بررسی موانع سرمایه‌گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

چکیده

چکیده:
هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری در ورزش از دیدگاه مالکان باشگاه‌های خصوصی در استان آذربایجان شرقی است.
روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته اجرا شده است که روایی آن را متخصصان تایید کردند و اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ 91/0 درصد تایید شد. جامعۀ آماری این پژوهش، موسسان باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان آذربایجان شرقی بودند که طبق جدول مورگان 172 نفر آنان به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های کلموگروفاسمیرنف، ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس فریدمن در سطح 05/0 = α استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی است، رابطۀ منفی و معنی‌داری بین موانع مربوط به امور بانکی (38/0 = r و 041/0=p) و موانع استفاده از ظرفیت‌های بالقوه (26/0 = r و 05/0=p) با میزان سرمایه‌گذاری ورزشی خصوصی در استان آذربایجان‌ شرقی وجود دارد. همچنین غیر از بخش موانع مربوط به امور بیمه‌ای، تفاوت معنی‌داری بین اولویت موانع مختلف از دیدگاه صاحبان سرمایه وجود دارد، ولی موانع بانکی مهم ترین مانع موجود است.
نتیجه‌گیری: با کاهش موانع مربوط به امور اقتصادی و بانکی به عنوان مهم‌ترین مانع و با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه می‌توان بر میزان سرمایه‌گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان ‌شرقی افزود.
واژه‌های‌کلیدی: سرمایه گذاری خصوصی، مانع بانکی، مانع اداری، ظرفیت بالقوه، استان آذربایجان شرقی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the obstacles facing sports private investment in East Azerbaijan state

نویسندگان [English]

  • Fariba Askarian
  • Shabnam Sedghi
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study is to recognize the obstacles facing sports private investment from private gym owners’ point of view in East Azerbaijan state.
Methodology: Research method is descriptive survey. It was conducted using a questionnaire designed by the researcher and verified with acceptable validity and reliability rate of 0.91 percent by Cronbach's alpha. The population of the survey was the founders of sports clubs. According to Morgan statistical table, 172 persons were selected as the representative sample. To examine the hypotheses of this research, inferential statistic methods, Kolmogorov-Smirnov, Pearson‘s correlation coefficient, and Friedman tests were used (α=0.05).
Results: The study has revealed a significant negative correlation between impediments to banking tasks (r = -0.38 and P= 0.041), impediments to using potential capacities (r = -0.26 and P = 0.05), and private sponsorship of sports events in East Azerbaijan state. Although from investors’ perspective, the priority of the obstacles were different (excluding the impediments related to insurance matters), the banking impediments were the first ranked ones.
Conclusion: By decreasing the financial and banking impediments as the main obstacles mentioned above, and use of potential capacities, the private investment of sport events could be broadened in this state.
Keywords: Banking impediment, Departmental impediment, East Azerbaijan, Potential capacities, Private investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking impediment
  • Departmental impediment
  • East Azerbaijan
  • Potential capacities
  • Private investment