دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 20، دی 1398، صفحه 1-200 
ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی

صفحه 34-50

10.22124/jsmd.2019.3796

احسان محمدی ترکمانی؛ محمدمهدی رحمتی؛ بهنام نقی پور گیوی؛ رضا شربت زاده


چارچوب تأمین مالی فدراسیون های ورزش های پایه با محوریت خودکفایی

صفحه 41-50

10.22124/jsmd.2019.3800

زهرا تسلیمی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلیزاده؛ محمد حسن پاسوار