نقش مدیریت ورزش در طراحی آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف این پژوهش پاسخ­گویی به این سؤال است که آیا مدیریت ورزشی، خود باید به طراحی آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشی بپردازد؛ یا اینکه آمیزه بازاریابی از پیش طراحی‌شده را اجرا نماید.
روش­شناسی: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام‌شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 362 نفر از خبرگان و کارشناسان و صاحب‌نظران در زمینه گردشگری ورزشی و گردشگران ورزشی داخلی و خارجی شرکت‌کننده در رویدادهای ورزشی به میزبانی تهران بودند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامۀ محقق ساخته­ای است که حاوی 24 سؤال از نوع مقیاس 5 رتبه­ای «لیکرت» است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان مدیریت ورزشی و روایی سازه با بهره‌گیری از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش «آلفای­کرونباخ» مورد بررسی قرار گرفت (Cronbach'sAlpha=0.775). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از بستۀ نرم‌افزاری19  SPSS به منظور انجام آمار توصیف و تحلیل عاملی اکتشافی و نرم‌افزار لیزرل برای انجام تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادله ساختاری (SEM) استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که شاخص‌های برازش مدل تأثیر مدیریت ورزشی بر آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشی بهتر از شاخص­های برازش مدل تأثیر آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشی بر مدیریت ورزشی بود. در این مدل ضریب اثر رابطۀ بین مدیریت ورزشی و آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی 21/1 است. علاوه بر این، از میان متغیرهای مربوط به آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی شواهد فیزیکی بیشترین بار عاملی (84/0) را دارد. همچنین از عناصر مربوط به مدیریت ورزشی، عامل برگزاری مناسب رویداد بار عاملی (51/0) بیشتری دارد.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج می­توان گفت این مدیریت ورزش است که باید آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشی را طراحی و سپس اجرا نماید.

واژه‌های کلیدی: گردشگری ورزشی، آمیزه بازاریابی، مدیریت ورزش.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of sport management in designing sport tourism marketing mix

نویسندگان [English]

  • Afshar Honarvar 1
  • Mehdi Khatibzadeh 2
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study was to determine whether sport management itself should design sport tourism marketing mix or should implement a pre-designed one.
Methodology: The research method was descriptive and was done by a survey. The statistical sample consisted of 362 sport tourism experts and Iranian and foreign sport tourists who participated in sport events in Tehran. The research instrument was a researcher-made questionnaire with 24 questions. The face and content validity were approved by sport management experts and construct validity was approved using Exploratory Factor Analysis method. The reliability of questionnaire was verified by Cronbach's Alpha method (α =0.775). The SPSS19 was used for descriptive statistics and exploratory factor analysis and Confirmatory Factor Analysis and structural equation modeling (SEM) were done by LISREL 8.7.
Results: The results showed that Fit Indexes of the model of sport management impact on sport tourism marketing mix were better than the model of sport tourism marketing mix impact on sport management. The Effect Coefficient of sport management on sport tourism marketing mix was 1.21. Among variables affecting sport tourism marketing mix, the factor loading of physical evidences (0.84) was more than the others. Also, the load factor of good organizing sport events (0.51) was more than the other ones affecting sport management.
Conclusion: According to the results sport management itself should design and then implement the sport tourism marketing mix.
Keywords: Sport Tourism, Marketing Mix, Sport Management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport tourism
  • Marketing Mix
  • sport management