بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی درس تربیت‌بدنی مدارس دوره ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

هدف:  تحقیق حاضر، به بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی استان مازندران در سه حیطه شناختی، نگرشی و مهارتی پرداخته است.
روش‌شناسی این تحقیق توصیفی و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل معلمان تربیت بدنی استان مازندران و دانش آموزان چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان بابل بودند. از پرسشنامه، چک‌لیست مهارتی و آزمون استاندارد شده بست ایفرد برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است که اعتبار آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با  96/0 r= و 95/0 r=  تایید گردید. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک‌طرفه، آزمونt  یک نمونه‌ای، آزمون  t مستقل به‌منظور تعیین معنی‌دار بودن اختلاف بین گروه‌ها و آزمون لون تحلیل شدند.  
یافته‌ها: نتایج نشان داد اهداف آموزشی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی در سطح دانش کمتر از حد متوسط، در سطح مهارتی بیشتر از حد متوسط و در سطح نگرشی بالاتر از حد متوسط بوده است.
نتیجه‌گیری:  پیشنهاد می­شود تا در مطالعات آتی، عوامل تحقق و عدم تحقق اهداف آموزشی در سه حیطه دانش، نگرش و مهارت در درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی بررسی شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Amount of Educational Goals Achievement in Physical Education Course in Elementary Schools of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Salahi Omran 1
  • Mohammad Javadipour 2
  • Somayeh Mohammdizad 3
1 Professor, University of Mazandaran
2 Mohammad Javadipour, University of Tehran.
3 M.A Student of Educational Planning, University of Mazandaran
چکیده [English]


Objective: The present research examine educational goals achievement in three cognitive, perspective, and psychomotor domains of physical education in elementary schools of Mazandaran province.
Methodology: This research was descriptive.Statistical population of this research consisted of physical education teachers of Mazandaran province and fourth and fifth grade elementary school students of Babol. For data collection, questionnaire, skillful checklist and standardized best Aahperd test were used. To measure questionnaire and checklist’s validity, Alfa coefficient of Kronbakh was used that were estimated r=0.96 and r= 0.95, respectively. Data analysis through inferential statistic included tables, frequency percentage, and through perceptional statistic included one-way variance analysis test, one sample t test, independent t test in order to determine significant difference between groups and Leven test.
Results: The research results showed the educational goals of physical education during elementary period in knowledge level was less than average, in skill level was more than average and in approaching level was more than average.
Conclusion: Based on the findings of this research, it is suggested that future researches study the factors that affect the achievement and not-achievement of educational goals in three cognitive, perspective and psychomotor domains of physical education in elementary schools. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical education
  • elementary education
  • educational goals
  • knowledge level
  • skill level
  • perspective