راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی تفریحی در ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائۀ راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری ورزشی تفریحی در ایران است.
روش‌شناسی: روش انجام پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی بود. جامعۀ آماری متشکل از دویست نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در دو حوزه گردشگری و ورزش و همچنین مدیران عالی فدراسیون‌ها، وزارتخانه ورزش و جوانان و کمیتۀ ملی المپیک و مدیران عالی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهر تهران بودند. انتخاب نمونۀ آماری به‌صورت کل شماری بود.
یافته‌ها: با مطالعۀ وضعیت موجود صنعت گردشگری ورزشی کشور و با استفاده از نظرات اعضای شورای راهبردی پرسشنامه تنظیم گردید. برای تعیین معنی‌داری گویه‌ها از آزمون دوجمله‌ای و برای رتبه‌بندی این گویه‌ها از آمار توصیفی استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از معنی­دار بودن 11 قوت، 14 ضعف، 8 فرصت و 10 تهدید درگردشگری ورزشی تفریحی در ایران بود. با مقایسۀ زوجی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای شناخته شده و سود جستن از نظرات اعضای شورای راهبردی پژوهش، هشت راهبرد جهت توسعۀ گردشگری ورزشی تفریحی در ایران پیشنهاد گردید. این راهبردها عبارت‌اند از: توسعۀ استراتژی برگزاری رویدادهای ورزشی ملی و بین‌المللی در مناطق دارای ظرفیت گردشگری ورزشی تفریحی، ایجاد سایت‌های مخصوص گردشگری ورزشی تفریحی در مناطق مختلف کشور، تدوین سایت‌های اینترنتی جهت تبلیغ و بازاریابی جاذبه‌های ورزشی تفریحی، تدوین نظامی جهت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در گردشگری ورزشی تفریحی، تدوین و اجرای نظامی جامع جهت آنالیز و ارزیابی مداوم فواید مختلف گردشگری ورزشی تفریحی برای کشور، معرفی صنعت گردشگری ورزشی تفریحی به جامعه با انجام تبلیغات و بازاریابی در این زمینه، ایجاد نظامی جهت معرفی جاذبه‌های گردشگری ورزشی تفریحی در حاشیۀ رویدادهای ورزشی، پرورش نیروهای متخصص مدیریتی در بخش‌ها، نهادها و سازمان‌های مرتبط با گردشگری ورزشی و تدوین نظام جامع خصوصی‌سازی گردشگری ورزشی با توجه به سیاست‌های اصل 44.
نتیجه‌گیری: در مجموع با توجه به اهمیت گردشگری ورزشی مدیران و برنامه‌ریزان بخش گردشگری و ورزش کشور باید اهتمام لازم را در جهت توسعه و بالندگی این صنعت از خود نشان دهند. در این میان از تعامل آگاهانه و سازنده‌ای که باید میان بخش‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلف مؤثر و ذینفع در توسعه گردشگری ورزشی وجود داشته باشد نباید غافل ماند.
واژه‌های کلیدی: صنعت گردشگری، گردشگری ورزشی، جاذبه‌های ورزشی.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Recreational Sport Tourism Development in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Moeinfar 1
  • Parvin Shoushinasab 1
  • Anoshirvan Kazemnejad 2
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of the study was to design strategies for recreational sport tourism development in Iran.
Methodology: This research is analytic descriptive. The research population were 200 elites including presidents and vice presidents of national federations,  the managers of Sport and Youth Ministry, some faculty members and presidents of Tourism organization. The questionnaire was formulated as the result of studying the existent status of sport tourism in Iran and the viewpoints of strategic board. Binominal test and Descriptive analysis were used for significant determination of items' importance and ranking them respectively.
Results: The results demonstrated the significant importance of 11 strengths, 14 weaknesses, 8 opportunities and 10 threats in recreational sport tourism in Iran.
Conclusion: Eight strategies were formulated for developing recreational sport tourism, using Strategic Board’s opinions and pair comparison of the significant items. The strategies are as follows: developing strategies for holding the national and international sport events in the regions with proper capacity for recreational sport tourism; establishing special sites for recreational sport events in various regions of the country; compiling and implementing a comprehensive system for continuous evaluation and analysis of the various kinds of recreational sport tourism's benefits for the country; introducing the recreational sport tourism industry to the society using propaganda and marketing; providing a system for introducing the recreational sport tourism attractions at the margin of the sport events; providing internet sites for introducing and marketing the recreational sport tourism attractions; compiling a comprehensive system for attraction of domestic and foreign investments in recreational sport tourism section; training the management specialists in the sections, institutes and organizations involved in sport tourism; and compiling a comprehensive system for privatization of the sport tourism based on the policies of the 44 principle.
Keywords: Strategies, Sport Tourism, Development, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategies
  • Sport tourism
  • Development
  • Iran