تدوین الگوی اثربخشی فدراسیون‌های منتخب ورزشی عراق

نویسندگان

چکیده

چکیده\r\nهدف: هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی اثربخشی فدراسیون‌های ورزشی منتخب عراق بر مبنای مدل ارزش‌های رقابتی بود.\r\nروش‌شناسی: جامعۀ آماری تحقیق 221 نفر از روسا، کارمندان متخصص، ورزشکاران تیم‌های ملی بزرگسالان و داوران درجۀ ملی چهار فدراسیون منتخب فوتبال، بسکتبال، وزنه برداری و دو و میدانی بودند، که 184 نفر (82%) از آنها به پرسشنامه پاسخ دادند. از پرسشنامه اثربخشی سازمانی عیدی و همکاران (1390) با مقیاس پنج ارزش لیکرت برای تحقیق استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن را 12 نفر از اساتید صاحب نظر دانشگاهی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شد (97/0 =r ). از نرم افزار لیزرل برای تحلیل عاملی تاییدی و تایید بر ازش مدل و روابط بین عامل‌ها استفاده شد.\r\n‌یافته‌ها: نتایج نشان داد که عامل‌های نیروی انسانی متخصص (88/0)، تعامل سازمانی (88/0)، بهره‌وری (87/0)، انسجام نیروی کار (84/0)، برنامه‌ریزی (84/0)، ثبات سازمانی (81/0)، انعطاف‌پذیری (78/0) و منابع سازمانی (74/0) بیشترین تاثیر را بر اثربخشی سازمانی داشتند. از طرف دیگر، نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که الگوهای فرایندهای داخلی (تعامل و ثبات سازمانی) و اهداف عقلایی (برنامه‌ریزی و بهره‌وری) اصلی‌ترین الگوهای رویکرد ارزش‌های رقابتی و تعیین‌کننده‌های اثربخشی فدراسیون‌های منتخب عراق بودند. همچنین، فدراسیون‌های فوتبال، دوومیدانی، وزنه‌برداری و بسکتبال به ترتیب بالاترین میانگین اثربخشی سازمانی را داشتند.\r\nنتیجه‌گیری: بر مبنای نتایج تحقیق، محققان پیشنهاد کردند که برای رسیدن به اثربخشی سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی باید شاخص‌های گوناگونی را مورد توجه قرار دهند که مهم‌ترین آنها به کارگیری و استخدام نیروی انسانی ماهر و متخصص هستند.\r\nواژه‌های کلیدی: اثربخشی سازمانی، مدل ارزش‌های رقابتی، فدراسیون‌های ورزشی عراق.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the pattern of organizational effectiveness in selected sports federations of Iraq

نویسندگان [English]

  • Rahim Ramezaninezhad
  • Mehali Hematinezhad
  • Hossin Eydi
  • Ako Ebrahim Faghi Mahmud
چکیده [English]

AbstractrnObjective: The aim of present study was to design the pattern of organizational effectiveness in selected sports federations of Iraq.rnMethodology: Statistical population of this study were 221 managers, professional employees, coaches, elite athletes and referees of four sports federations such as football, basketball, weightlifting and track and field. 184 participated in our research (n=82 0/0). Eydi et al’s (2012) organizational effectiveness questionnaire was used for data gathering. 12 sport management scholars approved the validity of questionnaire and also reliability was calculated to be .97 0/0. Lisrel software was used for confirmatory factor analysis and verifying fitting model and relationships between constructs.rnResults: The results showed that work force expertise (.88 0/0), organizational interaction (.88 0/0), productivity (.87), work force cohesion (.84 0/0), planning (.84 0/0), stability (.81 0/0), flexibility (.780/0), and resources (.74 0/0) had the most impact on organizational effectiveness respectively. Confirmatory factor analysis results showed that patterns of internal process model (e.g., organizational interaction & stability) and rational-goal model (e.g., planning & productivity) were most important models for organizational effectiveness in Iraq sports federations. Also, football, track and field, weightlifting and basketball federations obtained highest means of organization effectiveness respectively.rnConclusion: According to our results, in order to achieve organizational effectiveness in Iraq sports federations we suggest that attention should be paid to a variety of indices; among the most important ones are the use and recruitment of skilled and professional workforces.rnKeywords: Competing value framework, Iraqi sports federations, Organizational effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competing value framework
  • Iraqi sports federations
  • Organizational effectiveness