طراحی الگوی ارتقای امنیت سالن‌های والیبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی

چکیده

هدف: نظر به این که امنیت برگزاری مسابقات والیبال از اهمیت بالایی برخوردار است، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارتقای امنیت سالن‌های والیبال ایران انجام شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی اکتشافی بود که تعداد 115 نفر از مدیران و دست‌اندرکاران سالن‌های والیبال ایران، رؤسا و کارشناسان هیئت‌های والیبال استان‌ها و نیز اساتید متخصص در زمینه اماکن و رویدادهای ورزشی و خشونت و پرخاشگری به پرسشنامه‌ی تعدیل یافته امنیت ورزشگاه (فرجی، 1393) پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده روش‌های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که الگوی امنیت سالن‌های والیبال ایران حول چهار محور اصلی شامل مدیریت و برنامه‌ریزی مسابقه، حفاظت فیزیکی ورزشگاه، زیرساختار و پرسنل و کارکنان به ترتیب با بارهای عاملی 94/0، 84/0، 84/0 و 83/0 قرار می‌گیرد. همچنین عامل فرعی فناوری بیشترین بار عاملی (89/0) را برای زیرساختار ، عامل فرعی کنترل مواد سمی و شیمیایی ورزشگاه بیشترین بار عاملی (91/0) را برای حفاظت فیزیکی، عامل فرعی آموزش و تمرین بیشترین بار عاملی (85/0) را برای پرسنل و کارکنان و در نهایت عامل فرعی مدیریت ریسک و بحران بیشترین بار عاملی (87/0) را برای مدیریت و برنامه‌ریزی مسابقه داشت. 
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج باید بیان کرد که توسعه امنیت سالن‌های والیبال کشور در گرو مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح قرار دارد. به همین دلیل توجه بر مفاهیم عملیاتی مدیریت بحران، مدیریت ارتباطات و تعاملات، کیفیت خدمات روز مسابقه و نیز اقدامات فرهنگی از الزامات مؤثر در حوزه امنیت سالن‌های والیبال ایران است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a security enhancement Model for Iranian Volleyball halls

نویسندگان [English]

 • Seyed Hasan Harati 1
 • Farideh Ashrafi Ganjouei 2
 • Abdoreza Amirtash 3
 • Zinat Nikaeen 4
1 Assistant professor, Islamic Azad University, Naghadeh branch
2 Associate Professor, Sport management,physical Education ,Azad University Tehran branch
3 Assistant Professor, Islamic Azad University
4 Assistant Professor, Islamic Azad university
چکیده [English]

Objective: As the security of holding volleyball matches is very important, the purpose of this study was to design a model for enhancement of the security of Iranian volleyball halls.
Methodology: The present study was a descriptive-exploratory study that 115 people from Iranian volleyball halls managers and authorities, heads and experts of volleyball associations of provinces, as well as university professors who were expert in the field of sport events and facility, and violence and aggression, responded modified stadium security questionnaire (Faraji, 2014). The collected data were analyzed using exploratory and confirmatory factor analysis.
Results: The results showed that the Iranian volleyball halls’ security stand on around four principal areas including match planning and management, physical protection of stadium, infrastructure and personnel respectively with 0.94, 0.84, 0.84 and 0.83 factor loadings. Also, the technology has the most factor loading (0.89) for the infrastructure, the toxic and chemical control of stadium has the most factor loading (0.91) for the physical protection, training and practice has the most factor loading (0.85) for personnel and staff, and finally, the risk and crisis management has the most factor loading (0.87) for match management and planning.
Conclusion: According to the results, the development of security in Iran's volleyball halls depends on proper management and planning. For this reason, paying attention to the operational concepts of risk and crisis management, communication and interactions management, quality of match day services and cultural activities are necessary requirements in the field of security of Iranian volleyball halls.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security
 • Volleyball hall
 • Violence
 • Aggression
 • model design
 • Ø Asadi, Hasan , Pournaghi, Amin, Eftekhari, Ebrahim, & Fallahi, Ahmad. (2015). The Study of Objective Dimensions of Security in Iran Sport Tourism and the Role of Sport Organizations in Providing and Developing Security. Journal of Sport Management, 7(1), 1-15. [Persian]
 • Ø Azadan, Mehdi. (2016). Designing the Crowd Management Model for Iran's Football Premiere League with Mixed Method. Ph.D. [Persian]
 • Ø Brechbühl, Alain, Schumacher Dimech, Annemarie, & Seiler, Roland. (2017). Policing Football Fans in Switzerland—A Case Study Involving Fans, Stadium Security Employees, and Police Officers. Policing: A Journal of Policy and Practice.
 • Ø Cieslak, Thomas J. (2009). Match Day security at Australian Sport Stadia: A case study of eight venues. Event Management, 13(1), 43-52.
 • Ø Delavar, Ali, Ahmadvand, Ali Mohammad , & Rezaei, Ali Mohammad. (2008). Psychometric Properties of Tehran Security Sentiment Scale (TFSS). Daneshvar Behvar Monthly Journal, 28, 49-62. [Persian]
 • Ø Elahi, Alireza, & Pouraghaei Ardakani, Zahra. (2004). A Comparison Between Iran Soccer Stadiums Condition and European Standards. Harakat, 19, 63-80. [Persian]
 • Ø Faraji, Rasoul. (2014). Security enhancement model for the Iranian football stadiums. (PhD Dissertation), University of Guilan. [Persian]
 • Ø Hall, Stacey A. (2010). Sport event safety and security: The importance of training your people. Security, 47(6).
 • Ø Hall, Stacey, Cooper, Walter E, Marciani, Lou M, & McGee, Jim. (2012). Security management for sports and special events: An interagency approach to creating safe facilities: Human Kinetics.
 • Ø Hall, Stacey, Marciani, Lou, & Cooper, Walter. (2008). 2008 North American Society for Sport Management Conference (NASSM 2008).
 • Ø Hematinezhad, MehrAli , Taylor, Tracy , Gholizadeh, Mohammad Hassan, & Faraji, Rasoul  (2016). Prioritizing Factors Affecting the Security of Iranian Football Stadiums Using Analytical Hierarchy Process. Journal of Sport Management, 8(1), 69-85. [Persian]
 • Ø IranStudentNewsAgancy. (2012). Volleyball Disputes Not All / Players and spectators clash with agents in Saipa & Kale.   https://www.isna.ir/news/91101006467 [Persian]
 • Ø ISNA-NewsAgancy. (2017). Players and Spectators in Volleyball Premier League. https://www.isna.ir/news/96090804437 [Persian]
 • Ø Kargar, Gholam Ali, Ghafuri, Farzad , Moghadam, Mohammadi, & Moradi Sayasar, Gholamreza. (2017). Presentation of Patterns of Factors Affecting the Safety of Iranian Sports Events. Journal of Social Discipline, 8(4), 157-190. [Persian]
 • Ø Khodadadi, Mohammad Rasoul, Yousefi, Saeed, Rezaie, Saeed, & Jamali, Ali. (2014). JSociological Factors of Violence and Aggression among Football Spectators (from Tabriz Football Spectators Point of View). Strategic Studies on Youth and Sports, 13(23), 147-157. [Persian]
 • Ø Lubisco, Robyn. (2011). NCAA Division I Basketball Facility Managers' Perceptions of Terrorism.
 • Ø Mil, Halil Ibrahim, Sanli, Savas, Yildirim, Ali, & Domac, Sezer. (2015). Interprofessional education model for sport security professionals in turkeY. European Scientific Journal, 11(8).
 • Ø Mohamad Kazemi, Reza, Sheykh, Mahmoud, Shahbazi, Mehdi, & Rasekh, Nazanin. (2008). The Study Of Effective Factors In Hooliganism Of Soccer Fans After Iran Darby (Fans’points Of View). Research On Sport Science, 5(17), 101-114. [Persian]
 • Ø Mohseni, Reza Ali. (2009). Sociological Analysis of Social Security and Its Role in Crime Reduction. Journal of Law and Order Security(4), 1-23. [Persian]
 • Ø Naderiyan Jahromi, Masood, Poorsoltanzarandi, Hosein, & Rohani, Elham (2013). Recognizing Security Indicators and Standards of Sport Facilities. Journal of Sport Management, 5(3), 21-36. [Persian]
 • Ø Nasri, Ghadir. (2002). The Meaning and Elements of Sociology of Security. Strategic Research Journal, 26, 112-133. [Persian]
 • Ø NemnakNewsAgancy. (2016). Players and Spectators in Volleyball Premier League.   p38655،http://namnak.com [Persian]
 • Ø Pantera, MJ, Accorsi, Robert, Winter, Christa, Gobeille, Ross, Griveas, Spyros, Queen, Daniel, Domanoski, Beth. (2003). Best practices for game day security at athletic and sport venues. The Sport Journal, 6(4), 1-6.
 • Ø Praditsathaporn, Suriya, Kaviya, Somkuan, & Yupapin, Preecha P. (2010). Sport safety improvement using security camera without audience privacy violation. Procedia-social and behavioral sciences, 2(1), 62-67.
 • Ø Rahimi, Ghasem, Amirtash, Ali Mohammad, & Khabiri, Mohammad (2003). A Study Of Effective Factors In Safty Management Of Soccer Stadiums In Iran. Research On Sport Science, 1(4), 39-52. [Persian]
 • Ø Rahmati, Mohamad Mehdi , & Mohseni Tabrizi, Alireza (2003). The Impacts Of Social Factors On Violence And Aggression Of Soccer Fans ; A Survey In Tehran. Olympic, 3(2), 77-91. [Persian]
 • Ø Ramin Mehr, Hamid, & Charstad, Parvaneh. (2013). Quantitative Research Method Using Structural Equation Modeling (LISREL Software). Tehran: Termeh Publications. [Persian]
 • Ø Ranjan, W, & Anupa, J. (2015). The Problem of Violence and Human Right violation in Global Sport. International Journal of Social Science and Entrepreneurship, 4(4), 215-226.
 • Ø Sadat al-Husseini, Mehdi. (2014). Comparison of Spectators and Officials' Viewpoints on Security Management at Azadi Stadium,. Ministry of Sport and Youth Strategic Studies, 23, 159-168. [Persian]
 • Ø Sohrabi, Arezoo, Sohrabi, Roya, & Shah Hosseini, Mohammad Ali (2014). The Need to Pay Attention to Human Resource Training and Development in Organizations. Paper presented at the Second International Conference on Managing Challenges and Solutions, Tehran. [Persian]
 • Ø Tarmizi, Nor Razireen Ahmad, Ridzuan, AZ, Harun, Abdul Latif, Ismail, Ariffin, Hai Liaw, JO, & Zainol, Noor Azmi Mohd. (2017). Exploring Risk Behaviour towards Safety and Security Organization. International Journal of Advanced Scientific Research and Management, 2(6).
 • Ø Yusoff, Nur Hafizah. (2015). Relationship between Situational Factors and Deviant Behaviour among Football Spectators in Malaysia. International Journal of Arts and Commerce, 4(1).
 • Ø Yusoff, Nur Hafizah. (2016). Types of deviant behavior among football fans in Malaysia. Mediterranean journal of social sciences, 7(1 S1), 59