شناسایی، وزن‌دهی و اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشگاه‌های ورزشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، وزن‌دهی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشگاه‌های ورزشی تهران بود.
روش‌شناسی: فرایند انجام پژوهش در این مطالعه در دو مرحله صورت پذیرفته است. در مرحله اول، شاخص‌ها و زیرشاخص‌های ارزیابی عملکرد باشگاه‌های ورزشی از طریق مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، با نظرخواهی از 15 خبره، شامل اساتید، متخصصان، کارشناسان و صاحبنظران در مدیریت ورزشی و به کمک روش تصمیم‌گیری دلفی شناسایی شده است. در این مرحله، 6 شاخص و 33 زیرشاخص تعیین گردیدند. در مرحله دوم، وزن نسبی و رتبه هریک از شاخص‌ها و زیرشاخص‌های شناسایی شده در مرحله قبل، از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با نظرخواهی از 57 تن از اساتید مدیران باشگاه‌های شهر تهران به‌کمک نرم افزار Expert Choice محاسبه شده است.
یافته‌ها: نتایج یافته‌های پژوهش نشان داد، مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشگاه‌های شهر تهران به ترتیب منابع انسانی، منابع مالی، منابع کالبدی و تجهیزاتی، محیط برنامه‌ریزی، سازماندهی و ارزیابی، امور فنی و ورزشی، و محیط حقوقی می‌باشند. همچنین مهمترین زیرشاخص‌های کلی نیز به ترتیب شامل ثبات مدیریتی، ثبات مربیگری، میزان دستمزد پرداختی به بازیکن، مربی و کارمندان، کمیت و کیفیت کادر تخصصی باشگاه و تعیین استانداردهای ارزیابی عملکرد بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت بالای منابع به عنوان مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشگاه‌های شهر تهران، توجه به منابع در این باشگاه ها باید در اواویت قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: شاخص، ارزیابی عملکرد، باشگا‌های ورزشی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification, prioritization, and weighting of performance evaluation indexes of sports clubs

نویسندگان [English]

  • Sharam Shafiee
  • Mehdi Kohandel
  • Mehdi Montazerelay
  • Gholamreza Radinia
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of the present study was to identify, prioritize, and weight performance evaluation indexes of sports clubs.
Methodology: This research was carried out in two steps. In the first step, indexes and sub-indexes of performance evaluation were recognized through consulting literature review and background of research, and 15 sport management experts and professors using Delphi process. In this step 6 indexes and 33 sub indexes were identified. In step two, relative weight and rank of each of indexes and sub indexes which were recognized in pervious step were analyzed in expert choice software with analytic hierarchy process (AHP) technique taking into consideration the views of 57 professors and club managers in Tehran.
Results: Results showed that the most important indexes to evaluate the performance of the clubs in Tehran were human resources, financial resources, physical resources and equipment, environment, planning, organization and evaluation, technical affairs and sports, and the environment respectively. Also, most general sub-indexes were managerial stability, coaching stability, wages paid to players, coaches and staff, and quality of specialized staff club, set standards of performance evaluation respectively.
Conclusion: Due to the importance of the most important indexes of the clubs in Tehran, according to sources at the club should be a priorit.
Keywords: Analytic hierarchy process, Index, Performance evaluation, Sport clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic hierarchy process
  • Index
  • Performance evaluation
  • Sport clubs