بررسی تداوم قهرمانی مدال‌آوران نوجوان و جوان کشتی ایران در رده سنی بزرگ‌سالان از دیدگاه مدیران و مربیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناس ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد سلامی واحد کرج

4 مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تداوم قهرمانی مدال‌آوران نوجوان و جوان کشتی ایران در ردۀ سنی بزرگ‌سالان از دیدگاه مدیران و مربیان این رشته است.
روش‌شناسی: نمونۀ آماری پژوهش حاضر شامل190 نفر از رئیسان هیأت­های کشتی استان‌ها و مربیان فعال درجۀ یک و دو ایران می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری تحقیق پرسشنامۀ محقق ساخته بود که شامل 34 سؤال در 5 حیطۀ تخصصی شامل حیطه‌های امکانات، مدیریت، آمادگی جسمانی، آسیب‌دیدگی و مسائل روانی بود. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 7 نفر از متخصصان رشته تربیت‌بدنی تأیید شد و پایایی آن در یک مطالعه راهنما روی 30 نفر از متخصصان با روش «آلفا کرونباخ» 80/0 به دست آمد. به‌منظور توصیف داده­ها از روش­های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار  SPSSو در سطح معناداری 05/0≥p استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد امکانات، مدیریت فدراسیون کشتی، آمادگی جسمانی، آسیب‌دیدگی و مسائل روحی و روانی به ترتیب بر عدم تداوم قهرمانی مدال‌آوران نوجوان و جوان کشتی ایران رده بزرگ‌سالان کشتی از دیدگاه مدیران و مربیان تأثیرگذار هستند.
نتیجه‌گیری: درنهایت، پیشنهاد می‌شود که مسئولان فدراسیون کشتی این حیطه‌ها را برای تداوم قهرمانی مدال‌آوران نوجوان و جوان کشتی ایران در رده سنی بزرگ‌سالان در اولویت قرار دهند.
واژه‌های کلیدی: پرورش استعداد ورزشی، کشتی­گیران نوجوان و جوان، موانع توسعۀ کشتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Iranian senior and junior wrestling medalists' success continuation from the managers and coaches' perspective

نویسندگان [English]

  • Abbas Khodayari 1
  • Hamid Ghsami 2
  • Mehdi Babaei Jafari 3
  • Bhman Asgari 4
  • Ali Babaei Jafari 3
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this research is to study Iranian senior and junior wrestling medalists' success continuation from the managers and coaches' perspective.
Methodology: The research sample was selected randomly and included 28 people from wrestling board officials and 162 people from grade І and П active coaches of Iran. In this research, a researcher-made questionnaire was used which included 35 questions in five subscales consisting of facilities, management, physical fitness, sport injuries and psychological problems. The validity of questionnaire was approved by 7 experts of physical education. In the pilot studyon 30 cases from experts, questionnaire reliability by Cronbach's alpha was measured 0.80. In order to evaluate and compare data descriptive and inferential statistical tests (Friedman test) were used from SPSS software using significant level p≤0/05.
Results: Results showed that greatest impact on Iranian senior and junior wrestling medalists' success continuation occurred by facilities, management, sport injuries, physical fitness and psychological problems respectively.
Conclusion: It is recommended that wrestling federation officials prioritizes these subscales to keep the medalists on the track.
Keywords: Training of Sporting Talent, Cadet and Junior Wrestlers, Barriers of Wrestling Development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Training of Sporting Talent
  • Cadet and Junior Wrestlers
  • Barriers of Wrestling Development