تحلیل مدل رگرسیونی کارآفرینی سازمانی، هوش هیجانی و فرهنگی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش ‏و ‏جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

2 دانشیار دانشگاه ‏فردوسی مشهد

3 استاد دانشگاه پیام نور تهران

4 استادیار دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی کارآفرینی سازمانی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و ‏جوانان‎‎‏ کشور‏ بر اساس هوش هیجانی و فرهنگی انجام ‏گرفت.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و جزء طرح‌های همبستگی است. تعداد273 نفر از مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی‌ها سه ‏پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ، ‏هوش هیجانی شرینگ و کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل را تکمیل نمودند که پایایی آن‌ها به ترتیب ‏78/0‏،‏87/0‏‏و‏82/0‏تعیین شد.‏ از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب  همبستگی  پیرسون،  رگرسیون  چند گانه  و گام‌ به‌ گام) برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: ‏نتایج تحقیق نشان داد بین کارآفرینی سازمانی‏ و هوش هیجانی ‏(30/0 ‏r=‎‏) و هوش فرهنگی ‏(29/0‎‏ ‏r=) ‏رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج‎‎‏ حاصل‎ ‎از‎ ‎تحلیل‎ ‎رگرسیون‎ ‎گام‎ ‎به‎ ‎گام نیز‎‎‏ بیانگر این است‎ ‎که تمام ابعاد هوش فرهنگی (ابعاد شناختی‏(21/0- =‏ß‏)، فراشناختی ‏(17/0=‏‎ß‏)، ‏انگیزش ‏(20/0=‏‎ß‏) و رفتاری‏ (18/0=‏‎ß‏))، پیش‌بین‌های مناسبی برای کارآفرینی سازمانی هستند، درحالی که فقط دو بعد از هوش هیجانی ‏، یعنی خودآگاهی‏(19/0 ß=) و خود  مدیریتی ‏(‏19/0 ‏=‏ß‏)) می‌توانند کارآفرینی سازمانی را پیش‌بینی کنند.‏
نتیجه‌گیری: د هوش هیجانی و فرهنگی می‌تواند‏ کارآفرینی سازمانی را تا حدودی تحت تأثیر قرار دهد و مدیران و کارشناسان وزارت ورزش، ‏می‌توانند با کاربرد این دو نوع مهم از هوش، میزان کارآفرینی سازمانی را مقداری افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management and Sport Development A bioannual journal

نویسندگان [English]

  • Farideh Hadavi 1
  • Mehdi Talebpour 2
  • Abolfasle Farahani 3
  • Azam Nakhieniazi 4
1 Associate Professor, Islamic Azad University Of Eslamshahr
2 Associate Professor,Ferdosi University Of Mashhad
3 Professor, University Of payam Noor
4 Assistant Professor, payam Noor University Of Mashhad
چکیده [English]

Objective: This study aims to predict organizational entrepreneurship of Sports and Youth Ministry managers and experts based on emotional and cultural intelligence.
Methodology: The study is practical and correlational plan. 273 managers and experts of Sport and Youth Ministry were selected as sample. Subjects completed three questionnaires of Ang’s cultural intelligence, Shering’s emotional intelligence and Marguerite Hill’s organizational entrepreneurship and their reliability were determined as 0.78, 0.87, and 0.82 respectively. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis (Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression).
Results: The study results showed that there is a positive relationship between organizational entrepreneurship and emotional intelligence (r=0.30) and cultural intelligence (r=0.29). Results of stepwise regression analysis indicated that all aspects of cultural intelligence (cognitive (ß =-0.21), meta-cognitive (ß=0.17), motivation (ß=0.20) and behavioral (ß=0.18) dimensions) are good predictors of organizational entrepreneurship, while only two dimensions of emotional intelligence (self-awareness (ß =0.19), and self-management (ß=0.19)) can predict organizational entrepreneurship.
Conclution: In summary, emotional and cultural intelligence affects organizational entrepreneurship; and Sports and Youth Ministry managers and experts can increase organizational entrepreneurship rate to some extends using these major types of intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural intelligence
  • emotional intelligence
  • organizational entrepreneurship‏