طراحی مدل رضایت‌ شرکت‌کنندگان در ایستگاه‌های تندرستی پارک‌های شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 
هدف: هدف این مطالعه طراحی مدل فرایندی رضایت­مندی شرکت­کنندگان در ایستگاه­های تندرستی پارک­های شهر تهران بر اساس کیفیت خدمات ارائه‌شده بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را افراد شرکت­کننده در ایستگاه­های تندرستی پارک‌های منطقه 6 شهرداری تهران تشکیل دادند که تعداد 210 نفر به‌صورت تصادفی نمونه‌گیری شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین متغیرهای جمعیت شناختی با رضایت کلی شرکت‌کنندگان رابطه معنی‌داری وجود نداشت، ولی بین رضایت کلی افراد با دفعات حضور در ایستگاه در طول هفته تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. همچنین متغیرهای کیفیت خدمات بر کیفیت نتایج حاصل از مشارکت در ورزش ، و کیفیت نتایج بر رضایت کلی شرکت‌کنندگان نیز تأثیرگذار بوده است.
نتیجه‌گیری: درواقع کیفیت نتایج به‌عنوان متغیر فرایندی و میانجی بین کیفیت خدمات و رضایت شرکت‌کنندگان می‌باشد که لزوم توجه به این عوامل در محیط ورزش را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing A Model for Participants’ Satisfaction of Health Stations in Tehran Parks

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Goharrostami 1
  • Seyad Morteza Azimzadeh 2
1 Accosiated professor of University of Guilan
2 Accosiated professor of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

 
Objective: As society advances economically, matures culturally, and increases its knowledge, the societal demands for quality service increase. Therefore, performance of sport organizations is measured by both efficiency (resource utilization) and effectiveness (customer satisfaction) in terms of service quality delivery for sport customers. The purpose of this research was to determine relationship between service quality and participants’ satisfaction in health stations of Tehran parks.
Methodology: The present study is descriptive.For data collection, field study and questionnaire were used. The population included the participants in sport programs of parks’ health stations in district 6 of Tehran municipality. 210 of the population were randomly selected.
Results: The results showed that there was no significant relationship between demographic variable with overall satisfaction but there was a significant relationship between frequencies of week at health station with overall satisfaction.
Conclusion: Service quality dimensions in this research influenced on results quality and results quality affected overall satisfaction. In fact, result quality as process variable and mediator between service quality and overall satisfaction should be considered in sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • service quality
  • results quality
  • health stations
  • Parks