بررسی نقش مدیریت در بهبود کیفیت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق ازنظر هدف، توسعه­ای و ازنظر ماهیت، اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق شامل هواداران فوتبال بالاتر از شانزده سال در لیگ برتر فوتبال بودند. از بین 674 پرسشنامه گردآوری‌شده تعداد 527 نفر بنا بر تعریف عملیاتی هوادار که میانگین حضورشان بالاتر از 8 بازی در یک‌فصل برای تیم موردعلاقه آن‌ها بود به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از آمار توصیفی و استنباطی شامل کولموگروف- اسمیرنف، همبستگی پیرسون، رگرسیون و معادلات ساختاری برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که متغیر مدیریت ارتباط با هواداران پیش­بینی کننده معنی­داری برای کیفیت ارتباط در لیگ برتر فوتبال است (648/0=r2، 001/0=P، 045/966=525، 1 F). همچنین، کیفیت خدمات (405/0) و مدیریت دانش (536/0) تأثیر مثبت و معنی­داری به‌صورت مستقیم بر کیفیت ارتباط با هواداران دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه بر این مسئله تأکید می­کند که حمایت سازمانی از طریق تأثیرگذاری بر کیفیت خدمات و مدیریت دانش می­تواند موجب بهبود کیفیت ارتباط بین باشگاه‌ها و هواداران شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Management Role on Improving Fan Relationship Quality in Iranian Premier Football League

نویسندگان [English]

  • Bahzad Izadi 1
  • Mohammad Ehsani 2
  • Hashem Koozechian 2
  • Farshad Tojari 3
1 Assistant professor, university of Kurdistan
2 Professor, University of Tarbiat Modares
3 Associate professor, Islamic Azad University, Central Tehran branch
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research was to investigate management role on improving fan relationship quality in Iranian premier Football league.
Methodology: The research was a developmental research considering the purpose and a mixed research considering the nature of data. The statistical population was consisted of football fans which were older than sixteen years. 527 questionnaires were selected as study sample from 674 gathered questionnaires based on the research definition of fan which tells a fan should attend above 8 games of their favorite team in a season. Descriptive and inferential statistics including Kolmogroff- Smirnoff, Pearson correlation, and structural equation models (SEM) were used to analyze the data.
Results: The results showed that fan relationship management factors have positive and significant effect on relationship quality. They also proved that service quality (0.405) and knowledge management (0.536) have a direct and positive significant effect on relationship quality.
Conclusion: According to results, organizational support can improve relationship quality through service quality and knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fan Relationship Management
  • Relationship quality
  • Sport Club