تحلیل کانونی رابطه حمایت اجتماعی و بی‌انگیزگی دانش‌آموزان در فعالیت‌های تربیت‌بدنی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از این پژوهش تحلیل کانونی رابطۀ حمایت اجتماعی و بی‌انگیزگی دانش‌آموزان دوم و سوم متوسطه از مشارکت در فعالیت‌های تربیت‌بدنی مدارس بوده است.
روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی همبستگی و از نوع پیمایشی است که به شکل میدانی انجام شده است. 381 نفر از دانش آموزان کلاس های دوم و سوم مقطع متوسطۀ شهرستان بوکان به روش تصادفی، خوشه ای، چندمرحله ای به عنوان نمونه‌های آماری انتخاب شدند و مقیاس رفتار بین‌فردی پلیتر و همکاران (2008) با پایایی (81/0=α) و پرسشنامۀ بی انگیزگی در تربیت بدنی شن و همکاران (2010) با پایایی (78/0=α) را پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی کانونی (بنیادی) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که حمایت از استقلال با ارزشمند نبودن فعالیت‌ها (130/0=r؛ 05/0>p) و جذاب نبودن فعالیت‌ها (166/0=r؛ 05/0>p) رابطۀ منفی و معنی‌داری دارد. حمایت از شایستگی با کمبود توانایی (135/0=r؛ 05/0>p)، تلاش ناکافی (133/0=r؛ 05/0>p)، ارزشمند نبودن فعالیت‌ها (197/0=r؛ 01/0>p) و جذاب نبودن فعالیت‌ها (202/0=r؛ 01/0>p) رابطۀ منفی و معنی‌داری دارد و حمایت از تعلق با کمبود توانایی (110/0=r؛ 05/0>p)، تلاش ناکافی (108/0=r؛ 05/0>p)، ارزشمند نبودن فعالیت‌ها (157/0=r؛ 01/0>p) و جذاب نبودن فعالیت‌ها (178/0=r؛ 01/0>p) رابطۀ منفی و معنی‌داری دارد. همچنین، تحلیل کانونی یک مجموعۀ معنی‌دار را بین حمایت اجتماعی و بی‌انگیزگی دانش‌آموزان نشان داد که در آن، مجموعۀ حمایت اجتماعی 19 درصد از تغییرات مجموعۀ بی‌انگیزگی را تبیین می‌کند.
نتیجه‌گیری: دبیران تربیت‌بدنی که محیط حمایتی برای دانش‌آموزان فراهم کنند، می‌توانند بر بی‌انگیزگی دانش‌آموزان تاثیر بگذارند و مشارکت آنان را در فعالیت‌های تربیت‌بدنی افزایش دهند.
واژه‌های کلیدی: انگیزش، حمایت اجتماعی، تربیت‌بدنی، تحلیل کانونی‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Canonical correlation of the relationship between social support and students’ lack of motivation in physical education activities

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mazyari
  • SayedMohammad Kashef
  • MirHassan SeyedAmeri
چکیده [English]

Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate the canonical correlation of the relationship between the social support and absence of motivation of 2nd and 3rd grade high school students in physical education activities.
Methodology: The method of study was descriptive–correlation, and field survey. 381 students among 2nd and 3rd high school students of Bookan city were chosen through multi-level cluster random sampling. They filled in interpersonal behavior scale of Pelletier et.al (2008) with the reliability (α=.81), and questionnaire of absence of motivation in physical education of Shen et.al (2010) with reliability (α=.78). Data was analyzed with Canonical Correlation method.
Results: The results showed that there was a negative significant relationship between autonomy support with insufficient values of activities (r=-0.130, p≤0.05), and unappealing activities (r=-0.166, p≤0.05). Competence support had a negative significant relationship with deficient ability (r=-0.135, p≤0.05), deficient effort (r=-0.133, p≤0.05), insufficient values of activities (r=-0.197, p≤0.01), and unappealing activities (r=-0.202, p≤0.01). Relatedness support had a negative significant relationship with deficient ability (r=-0.110, p≤0.05), deficient effort (r=-0.108, p≤0.05), insufficient values of activities (r=-0.157, p≤0.01), and unappealing activities (r=-0.178, p≤0.01). Also, canonical correlation showed a significant set between social support and students’ lack of motivation, that is, set of social support predicted set of students’ lack of motivation (0.19).
Conclusion: Physical education teachers, who provide supportive environment for students, can influence students’ motivation, and increase their participation at physical education activities.
Keywords: Canonical correlation, Motivation, Physical education, Social support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canonical correlation
  • Motivation
  • physical education
  • Social support