بررسی معیارهای محوطه‌سازی بیرونی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهری

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی معیارهای مهم محوطه‌سازی بیرونی در طراحی و ساخت اماکن و فضاهای ورزشی شهری، از دیدگاه استادان شهرسازی (گرایش طراحی شهری) سراسر کشور است.
روش‌شناسی: روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و از نوع زمینه‌یابی است که جمع‌آوری اطلاعات آن به صورت میدانی بوده است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور در رشتۀ شهرسازی (گرایش طراحی شهری) با مرتبۀ علمی استادیار و بالاتر به تعداد 37 نفر بود که از این میان بر اساس جدول تعیین حجم نمونۀ مورگان مجموعا 33 استاد به‌صورت تصادفی به عنوان نمونۀ آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که پس از تایید روایی، پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان 83%، به دست آمد و با توزیع آن در میان نمونه‌های پژوهش به صورت ارسال به پست الکترونیکی استادان، داده‌ها جمع‌آوری شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی مانند فراوانی، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی از آزمون‌های کلموگراف اسمیرنوف و t تک نمونه ای استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که از دیدگاه استادان شهرسازی (گرایش طراحی شهری) سراسر کشور، تمامی شاخص‌های محوطه‌سازی بیرونی مورد بررسی در این پژوهش که شامل ابعاد کالبدی، اجتماعی، فعالیتی و معنایی است، در محوطه‌سازی بیرونی اماکن و فضاهای ورزشی شهری مهم و تاثیر گذارند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که اگرچه دیدگاه‌های ارائه شده در زمینۀ این موضوع در بسیاری از موارد واجد جنبه‌هایی مشترک بوده‌اند، اما با تثبیت اهمیت نقش‌های کالبدی، اجتماعی، فعالیتی و معنایی محوطه‌های بیرونی اماکن و فضاهای ورزشی (در قالب یک نوع فضای عمومی)، تاکید بسیار بر رویکردهای تامین امنیت، ایجاد فضاهای مناسب و کافی، امکان انجام فعالیت‌های متنوع و ایجاد سرزندگی و مفرح بودن در این‌گونه فضاهاست.
واژه‌های کلیدی: محوطه‌سازی بیرونی، فضاهای عمومی، طراحی شهری، اماکن و فضاهای ورزشی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of exterior landscaping criteria in the design and construction of urban sports centers

نویسندگان [English]

  • Sayed Mohammad Hosain Razavi
  • Aadeleh Azimi Delarestaghi
چکیده [English]

Abstract
Objective: In the third millennium, public spaces like the exterior landscape of sport centers have become a place for social and cultural interactions, and recreation activities have attracted the attention of urban designers. The purpose of the present study was to study the factors of exterior landscaping in design and construction of urban sport places and spaces by surveying the attitudes of urbanization faculty members in Iran.
Methodology: The research method was descriptive. Data was collected through field study. Statistical population included all faculty members of governmental universities in the urbanization (urban design specialty) field who were at least assistant professors (N=37). Thirty three faculty members were randomly selected as the sample by Morgan table. The instrument was a researcher made questionnaire. The validity was confirmed, and the reliability was acceptable (Cronbach α=0.83). The questionnaires were distributed and collected by online correspondence. For data analysis, descriptive statistical (frequency, minimum, maximum, mean, standard deviation) and inferential statistics (Kolmogorov Smirnov test and one-sample t-test) were used.
Results: Results showed that the dimensions such spatial, social, activity and semantic were identified as significant factors of exterior landscaping influential in the design and construction of urban sports places.
Conclusion: Results of this study showed that although those mentioned views have some aspects in common, considering the importance of the spatial, social, activity and semantic roles of exterior landscaping of sport centers (in the form of public spaces), they should put their emphasis on various approaches such as providing security, sufficient and proper sites, possibility of various activities and creating vitality and vibrancy in those places.
Keywords: Exterior landscaping, Public spaces, Urban design, Sports places.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exterior landscaping
  • Public spaces
  • Urban design
  • Sports places