تعیین معیارهای اساسی گزینش مربی به روش دلفی فازی و گزینش بهترین مربی با استفاده از تکنیک تاپسیس توسعه‌یافته (مطالعه موردی: باشگاه ورزشی داماش گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد MBA پردیس بین‌الملل دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: انتخاب مربیان زبده مستلزم شناسایی معیارهای اساسی مربیگری است تا با استفاده از آن‌ها مناسب‌ترین فرد برای هدایت یک تیم برگزیده شود. لذا هدف پژوهش حاضر حول دو محور یعنی تعیین معیارهای اساسی گزینش مربی و انتخاب بهترین مربی برای تیم‌های ورزشی قرار گرفت.
روش­شناسی: جهت دستیابی به اهداف پژوهش؛ ابتدا با مطالعات کتابخانه­ای، بیست معیار به‌عنوان معیارهای انتخاب مربی شناسایی گردید و سپس با استفاده از روش دلفی فازی و نظرخواهی از طریق پرسشنامه­ای با طیف پنج­گانه­ی لیکرت از 32 نفر از اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری تربیت‌بدنی دانشگاه گیلان و بر اساس قانون پارتو، یازده معیار که نمرۀ بالای 80/0 کسب کردند به‌عنوان معیارهای اساسی تعیین شدند؛ سپس پرسشنامه­ای تخصصی بر اساس معیارهای اساسی و 3 گزینۀ موردنظر مربیگری از سوی باشگاه داماش گیلان تهیه و میان 5 نفر از تصمیم­گیران اصلی انتخاب مربی باشگاه توزیع و پس از جمع­آوری با استفاده از تکنیک تاپسیس (TOPSIS) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: در پژوهش حاضر پس از شناسایی معیارهای گزینش مربی و تعیین معیارهای اساسی نظیر مهارت­های فنی، مدیریتی و رهبری، ذهنی- روانی، اجتماعی، ارتباطی، ورزشی، انگیزشی، توانایی برنامه‌ریزی، ابتکار و خلاقیت و هوش، سوابق و ویژگی­های شخصیتی؛ ساختار تصمیمی در سه سطح طراحی شد و بر اساس آن فرایند گزینش مربی با بهره­گیری از تکینک تصمیم­گیری چند معیاره تاپسیس توسعه‌یافته انجام گرفت و نتایج نشان داد که گزینۀ مربیگری اول باشگاه (A1) به‌عنوان بهترین مربی انتخاب گردید.
نتیجه­گیری: از ویژگی­های رویکرد پیشنهادی به حداقل رساندن دخالت قضاوت­های ذهنی در گزینش مربی می­باشد؛ همچنین این رویکرد می­تواند تصمیم­گیران و مدیران باشگاه را در شناسایی و تعیین معیارهای اساسی پیش از گزینش مربی یاری رساند و اتخاذ تصمیم جهت گزینش بهترین مربیِ ورزشی بر اساس معیارها و گزینه­های چندگانه را، میسر نماید. همچنین روش پژوهش پیشنهادی را می­توان در سایر تیم­های ورزشی نیز به کار گرفت.
واژه‌های کلیدی: معیارهای اساسی گزینش مربی، روش دلفی فازی، تکنیک تاپسیس، باشگاه ورزشی داماش گیلان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining critical criteria of coach selection by Fuzzy Delphi method and choosing the best coach using developed TOPSIS technique (Case study: Guilan's Damash Sports Club)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Malek Akhlagh 1
  • Nahid Dorostkar Ahmadi 2
  • Mehran Mehdizade 2
  • Naser Akhavan Tavakoli 3
چکیده [English]

Abstract
Objective: Choosing the best coach requires identifying critical criteria or characteristics for leading the team. Therefor the purpose of this paper was based on 2 subjects; determining critical criteria of choosing a coach and selecting the best coach for sport teams.
Methodology: For achieving the research goals; at first, based on library studies, 20 criteria were identified as coach selection criteria. Then by using Fuzzy Delphi method and seeking others' opinion with a five Likert scale questionnaire from 32 masters and the PHD students of physical education of university of Guilan and based on Pareto rule, 11 criteria which achieved scores more than 0.8 were identified as critical criteria. According to 11 critical criteria and 3 coaching alternatives, final questionnaire was prepared and distributed among five decision makers on coach selection in Guilan's Damash Sports Club. After gathering the data, it was analyzed by TOPSIS technique.
Results: After identifying and determining critical criteria such as technical, managerial and leadership, psychology-mental, social, communication, sports and motivational skills, initiative and intelligence, background and personality characteristics, a decision structure was designed in three levels and accordingly a selection process was carried out by using developed TOPSIS MADM technique. Results showed that the first option was selected as the best coach. The proposed approach minimizes subjective judgment in selecting coaches. It also can assist clubs' decision makers and managers to identify and determine the critical criteria before coach selection.
Conclusion: This approach also helps the decision makers to better select the best coach of the sports team by considering several criteria and options. Also, the suggested research methods could be used in other sports.
Keywords: Critical Criteria for Coach Selection, Fuzzy Delphi Method, TOPSIS Technique, Guilan's Damash Sports Club

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Criteria for Coach Selection
  • Fuzzy Delphi Method
  • TOPSIS Technique
  • Guilan's Damash Sports Club