دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-176 
راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی تفریحی در ایران

صفحه 1-17

محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ انوشیروان کاظم‌نژاد


مقایسۀ دیدگاه خبرگان در خصوص موانع جذب حامیان مالی در فوتبال حرفه‌ای ایران

صفحه 19-31

محمد احسانی؛ رحیم رمضانی‌نژاد؛ فریبا عسکریان؛ مهدی آزادان