بررسی میزان رضایت‌مندی از عملکرد کمیته‌های آمادگی جسمانی استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت‌ا.... آملی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت‌مندی از عملکرد کمیته‌های آمادگی جسمانی استان گیلان انجام‌شده است.
روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی، پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل رئیس اداره ورزش و جوانان، کلیۀ کارکنان کمیته‌ها، مربیان، داوران و ورزشکاران فعال (درمجموع175 نفر) از پانزده شهرستان استان گیلان بودند. پرسشنامه بین همه آن‌ها توزیع شد و در نهایت 157 پرسشنامه کامل جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه‌های محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط سه نفر از صاحب‌نظران و مدرسان مدیریت ورزشی و سه نفر از مربیان با سابقه تأیید شد و پایایی آن از طریق «آزمون آلفای کرونباخ» 96/0=r برآورد شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و از آزمون‌های کالموگروف- اسمیرنوف، t یک نمونه‌ای، ANOVA، تعقیبی LSD، کروسکال والیس، اسپیرمن و آزمون یومان ویتنی در سطح معنی‌داری 05/0 p≤و نرم‌افزار SPSS نسخۀ 16استفاده شد.
یافته‌ها: در تجزیه و تحلیل ابعاد رضایت‌مندی از عملکرد کمیته‌های آمادگی جسمانی، 9 عامل شناسایی شد و سه عامل مدیریتی- برنامه‌ریزی، منابع انسانی و عامل علمی-پژوهشی از دیدگاه کلیۀ آزمودنی‌ها به عنوان مهم‌ترین عوامل‌ به ترتیب اولویت‌بندی شد. در بررسی عامل منابع­مالی، متغیر میزان جذب منابع تخصیصی از اداره تربیت‌بدنی شهرستان (نقدی و غیرنقدی)، درآمد حاصل از اجاره اماکن ورزشی در اختیار کمیته، اولین و دومین اولویت بوده و بیشترین تأثیر را در رضایت پاسخ‌دهندگان داشته است.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود، مسئولان و برنامه­ریزان کمیته‌های استانی استراتژی‌های لازم برای استفاده از عوامل مدیریتی - برنامه‌ریزی، عامل منابع انسانی، عامل علمی- پژوهشی به­کارگیرند و با در نظر داشتن اهمیت منابع مالی دولتی در جذب و تربیت نیروهای انسانی متخصص، فراهم نمودن امکانات و تجهیزات، زیرساخت‌های عمرانی، برنامه‌ریزی سالانه، بالا بردن کیفیت خدمات، تحولات مثبت در کمیته‌ها ایجاد کنند.
واژه‌های کلیدی: کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیک، ارزیابی عملکرد، رضایت‌مندی، مدیریت برنامه‌ریزی، مدیریت منابع انسانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on rate of satisfaction from physical fitness committees’ performance in province of Guilan

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Safania 1
  • Nooshin Benar 2
  • Mitra Poursohrab 3
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of the present study was  to determine the rate of satisfaction from physical fitness committees performance in province of Guilan.
Methodology: The method of this study was descriptive-survey type. The statistical population included the head of the office of sports and youth, all committee employers, coaches, referees, and  active athletes (175 individuals) from 15 cities of Guilan province. The questionnaires were distributed between all of them and 157 completed questionnaires were collected and analyzed. The measuring instrument in this study was a researcher made questionnaire. The face and content validity of the questionnaire were confirmed by 10 sport management instructors and specialists and 3 experienced coaches . Its reliability was also estimated USING cronbach  Alpha test as r =0/96. In order to analyze the data ,descriptive  statistics methods; Calmogroph and Smirnof test, one sample “t” test, ANOVA, follow -up LSD, kruskal  wallis; Spearman, and U-man Whitney tests were used with in a significance  level of p≤0.05 employing SPSS software version 16.
Results: Analyzing the satisfaction dimension of physical fitness performance 9 factors were indicated and three of them like ,management- planning factor, human resources factor and scientific– research factor were recognized as important factors from all the subjects’ point of views. By studying the financial source factor, it was indicated that the degree of attracting allocated resources form city’s physical education bureau (financial & non-financial) and the received income from renting sport facilities given to the committee had the first and second priority and the most amount of affect on the responders’ satisfaction.
Conclusion: It is recommended that the officials and planners of the province committees use the available variables on management-planning factors, human resource factors, and scientific-research factors, consider the importance of governmental financial resources, recruit and educate skilful human sources, provide equipments and facilities for building structures and annual planning and present better services to provide positive innovations in the committees.
Keywords: Physical Fitness and Aerobic Committees, Performance Assessment, Satisfaction, Management and Planning, Human Sources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Fitness and Aerobic Committees
  • Performance Assessment
  • satisfaction
  • Management and Planning
  • Human Sources