رابطۀ مهارت ارتباطی با روابط بین فردی مدیران ورزشی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ‌ارشد مدیریت ‌ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

هدف: موقعیت شغلی به شکل چشمگیری تحت تأثیر روابط بین فردی قرار می­گیرد، به طوری که حدود 90 درصد شکست‌های شغلی، به دلیل ناتوانی فرد در برقراری روابط بین فردی اتفاق می­افتد؛ لذا هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مهارت‌های ارتباطی با روابط بین فردی مدیران ورزشی استان گیلان ‌بود.

روش‌شناسی: جامعۀ آماری این پژوهش را مدیران اداره کل، رئیسان و نواب ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها و رئیسان و نواب هیأت­های ورزشی استان گیلان، شامل 121 نفر تشکیل داده بودند. نمونۀ آماری به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد که تعداد 99 پرسشنامه به‌طور کامل وصول گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامۀ مهارت ارتباطی‌ بارتون جی.ای (1990) و پرسشنامه روابط بین فردی سی گُل، اسمیت و موسکا (2001) استفاده گردید. روایی پرسشنامه‌ها توسط10 نفر از مدرسان مدیریت ورزشی کشور به تأیید رسید و پایایی درونی آن‌ها از روش «آلفای کرونباخ» به ترتیب81/0 و 83/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های این پژوهش بین مهارت‌های ارتباطی مدیران با روابط بین فردی مدیران ورزشی استان گیلان رابطۀ مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از  رگرسیون  چندگانه  نشان می‌دهد که مؤلفۀ مهارت کلامی، مهارت ارتباطی، قدرت بیشتری برای پیش‌بینی روابط بین‌فردی مدیران دارد.
نتیجه‌گیری: هر چه مدیران مهارت‌های ارتباطی خود را بهتر تقویت کنند، این امکان را پیدا خواهند کرد که با دیگران بهتر ارتباط برقرار کند، احساسات دیگران را بهتر برانگیزد، افراد را بهتر قانع کند و بر آنان بهتر تأثیر بگذارند و نهایت به دیگران اطمینان خاطر بیشتر دهند. لذا با تقویت و آموزش این مهارت‌ها مدیران می‌توانند در حوزۀ فعالیت مدیریتی خود از عملکرد و موفقیت لازم برخوردار شده و اعتماد مسئولان مافوق، همکاران و زیردستان را نسبت به خود جلب کنند.
واژه‌های کلیدی:مهارت ارتباطی، روابط بین فردی، مدیران ورزشی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between communication skills and interpersonal relationships of sport managers in Guilan province

نویسندگان [English]

  • Javad Hosseini 1
  • Sayed Amad Hosseini 2
  • Morteza Dosti 3
چکیده [English]

Abstract
Objective: one of the problems that managers in sport organizations have paid less attention to is communication skills. Meanwhile, occupational positions are considerably influenced by our interpersonal relations. Approximately 90% of occupational failures occur due to individual inability to make appropriate interpersonal relations. Therefore, the purpose of this study was to examine the relationship between  communication skills and interpersonal relations of sports managers in Guilan province.
Methodology: The population of this research consists of the directors of the Office sports and youth, the heads and Successors of sports and youth cities, the heads and Successors of Guilan sports staff that were 121 persons. All of the statistical samples were considered as equal to the population size and 99 questionnaires have been received. In order to collect data, two questionnaires, The Barton J.A. Communication skills questionnaire (1990) and The Siegel, Smith and Moska (2001) were used. The Validity of the Questionnaires were approved by 10 university lecturers of  Sports Management and the reliability of them also were calculated by cronbach’s alpha and as 0.81 and 0.83. Data analysis was carried out by using Kolmogorov-smirnov, Pearson correlation coefficient and simple multiple regression.
Results: Based on the findings of the research, there is a positive and significant relationship between the Communication skills of the managers and the interpersonal relations of the sport managers in Guilan province. The results of the multiple regression also showed that among the different aspects of the communication skills of the managers, speaking skill variable is more significant than other variables in predicting the interpersonal relations of managers.
Conclusion: If managers strengthen their communication skills they will find it more possible to communicate with other people, inspire their feeling, convince them, impress them, and finally assure them .So managers can improve their performance and succession in their management scope and assure their superior managers, colleagues and subordinates by strengthening and learning these skills.
Keywords: Communication Skills, Interpersonal Relations, Sport Managers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Skills
  • Interpersonal Relations
  • Sport Managers