تعیین روایی و پایایی مقیاس اندازه‌گیری منش پهلوانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین روایی و پایایی مقیاس اندازه‌گیری منش پهلوانی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال انجام ‌شده است.
روش‌شناسی: از میان کلیه بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران(396=N)  در فصل 90-91، تعداد 162 نفر انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر در مرحله انتخاب تیم‌ها، در دسترس و سپس در مرحله انتخاب بازیکنان به‌صورت تمام شمار بود. از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی برای دسته‌بندی سؤالات پرسشنامه و برای بررسی کفایت مدل نیز از شاخص و نتایج آزمون بارتلت استفاده شد. برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون­های کولموگروف-اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن داده­ها، t  یک نمونه‌ای، تحلیل عاملی اکتشافی، و برای برازش مدل از تحلیل عاملی تأییدی (به‌صورت دو مرحله‌ای) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آموس نسخه 18 و همچنین SPSS نسخه 16 در سطح معنی‌داری 05/0 P≤ مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مقیاس اندازه‌گیری منش پهلوانی از روایی سازه، ساختار عاملی و ثبات درونی مطلوبی برخوردار است. همچنین ، میانگین نمره کلی منش پهلوانی بازیکنان لیگ برتر 72/12±59/73 بود و میانگین نمره خرده مقیاس‌های منش پهلوانی در سطح متوسطی ارزیابی ‌شد. در میان بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران ، تیم پیکان کمترین و تیم پاس همدان بیشترین میزان نمره منش اخلاقی را داشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق و تأیید مطلوبیت مقیاس اندازه‌گیری منش پهلوانی و همچنین بومی بودن آن پیشنهاد می‌شود در سنجش‌های آتی از این مقیاس نیز جهت بررسی منش پهلوانی ورزشکاران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measure of reliability and validity of heroic character

نویسنده [English]

  • MohammadAli Ghare
Associate professor of Payam noor University
چکیده [English]

Objective: This study has been done to determine the validity and reliability of measurement scale heroic character in Iranian soccer league players.
Methodology: The sample of this study was 162 Iranian premier soccer league players that were selected among all players who participated in 2012-2013 season (N= 396). The sampling method in team selecting phase was availability and in player selecting phase all players were selected. To classify the questionnaire, exploratory factor analysis method was applied. In order to test the efficiency of the model, Bartlett test results were also applied. For testing the study’s hypothesises, Kolmogrov-Smirnov test to verify the distribution of data, and the one-way t, and confirmatory factor analysis (Two-way processes) were also carried out to appraise results of exploratory factor analysis. The data were evaluated and measured significantly different, P≤0/05, with the help of Amos software version 18, and SPSS version 16.
Results: The results showed that the total mean scores of morality in soccer league players were 73.59 ± 12.72 and the mean subscale scores are evaluated in average level. However, Peikan team got the least scores and Hamedan Pas the most. The results also showed that morality scales have structural validity, factor structure and internal consistency.
Conclusion: According to the findings and the fact that morality can be measured; it is suggested especially locally that in future researches, this instrument  can be applied to obtain morality results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Narrative
  • Stability
  • morality in athletes