دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 18، مرداد 1398، صفحه 1-250 
طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی

صفحه 1-21

10.22124/jsmd.1970.3439

علی صابری؛ قدرت الله باقری؛ حمید رضا یزدانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد حسین قربانی


چالش‌های مدیریت جمعیت لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 82-95

10.22124/jsmd.1970.3451

محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد خبیری؛ مهدی آزادان


تحلیل تماتیک الگوی فرهنگ ورزش در ایران

صفحه 118-128

10.22124/jsmd.2019.3723

عباس قشمی میمند؛ محمد پورکیانی؛ محمدمهدی رحمتی