education and the reliability of the questionnaires using Cronbach's alpha coefficient, were respectively (0.89) and (0.93). In order to analyze the data, in descriptive section,  the mean and the standard deviation and in the analytical part, the Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression were used.
Results: The results showed that all aspects of social responsibility have a positive and significant relationship with the club's reputation. In addition, the dimensions of legalizing (β =0.291), moral (β=0.238), philanthropy (β =0.206), and economic (β= 0.19) were significant predictors for reputation.
Conclusion: Therefore, managers should pay more attention to social responsibility to contribute to their clubs’ reputation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • reputation
  • fitness clubs
  • athletes