بررسی مهارت‌های مدیران عامل باشگاه‌های حرفه‌ای استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 استاد دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

هدف:  هدف این پژوهش، بررسی و تعیین اولویت مهارت­های مدیران عامل باشگاه­های اصفهان از دیدگاه مدیران و مسئولان سطوح مختلف باشگاه ها بود.
روش‌شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی  است که به شکل میدانی انجام گرفت. نمونه آماری تحقیق را کلیه مدیران سطوح و واحدهای مختلفباشگاه­های سپاهان، ذوب­آهن، فولاد ماهان و گیتی­پسند استان اصفهان (83 نفر) تشکیل داده­اند. روایی پرسشنامه محقق ساخته، مورد تأیید 15 نفر از متخصصان و اساتید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ 97/0α= به دست آمد. همچنین برای تأیید روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزار Amos استفاده گردید. از آزمون فریدمن برای مقایسه وضعیت مطلوب و وضعیت موجود؛ و از آزمون ویلکاسون برای تعیین اولویت مهارت­ها و گویه­ها در سطح معنی‌داری 05/0p≤ استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین میانگین رتبه مهارت­ها­ در وضعیت مطلوب، تفاوت معنی­داری وجود ندارد (075/0Sig=)، ولی تفاوت معنی­داری بین مهارت­ها در وضعیت موجود مشاهده شد و اولویت ­مهارت­ها نیز به ترتیب شامل مهارت فنی، سیاسی، انسانی و ادراکی بود.
نتیجه‌گیری: مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب مهارت‌ها نشان داد که مدیران عامل از مهارت­های ادراکی، سیاسی و فنی لازم برخوردار نیستند؛ بنابراین، مدیران باید در جهت توسعه و بهبود این مهارت­ها تلاش کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Chief Executive Officers’ Skills of Professional Clubs in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Surani 1
  • Rahim Ramezaninezhad 2
  • Noshin Benar 3
1 M.A Sport Management
2 Professor, University of Guilan
3 Assistant Professor, University of Guilan
چکیده [English]

Objective: The aim of this research was to study CEO’s skills and to determine the priority of them in the current and the desired situation.
Methodology: This research is a descriptive-analytical study and was performed in the field. Statistical population and sample were all the managers in different levels and branches of Sepahan, Zob Ahan, Foladmahan and Gitypasand clubs in Isfahan province (83 people). The validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by experts and professors and the reliability coefficient was confirmed by using Cronbach's alpha (α = 0.972). Also, Amos software was used for confirmatory factor analysis and it confirmed the validity of the questionnaire. In this study, the Friedman test was used to determine the priority of skills in the current and desired situation. Also current situation was compared with the desired situation by Wilcoxon test (P≤0/05).
Results: The results showed that there was no significant difference between the mean rank of skills in desired situation (sig= 0.075). However, there was significant difference between the mean rank of skills in current situation. The priority of skills was respectively technical, political, human, and conceptual.
Conclusion: The results of comparing current and desired statues showed that top managers did not have the required skills such as technical, political and conceptual skills. Therefore, club managers should strive to improve their skills.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • manager’s skills
  • manager’s performance
  • manager’s competency