ابطۀ استرس سازمانی و عملکرد اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران در رویدادهای بین‌المللی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطۀ استرس سازمانی و عملکرد اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران در رویدادهای بین‌المللی بود.
روش‌شناسی: جامعۀ آماری تحقیق چهل نفر از بانوان تکواندوکار تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حاضر در اردوهای تدارکاتی برای شرکت در رقابت های بین المللی در سال 1391 بود که تمام آن ها به طور کل شمار برای نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامۀ اطلاعات فردی و استرس سازمانی محقق‌ساخته استفاده شد که روایی آن‌ها به تایید متخصّصیان رسید و پایایی آن‌ها در یک مطالعۀ مقدماتی با حضور سی ورزشکار با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، تی تک نمونه‌ای، رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم‌افزارSpss استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان استرس سازمانی در بین بانوان تیم ملی در حد بالا قرار دارد (86/20=t، 05/0≥p). بین استرس سازمانی و عملکرد اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران در رویدادهای بین المللی رابطۀ معنی‌دار معکوس وجود دارد (732/0=r، 05/0≥p). همچنین از بین مولفه‌های استرس سازمانی، عوامل تیمی (456/2=t، 05/0≥p) و محیطی (106/2=t، 05/0≥p) قابلیت پیش‌بینی عملکرد اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران را در رویدادهای بین المللی دارند. اما عوامل رهبری (770/0=t، 05/0>p) و فردی ( P>1/793, t=0/770) چنین قابلیتی را ندارند.
نتیجه‌گیری: با توجه به بالا بودن سطح استرس سازمانی در بانوان تکواندوکار و تاثیر منفی آن بر عملکرد آن‌ها، شناخت دقیق و مهار آن زیر نظر مسئولان فدراسیون تکواندو ضروری به نظر می‌رسد.
واژه‌های کلیدی: استرس سازمانی، تکواندو، بانوان، رویدادهای بین المللی‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational stress and performance of members in Iranian national female's taekwondo team at the international events

نویسندگان [English]

  • Loghman Keshavarz
  • Neda Qyasvnd
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study was to determine the relationship between organizational stress and performance of members in Iranian National Female's Taekwondo team at the international events.
Methodology: The population of the study was 40 females from Iran national taekwondo team, teenagers, youth and adults, present in the preparatory camp preparing to participate in the international competitions in 2012. The sample of this study was chosen purposefully (n=40). To achieve the research objectives, self-made questionnaire of organizational stress was used as the investigation tool. The questionnaire validity was confirmed by experts and its reliability calculated in a pilot study with 30 subjects which turned out to be 0.87. In order to achieve the research purposes, the descriptive and inferential statistics methods such as Kolmogorov-Smirnov, multivariate regression, Pearson correlation coefficient, single-sample T-test with the help of SPSSS.V.18 software were used.
Results: The findings showed that organizational stress was in a high level among Iran members of female taekwondo team (t=20.86, p≤0/05). There was an inverse significant correlation between organizational stress and performance of athletes (r=-0.732, p≤0/05). In organizational stress, the environmental (t=2.106, p≤0/05) and team (t=2.456, p≤0/05) factors could predict the performance of athletes at the international events. But the leadership (t=-0.770, p0/05) and individual (t=1.793, p0/05) factors could not predict the performance of athletes at the international events.
Conclusion: Due to the high level of organizational stress and its negative impact on performance of female taekwondo players, it seems organizational stress should be recognized and controlled by authorities of the federation of Taekwondo.
Keywords: Female, International events, Organizational stress, Taekwondo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female
  • International events
  • Organizational stress
  • Taekwondo