چالش‌های استقرار شش سیگما در سازمان‌های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: در این مقاله تلاش شده است چالش‌های استقرار شش سیگما در سازمان‌های ورزشی شناسایی و در مرحله بعد اولویت‌بندی گردند.
روش‌شناسی:روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ ‌آماری پژوهش اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی بودند (100 نفر). با استفاده از روش نمونه‌گیری سرشماری هدفمند در مجموع 50 متخصص در پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامۀ محقق ساخته‌ای با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود که روایی و پایایی آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی گردید و تمامی عوامل شناسایی‌شده به غیر از عامل استراتژی مورد تأیید قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون فریدمن در سطح معنی‌داری 05/0p≤ استفاده شد.
یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان داد، 5 چالش در استقرار موفقیت‌آمیز شش سیگما در سازمان‌های ورزشی نقش دارند. این چالش‌ها تحت عناوین مدیریت و رهبری، مدیریت فرایند، توانمندی منابع انسانی، کار تیمی و کنترل کیفیت نام‌گذاری شدند. نتایج پژوهش حاضر نقش ویژه مدیریت و رهبری را به‌عنوان مهم‌ترین عامل در استقرار شش سیگما در سازمان‌های وزرشی تأیید و بیان می‌کند.
نتیجه‌گیری:حمایت مدیریت ارشد، در انجام امور سازمان، توانمندسازی کارکنان در اجرای شش سیگما، حمایت از کار تیمی و نهادینه کردن آن در فرهنگ‌سازمانی و تشکیل حلقه‌های کنترل کیفیت در برطرف نمودن چالش‌های استقرار شش سیگما در سازمان‌های ورزشی حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Six sigma Deployment Challenges In Sport Organizations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Ramezanian 1
  • Zahra Taslimi 2
  • Zahra Rohani 3
  • Elaheh Medadi Nansa 4
1 Associate Professor, University of Guilan
2 PhD Student of sport Management, University of Guilan
3 PhD Student of sport management Alame Tabatabaie University
4 PhD Student of sport management, Alame Tabatabaie University
چکیده [English]

Objective: This paper first tries to identify Six Sigma deployment challenges in sports organization and then prioritizes challenges through necessary actions.
Methodology: This research was a descriptive and survey research. The statistical populations were sport management and quality management professors. By using purposive sampling 50 professors participated in the research. A researcher-made questionnaire was used to collect data that its validity and reliability was confirmed by factor analysis method (IFA & CFA). All factors except strategy were confirmed. Freidman test (p ≤ 0.05) was elected to test the hypothesis.
Results: Results showed 5 6sigma deployment challenges in sport organizations. These challenges were named as leadership and management, process management, HR empowerment, teamwork, and quality management.
Conclusion: The specific role of leadership and management as the most important factor to deploy 6sigma in sport organization was confirmed. In addition, senior management support, process management, HR empowerment to deploy Six Sigma, teamwork and its institutionalization in organizational culture and creating quality control circles all have important roles deploying 6sigma in sport organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 6sigma
  • Sport
  • quality management