مقایسه ویژگی‌های رفتاری شرکت‌کنندگان در پیش‌بینی نتایج رقابت‌های فوتبال با توجه به ویژگی‌های جامعه شناختی و وضعیت بازاریابی این مسابقات

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف این پژوهش بررسی رفتار شرکت‌کنندگان در پیش‌بینی رقابت‌های فوتبال و بررسی نحوۀ بازاریابی شرکت‌های متولّی این رقابت‌ها بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش از نظر راهبرد، توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود و به صورت میدانی انجام شد. جامعۀ پژوهش عبارت بود از 20000 نفر شرکت‌کننده در مسابقات پیش‌بینی در شهر رشت که طبق جدول مورگان 380 نفر به عنوان نمونۀ تحقیق به صورت تصادفی و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که اکثریت شرکت‌کنندگان را جوانانی تشکیل می دادند که هدف آن‌ها از شرکت در این مسابقات تفریح و سرگرمی بود و درصد کمی از افراد نیز به شکل بیمارگونه و مشکل‌ساز در این مسابقات شرکت می‌کردند. بین سطوح جنسیت، تاهل، تحصیلات و سن افراد شرکت‌کننده از نظر رفتار شرط‌بندی تفاوت معنی‌داری وجود داشت. همچنین از نظر روند بازاریابی این مسابقات، یافته‌ها نشان داد که شرکت‌کنندگان به این مسابقات وفادار بودند، ولی میزان وفاداری آن‌ها تحت تاثیر عوامل بیرونی تغییرپذیر بود. مطالعۀ عناصر آمیختۀ بازاریابی مورد استفاده شرکت‌های برگزار کنندۀ این مسابقات نشان داد که از نظر مشتریان این عناصر به‌طور مطلوبی استفاده می‌شدند.
نتیجه‌گیری: اکثر شرکت کنندگان فقط به دلیل تفریح و سرگرمی در مسابقات پیش بینی شرکت می کنند و شدت این امر در گروه های مختلف اجتماعی متفاوت است. علاوه بر آن اشراف مسئولین شرکت های برگزارکننده این مسابقات بر روش های مطلوب و اثرگذار بازاریابی که به جذب هر چه بیشتر جامعه به شرکت در این مسابقات می گردد، جای تامل است. لذا لزوم برنامه ریزی مناسب برای تامین نیازهای سرگرمی و تفریحات جوانان در اوقات فراغت و لزوم اطلاع رسانی در مورد مضرات شرط بندی و شرکت های برگزارکننده آن از طریق رسانه های گروهی و فرهنگ سازی در جهت استفاده از فرصت ها برای انجام فعالیت های ارزشمند و مفید اهمیت دارد.
واژه‌های کلیدی: رفتار، پیش‌بینی، شرط‌بندی، مسابقات ورزشی، آمیختۀ بازاریابی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of behavioral characteristics of participants in predicting football competitions

نویسندگان [English]

  • Hamid Ghasemi
  • Sara Keshkar
  • Laila Mohammadi
  • Abolfazl Bejani
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study was to evaluate participants’ behavior in predicting football competitions and marketing quality of the organizations offering this service.
Methodology: The statistical population was 20000 participants involved in predicting competition in Rasht city out of which 380 samples were chosen randomly according to Morgan sampling table. The method of this research was descriptive - survey.
Results: The results showed that the most majority of the participants were youth and adolescents whose aim of participation was just to entertain. There were significant differences between demographic characteristics (marital status, age, sexuality and education) and levels of behavior among participants. Moreover, from the marketing point of view, it was found that the majority of participants were loyal to these competitions, but the degree of loyalty changed based on external factors. Studying the marketing situation of the responsible organizations showed that all of the factors were used appropriately from participants’ perspective.
Conclusion: Participating in a recreational activity was the main reason for the majority of participants whose participation rate differs among them regarding to their demographic characteristics. Moreover, the Conversancy of the predicting company authorities in using the most effective marketing methods for attracting more customers is considerable. So it's necessary to plan suitably in order to fulfill youth recreational and entertainment needs and inform them about predicting and gambling harms through media to Acculturate valuable and useful activities.
Keywords: Behavior, Marketing mix, Predicting, Sport competition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavior
  • Marketing Mix
  • Predicting
  • Sport competition