بازاریابی در باشگاه‌های خصوصی و دولتی آمادگی جسمانی و ایروبیک: نقش کیفیت خدمات، رضایتمندی و وفاداری مشتریان

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: با توجه به نقش حیاتی ارائۀ خدمات با کیفیت در بقا و سودآوری باشگاه‌های ورزشی، این پژوهش با هدف مقایسۀ کیفیت خدمات، رضای‌مندی و وفاداری مشتریان باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک خصوصی و دولتی شهرستان سبزوار انجام شد.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر علّی مقایسه‌ای بود و جامعۀ آماری آن کلیۀ مشتریان زن باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک خصوصی و دولتی شهرستان سبزوار بودند. از این تعداد 341 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامۀ استاندارد چین لیو (2008) استفاده شد که روایی محتوایی و صوری آن را استادان متخصص تایید کردند و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد (98/0=α).
یافته‌ها: بررسی یافته‌های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین کیفیت ارائۀ خدمات و مولفه‌های آن از جمله اعتماد، پاسخگویی، اطمینان و همدلی در باشگاه‌های خصوصی و دولتی وجود دارد (05/0α≤). همچنین بین رضایتمندی مشتریان از باشگاه و مولفه‌های ظاهر باشگاه، پرسنل، راحتی و تسهیلات و تجهیزات تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/0α≤). همچنین یافته‌ها در مولفۀ وفاداری و نیز خرده‌مقیاس‌های آن (نگرشی و رفتاری) تفاوت معنی‌داری بین مشتریان باشگاه‌ها نشان دادند (05/0α≤).
نتیجه‌گیری: با عنایت به یافته‌های پژوهش حاضر، ضروری است تا مسئولان و مدیران در جهت تحقق رضایت بیشتر مشتری و سودآوری مستمر باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک خصوصی و دولتی، با تعهد به قول‌های داده شده و ارائۀ خدمات ملموس‌تر به مشتریان شرکت‌کننده، نقش بارزتری را به منظور ارتباط بهتر با مشتری ایفا کنند.
واژه‌های کلیدی: بازاریابی ورزشی، خدمات، باشگاه‌های ورزشی، مشتریان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marketing in private and public fitness and aerobic clubs:The role of service quality, customer satisfaction and loyalty

نویسندگان [English]

  • Reza Andam
  • Rahimeh Mehdizadeh
  • Mozhgan Aliabadi
چکیده [English]

Abstract
Objective: Considering the vital role of quality services in survival and profitability of sports clubs, the purpose of this study was the comparison of service quality, customer satisfaction and loyalty in private and public fitness and aerobic clubs in Sabzevar city.
Methodology: The study was a comparative one, and the statistical population included all female costumers of fitness and aerobic centers in Sabzevar from which 341 participants were selected randomly. To gather information, we used a standard questionnaire by Liu (2008). Content validity of the questionnaire was determined by experts and reliability was measured through Cronbach’s alpha coefficient (α =0/98).
Results: Survey findings showed that there was a significant difference between private and public fitness and aerobic clubs in service quality including its components such as reliability, responsiveness, assurance and empathy. Also, a significant difference was observed between customer satisfaction of private and public clubs and components of corporate image, personnel, convenience and equipment in private and public clubs. There was also a significant difference between customer loyalty and its components (attitudinal loyalty and behavioral loyalty) in Private and Public clubs.
Conclusion: According to our research findings, fitness and aerobic club managers should play a greater role in customer satisfaction by sticking to their promises and providing more tangible services in order to attract loyal customers.
Keywords: Customers, Services, Sport clubs, Sport marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customers
  • Services
  • Sport clubs
  • Sport marketing