دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1393 
2. مدلی برای راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی

صفحه 51-68

هاشم کوزه‌چیان؛ محمد احسانی؛ سید مرتضی عظیم‌زاده؛ اسدا... کردنائیج؛ برندا پیتز


3. تدوین الگوی اثربخشی فدراسیون‌های منتخب ورزشی عراق

صفحه 35-49

رحیم رمضانی‌نژاد؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ حسین عیدی؛ آکوابراهیم فقی محمود


5. شناسایی، وزن‌دهی و اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشگاه‌های ورزشی

صفحه 83-98

شهرام شفیعی؛ مهدی کهندل؛ مهدی منتظرعلیه؛ غلام رضا رادی‌نیا