مدلی برای راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: امروزه، کسب و کارهای کوچک و متوسط از راهکارهای بسیار اساسی برای توسعۀ همه جانبۀ یک کشور محسوب می‌شوند بنابراین، شناخت عوامل درگیر در ایجاد آن‌ها مهم است. از این‌رو این پژوهش، به دنبال بررسی عوامل موثر در ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی است.
روش‌شناسی: جامعۀ پژوهش، کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی بودند (1500 شرکت) که مالکان و یا مدیران آن‌ها به عنوان نمونۀ پژوهش (258 نفر)، انتخاب و به روش تصادفی ساده نمونه‌گیری شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه عوامل فردی شامل شخصیت کارآفرینانه (77/0=α)، مهارت‌های کارآفرینانه (75/0=α)، پرسشنامۀ عوامل محیطی (77/0=α)، پرسشنامۀ تامین سرمایه (77/0=α) و پرسشنامۀ صلاحیت ایجاد کسب و کار (81/0=α) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب (ضریب همبستگی پیرسون، کلوموگروف اسمیرنف)، همچنین معادلات ساختاری با نرم‌افزار Amos16 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هر سه عامل فردی، محیطی و سرمایه‌ای با ایجاد کسب و کار رابطۀ مثبت و معنی‌داری دارند؛ با وجود این، برازش مدل تحقیق نشان داد که تنها عامل فردی توانست در ایجاد کسب و کار ورزشی نقش موثری ایفا کند؛ هرچند، عامل محیطی نیز به صورت غیرمستقیم و از طریق عامل فردی بر آن تاثیر گذاشت.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش، بر اهمیت عوامل فردی در توفیق ایجاد کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط ورزشی تاکید داشتند.
واژه‌های کلیدی: کسب و کارهای ورزشی، راه‌اندازی، عوامل موثر، کارآفرینی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for small and medium-sized sport enterprises start-up

نویسندگان [English]

  • Hashem Kozechian
  • Mohammad Ehsani
  • Sayedmortezah Azimzadeh
  • Asadolah Kordnaeij
  • Baranda Pitts
چکیده [English]

Abstract
Objective: Nowadays, the new enterprises are recognized as the main sources of job creation, innovation and development in today’s business world. Therefore, identifying influencing factors that play key roles in the start-up of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) is critical.
Methodology: Thus, the purpose of this study is to analyze factors influencing Small and Medium sized sport Enterprises (SEMs) start-ups and develop a proper model. The methodology followed in this study was descriptive-correlative. The population consisted of owners of small and medium sized sport enterprises (N=1500) from which 258 persons were randomly selected. For data collection, the individual factors questionnaire including entrepreneurial character (α=.77), entrepreneurial skills (α= .75); environmental factors (α=.77); capital factors (α=.77); and the business establishment competence questionnaire (α=.81) were used. To analyze the data, the appropriate descriptive and inferential statistics as well as the structural equation modeling with Amos16 software were used.
Results: The results showed that all the three individual, environmental and capital factors had a positive and significant relationship with business establishment. However, the fitted research model showed that only individual factors could play a significant role in establishing an effective sport business; while, the environmental factor also influenced its establishment indirectly through the individual factor.
Conclusion: The findings of this research put emphasis on the importance of individual factors in the success of establishing small and medium-sized sports businesses.
Keywords: Entrepreneurship, Influential factors, Sport businesses, Start-up.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Influential factors
  • Sport businesses
  • Start
  • up