دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 20، زمستان 1398، صفحه 1-200 
2. رابطه بین شخصیت برند با وفاداری طرفداران تیم‌های فوتبال

صفحه 20-31

طاهره ابراهیمی پور؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مازیار کلاشی


3. ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی

صفحه 34-50

احسان محمدی ترکمانی؛ محمدمهدی رحمتی؛ بهنام نقی پور گیوی؛ رضا شربت زاده


6. مدیریت بلیت فروشی: تحلیل عوامل مؤثر بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 88-104

سمیرا فیضی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید محمد حسین رضوی؛ رضا اندام


9. چارچوب تأمین مالی فدراسیون های ورزش های پایه با محوریت خودکفایی

صفحه 41-50

زهرا تسلیمی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلیزاده؛ محمد حسن پاسوار