دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 19، آبان 1398 
تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران

صفحه 42-56

10.22124/jsmd.2019.3790

زهرا احمدی ناطور؛ عباس منصور آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میرخلیلی


طراحی الگوی ارتقای امنیت سالن‌های والیبال ایران

صفحه 101-110

10.22124/jsmd.2019.3793

سید حسن هراتی؛ فریده اشرف گنجویی؛ عبدالرضا امیرتاش؛ زینت نیک آئین