ضرورت و امکان سنجی بکارگیری رویکرد تلفیقی در برنامۀ درسی تربیت‌بدنی دوره ابتدایی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف عمدۀ این پژوهش ضرورت و امکان سنجی به کارگیری رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت بدنی مقطع ابتدایی است.
روش‌شناسی: جامعۀ آماری این پژوهش را 18 نفر از استادان و صاحب نظران رشتۀ علوم تربیتی با گرایش برنامه ریزی درسی و 21 نفر از استادان و صاحب نظران رشتۀ تربیت بدنی با گرایش مدیریت و برنامه ریزی و آشنا به برنامه درسی تربیت بدنیِ دانشگاه های دولتی شهر تهران تشکیل می دهند که به صورت نمونه گیری هدفمند یا مبتنی بر هدف انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامۀ محقق ساختۀ 25 سوالی جمع آوری شده و با استفاده از دو روش آماری خطی لگاریتمی و t تک نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشن داد که دیدگاه متخصصان با توجه به جنسیت و میزان موافقت آنان نسبت به تدوین برنامۀ درسی تربیت بدنی به صورت تلفیقی معنی‌دار است و دیدگاه متخصصان با توجه به سابقه تدریس و تعامل این سه عامل معنی‌دار نیست. همچنین از دیدگاه متخصّصان امکان تلفیق برنامه درسی تربیت بدنی با تمام دروس مقطع ابتدایی در پنج مولفه از مولفه‌های برنامه‌ریزی درسی (اهداف، انتخاب محتوا، سازماندهی محتوا، روش تدریس و تجربیات یادگیری) معنی‌دار است.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش از نظر متخصّصان با توجه به عامل جنسیت و میزان موافقت می‌توان برنامه درسی تربیت بدنی را به صورت تلفیقی تهیه و تدوین نمود و با توجه به عامل سابقه تدریس و تعامل سه عامل تهیۀ برنامه درسی تربیت بدنی به‌صورت تلفیقی از نظر متخصّصان اختلاف نظر وجود دارد. همچنین از نظر متخصصان با توجه به مولفه‌های برنامه ریزی درسی می‌توان برنامه درسی تربیت‌بدنی را به صورت تلفیقی تهیه و تدوین نمود.
واژه‌های کلیدی: تلفیق، برنامه درسی تلفیقی، تربیت بدنی، برنامه درسی تریت بدنی تلفیقی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity and feasibility of the adoption of an integrated approach in elementary school physical education curriculum

نویسندگان [English]

  • Hamideh Yaghoti
  • Mohammad Javadipour
  • Aliakbar Khosravi
چکیده [English]

Abstract
Objective: The main purpose of this research is to assess the necessity and feasibility of the use of integrated approach in elementary school physical education curriculum.
Methodology: The statistical population of this research contained teachers and experts of education with curriculum development specialty (18 persons) and teachers and experts of physical education with management specialty (21 persons) in state universities of Tehran, all of whom were selected objectively. All needed information was gathered through a researcher made questionnaire consisting of 25 questions. All gathered data were analyzed with both linear-algorithm & T-solo sample statistical methods.
Results: the results gained through linear-algorithm method showed that experts agreed upon adopting an integrated physical education curriculum considering gender and their agreement. Also there was a difference between experts’ viewpoint in rendering an integrated physical education curriculum and confliction of state of agreement, gender and teaching background. Results gained through T-solo sample showed that all five indicators of physical education curriculum (goals, choosing content, organizing the content, teaching method and learning experiences) were possible to prepared and codify physical education curriculum in an integrated style.
Conclusion: Based on experts’ points of view, given considering gender and degree of agreement, physical education curriculum can be prepared for the integration. Also, given the teaching experience and interaction of three factors in the curriculum, there were different views offered by experts. Experts views showed that it would be possible to prepare and codify integrated physical education curriculum.
Keywords: Integrated curriculum, Integrated physical education curriculum, Physical education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated curriculum
  • Integrated physical education curriculum
  • physical education