تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت و حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد داریون، باشگاه پژوهشگران جوان

2 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف: توجه به تماشاگران و جلب رضایت آنان فواید بی‌شماری برای باشگاه‌های ورزشی در سراسر جهان در پی دارد. لذا در این پژوهش عوامل مؤثر بر رضایت و حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران مورد بررسی قرار گرفت.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعۀ آماری این تحقیق تمامی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران است که به‌صورت نمونه در دسترس تعداد 1920 تماشاگر به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از چارچوب نظری و پرسشنامۀ تحقیق تئودوراکیس و همکاران (2013) استفاده گردید که روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر مدرسان مدیریت ورزشی، روایی سازه آن از روش تحلیل عاملی و پایایی درونی پرسشنامه با استفاده از روش آماری «آلفای کرونباخ» (86/0=α) تأیید شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل مسیر به‌وسیله نرم‌افزارهای SPSS و Amos مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد، کیفیت نتیجه (عوامل مربوط به کیفیت عملکرد تیم­ها و عوامل مربوط به کیفیت مسابقه) با ضریب تأثیر کلی 313/0 بیشترین تأثیر را بر رضایت تماشاگران دارد و همچنین رضایت تماشاگران با ضریب تأثیر کلی 462/0 بر حضور تماشاگران اثرگذار است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش افزایش کیفیت مسابقات و عملکرد تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران می‌تواند سبب افزایش شمار تماشاگران در ورزشگاه‌های فوتبال ایران گردد.
واژه‌های‌کلیدی: رضایت تماشاگران، حضور تماشاگران، لیگ برتر فوتبال ایران، استادیوم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of affecting factors on fans' satisfaction and attendance in Iran football Premier League's stadium

نویسندگان [English]

  • Mehdi Emadi 1
  • Mahtab Nasseh 2
چکیده [English]

Abstract
Objective: Attention to spectators and their satisfaction has numerous benefits for sports clubs around the world. The current research aims to analyze affecting factors on fans' satisfaction and attendance in Iran football Premier League's stadium.
Methodology: The research method was survey based. The statistical society of this study were all of the fans in Iran football Premier League. 1920 fans were selected by Random selection as Research sample.  In the present research, the research questionnaire developed by Theodorakis and et al (2013) was used. Its validity and reliability were assessed by using conventional methods. For the analysis Path Analysis by SPSS and AMOS Software were used.
Results: The results of path Analysis also showed that questionnaire with 0/313 total impact had the greatest impact on the satisfaction among fans. Also, results showed that Satisfaction with 0/462 total impact had the impact on the fans' participation in stadiums.
Conclusion: According to the results of research, improving the match quality and team performance in the Iran football Premier League can increase the number of fans at Iran's stadiums.
Keywords: Spectator's Satisfaction, Spectator's Attendance, Iran Football Premier League's, Stadium

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spectator's Satisfaction
  • Spectator's Attendance
  • Iran Football Premier League's
  • Stadium