مقایسۀ دیدگاه خبرگان در خصوص موانع جذب حامیان مالی در فوتبال حرفه‌ای ایران

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه گیلان

3 دانشیار دانشگاه تبریز

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسۀ دیدگاه‌ خبرگان در خصوص موانع جذب حامیان مالی در فوتبال حرفه‌ای ایران است.
روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی با نمونه‌ای متشکل از 116 نفر شامل 40 متخصص مدیریت ورزشی، 40 متخصص بازاریابی، 18 مدیرعامل باشگاه و 18 مدیر از حامیان مالی مورد استفاده قرار گرفت. از بین 116 پرسشنامۀ ارسالی به نمونۀ آماری پژوهش 99 پرسشنامه (85 ‏درصد) برگشت داده شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از یک پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده ‏شد که روایی محتوا و صوری آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی دانشگاه‌های ‏مختلف کشور بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون «آلفای ‏کرونباخ» به میزان 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری کروسکال ‏والیس، کلموگروف اسمیرنف و دبلیو‌کندال در سطح معنی‌داری ‏p≤0/05‎‏ ‏استفاده شده است.‏
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اولویت‌بندی پاسخ‌گویان از موانع جذب حامیان مالی در فوتبال ‏حرفه‌ای ایران در قالب شاخص‌های باشگاهی، مدیریتی فوتبال، مربوط به حامی مالی ‏و اجتماعی متفاوت است. همچنین، بین اولویت‌بندی موانع جذب حامیان مالی در فوتبال حرفه‌ای ایران از دیدگاه ‏متخصصان مدیریت ورزشی، متخصصان بازاریابی، مدیران عامل باشگاه‌ها، و مدیران ‏شرکت‌های حامی مالی تفاوت معنی‌داری وجود مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: وجود تفاوت در دیدگاه‌های 4 گروه این مطالعه می‌تواند نشانگر وجود خلأها و فاصله‌های موجود بین دیدگاه آکادمیک و دیدگاه اجرایی در صنعت فوتبال کشور باشد. جهت رفع موانع موجود، ترکیب و استفاده از دیدگا‌ه‌های تمامی گروه‌ها پیشنهاد می‌شود.
واژه‌های کلیدی: حمایت مالی، فوتبال حرفه‌ای ایران، موانع مدیریتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing experts viewpoints about impediments of finding sponsors in ‎Iran’s professional football

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ehsani 1
  • Rahim Ramezaninejad 2
  • Fariba Askarian 3
  • Mehdi Azadan 4
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study was to compare the viewpoints of experts about the impediments of finding sponsors in Iran's professional football.
Methodology: The survey research design was used with a sample size of 116 consisting of 18 club managers, 40 sports management experts, 40 marketing experts, and 18 sponsor managers. Investigator-made questionnaire was used for data collection. Its face and content validity were confirmed by sports management and marketing instructors and its reliability was estimated 0.84 through Cronbach's alpha method. To analyze the collected data, we employed Cruscal-Wallis, Klomogrov-Smirnov, and Kendall's W methods (P≤0.05).
Results: The study showed that respondents prioritized the impediments of ‎finding sponsors in Iran's professional football differently. ‎Further there was a significant difference between the prioritization ‎of impediments of finding sponsors from the point of view of club ‎managers, sports management experts, marketing experts, and ‎sponsor managers.
Conclusion: The differences in viewpoints of the four groups of this study could indicate the gaps between academicians and practitioners viewpoints in football industry of our country. It is proposed to combine and use viewpoints of all groups.
Keywords: Sponsorship, Iran’s professional football, Managerial Impediments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sponsorship
  • Iran’s professional football
  • Managerial Impediments